FileAttribute Výčet

Definice

Určuje atributy souboru, které se mají použít při volání funkcí přístupu k souborům.Indicates the file attributes to use when calling file-access functions.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class FileAttribute
[System.Flags]
public enum FileAttribute
type FileAttribute = 
Public Enum FileAttribute
Dědičnost
FileAttribute
Atributy

Pole

Archive 32

Soubor se od posledního zálohování změnil.File has changed since last backup. Tento člen je ekvivalentní vbArchiveVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbArchive.

Directory 16

Adresář nebo složka.Directory or folder. Tento člen je ekvivalentní vbDirectoryVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbDirectory.

Hidden 2

Neobsahuje.Hidden. Tento člen je ekvivalentní vbHiddenVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbHidden.

Normal 0

Normal (výchozí pro Dir a SetAttr).Normal (default for Dir and SetAttr). Na tento soubor se nevztahují žádné zvláštní charakteristiky.No special characteristics apply to this file. Tento člen je ekvivalentní vbNormalVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbNormal.

ReadOnly 1

Jen pro čtení.Read only. Tento člen je ekvivalentní vbReadOnlyVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbReadOnly.

System 4

Systémový soubor.System file. Tento člen je ekvivalentní vbSystemVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbSystem.

Volume 8

Jmenovka svazku.Volume label. Tento atribut není platný při použití s SetAttr.This attribute is not valid when used with SetAttr. Tento člen je ekvivalentní vbVolumeVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbVolume.

Poznámky

Při volání funkcí Dir, GetAttrnebo SetAttr můžete použít výčet FileAttribute ve svém kódu místo skutečných hodnot.When you call the Dir, GetAttr, or SetAttr functions, you can use the FileAttribute enumeration in your code in place of the actual values.

Argument Attributes přijímá členy FileAttribute výčtu.The Attributes argument takes the FileAttribute enumeration members.

Při provádění vstupně-výstupních operací se soubory My.Computer.FileSystem objekt poskytuje vyšší výkon a snadné použití než starší metody vstupně-výstupních operací se soubory.When performing file I/O operations, the My.Computer.FileSystem object provides greater performance and ease of use than legacy file I/O methods. Další informace najdete v tématu FileSystem.For more information, see FileSystem .

Platí pro

Viz také