Microsoft.VisualBasic Obor názvů

Microsoft.VisualBasic Obor názvů obsahuje typy, které podporují modul Runtime jazyka Visual Basic v jazyce Visual Basic. The Microsoft.VisualBasic namespace contains types that support the Visual Basic Runtime in Visual Basic.

Třídy

Collection

Visual Basic Collection je uspořádaná sada položek, na kterou se dá odkazovat jako na jednotku.A Visual Basic Collection is an ordered set of items that can be referred to as a unit.

ComClassAttribute

Atribut ComClassAttribute instruuje kompilátor, aby přidal metadata, která umožňují vystavení třídy jako objekt modelu COM.The ComClassAttribute attribute instructs the compiler to add metadata that allows a class to be exposed as a COM object.

Constants

Modul Constants obsahuje různé konstanty.The Constants module contains miscellaneous constants. Tyto konstanty lze použít kdekoli v kódu.These constants can be used anywhere in your code.

ControlChars

Modul ControlChars obsahuje konstanty používané jako řídicí znaky.The ControlChars module contains constants used as control characters. Tyto konstanty lze použít kdekoli v kódu.These constants can be used anywhere in your code.

Conversion

Modul Conversion obsahuje postupy, které slouží k provádění různých operací převodu.The Conversion module contains the procedures used to perform various conversion operations.

DateAndTime

Modul DateAndTime obsahuje postupy a vlastnosti používané v operacích data a času.The DateAndTime module contains the procedures and properties used in date and time operations.

ErrObject

Modul ErrObject obsahuje vlastnosti a procedury sloužící k identifikaci a zpracování běhových chyb pomocí objektu Err.The ErrObject module contains properties and procedures used to identify and handle run-time errors using the Err object.

FileSystem

Modul FileSystem obsahuje postupy, které se používají k provádění souboru, adresáře nebo složky a systémových operací.The FileSystem module contains the procedures that are used to perform file, directory or folder, and system operations. Funkce My poskytuje lepší produktivitu a výkon v vstupně-výstupních operacích se soubory než pomocí modulu FileSystem.The My feature gives you better productivity and performance in file I/O operations than using the FileSystem module. Další informace najdete v tématu FileSystem.For more information, see FileSystem.

Financial

Modul Financial obsahuje postupy, které slouží k provádění finančních operací.The Financial module contains procedures used to perform financial operations.

Globals

Globals Modul obsahuje funkce skriptovacího stroje.The Globals module contains script engine functions.

HideModuleNameAttribute

Atribut HideModuleNameAttribute, když se aplikuje na modul, umožňuje, aby ke členům modulu bylo možné přistupovat pouze pomocí kvalifikace potřebné pro modul.The HideModuleNameAttribute attribute, when applied to a module, allows the module members to be accessed using only the qualification needed for the module.

Information

Modul Information obsahuje postupy, které slouží k vrácení, testování nebo ověření informací.The Information module contains the procedures used to return, test for, or verify information.

Interaction

Modul Interaction obsahuje postupy, které slouží k interakci s objekty, aplikacemi a systémy.The Interaction module contains procedures used to interact with objects, applications, and systems.

MyGroupCollectionAttribute

Tento atribut podporuje My.Forms a My.WebServices v Visual Basic.This attribute supports My.Forms and My.WebServices in Visual Basic.

Strings

Modul Strings obsahuje postupy, které se používají k provádění operací s řetězci.The Strings module contains procedures used to perform string operations.

VBCodeProvider

Poskytuje přístup k instancím generátoru kódu Visual Basic a kompilátoru kódu.Provides access to instances of the Visual Basic code generator and code compiler.

VBFixedArrayAttribute

Označuje, že pole ve struktuře nebo nemístní proměnné by mělo být považováno za pole s pevnou délkou.Indicates that an array in a structure or non-local variable should be treated as a fixed-length array.

VBFixedStringAttribute

Označuje, že řetězec by měl být zpracován, jako by byl pevným délkou.Indicates that a string should be treated as if it were fixed length.

VBMath

Modul VbMath obsahuje postupy, které slouží k provádění matematických operací.The VbMath module contains procedures used to perform mathematical operations.

Struktury

SpcInfo

Tato třída podporuje funkce Visual Basic Print a PrintLine.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

TabInfo

Tato třída podporuje funkce Visual Basic Print a PrintLine.This class supports the Visual Basic Print and PrintLine functions.

Výčty

AppWinStyle

Určuje styl okna, který se má použít pro vyvolaný program při volání funkce Shell.Indicates the window style to use for the invoked program when calling the Shell function.

AudioPlayMode

Označuje, jak přehrát zvuky při volání metod zvuku.Indicates how to play sounds when calling audio methods.

CallType

Určuje typ procedury, která se vyvolá při volání funkce CallByName.Indicates the type of procedure being invoked when calling the CallByName function.

CompareMethod

Označuje způsob porovnávání řetězců při volání funkcí porovnání.Indicates how to compare strings when calling comparison functions.

DateFormat

Určuje, jak se mají zobrazovat data při volání funkce FormatDateTime.Indicates how to display dates when calling the FormatDateTime function.

DateInterval

Určuje, jak určit a formátovat časové intervaly při volání funkcí souvisejících s datem.Indicates how to determine and format date intervals when calling date-related functions.

DueDate

Určuje, kdy jsou platby splatné při volání finančních metod.Indicates when payments are due when calling financial methods.

FileAttribute

Určuje atributy souboru, které se mají použít při volání funkcí přístupu k souborům.Indicates the file attributes to use when calling file-access functions.

FirstDayOfWeek

Označuje první den v týdnu, který má být použit při volání funkcí souvisejících s datem.Indicates the first day of the week to use when calling date-related functions.

FirstWeekOfYear

Označuje první týden v roce, který má být použit při volání funkcí souvisejících s datem.Indicates the first week of the year to use when calling date-related functions.

MsgBoxResult

Určuje, které tlačítko bylo stisknuto na okně se zprávou, které vrátila funkce MsgBox.Indicates which button was pressed on a message box, returned by the MsgBox function.

MsgBoxStyle

Určuje, která tlačítka se zobrazí při volání funkce MsgBox.Indicates which buttons to display when calling the MsgBox function.

OpenAccess

Určuje, jak otevřít soubor při volání funkcí přístupu k souborům.Indicates how to open a file when calling file-access functions.

OpenMode

Určuje, jak otevřít soubor při volání funkcí přístupu k souborům.Indicates how to open a file when calling file-access functions.

OpenShare

Určuje, jak otevřít soubor při volání funkcí přístupu k souborům.Indicates how to open a file when calling file-access functions.

TriState

Označuje logickou hodnotu nebo, zda má být při volání funkcí formátování čísel použito výchozí nastavení.Indicates a Boolean value or whether the default should be used when calling number-formatting functions.

VariantType

Určuje typ objektu variant vrácený funkcí VarType.Indicates the type of a variant object, returned by the VarType function.

VbStrConv

Určuje, který typ převodu má být proveden při volání funkce StrConv.Indicates which type of conversion to perform when calling the StrConv function.

Poznámky

Další informace o prvky jazyka v modulu Runtime jazyka Visual Basic najdete v tématu referenční dokumentace jazyka Visual Basic.For more information about the language elements in the Visual Basic Runtime, see Visual Basic Language Reference.

Viz také