OpenMode Výčet

Definice

Určuje, jak otevřít soubor při volání funkcí přístupu k souborům.Indicates how to open a file when calling file-access functions.

public enum class OpenMode
public enum OpenMode
type OpenMode = 
Public Enum OpenMode
Dědičnost
OpenMode

Pole

Append 8

Otevřený soubor, který se má připojitFile opened to append to it. Default (Výchozí).Default.

Binary 32

Soubor otevřený pro binární přístupFile opened for binary access.

Input 1

Soubor otevřený pro přístup pro čtení.File opened for read access.

Output 2

Soubor otevřený pro přístup pro zápis.File opened for write access.

Random 4

Soubor otevřený pro náhodný přístup.File opened for random access.

Poznámky

Při volání funkcí souvisejících s přístupem k souborům můžete místo skutečných hodnot použít členy výčtu ve svém kódu.When you call file access-related functions, you can use enumeration members in your code instead of the actual values.

Výčet OpenMode definuje konstanty používané k nastavení režimů přístupu k souboru.The OpenMode enumeration defines constants used to set file access modes. V následující tabulce je uveden seznam OpenMode členů výčtu.The following table lists the OpenMode enumeration members.

Input, Outputa Append se používají při sekvenčním přístupu k souborům, jako jsou textové soubory, zatímco Binary se používají pro přístup k binárnímu souboru a Random k náhodnému přístupu k souborům.Input, Output, and Append are used when sequentially accessing files, such as text files, whereas Binary is used for binary file access and Random for random file access. Příklady naleznete v tématu FileOpen metoda.For examples, see the FileOpen method.

Při sekvenčním přístupu k souboru nemůžete změnit jeho data.When sequentially accessing a file, you cannot change its data. Můžete číst data, připojovat se k nim nebo je přepsat novými daty.You can read the data, append to it, or overwrite it with new data. Pokud jej otevřete pro vstup, obsah souboru bude přepsán i v případě, že do souboru nebudete zapisovat přímo.If you open it for input, the contents of the file will be overwritten, even if you do not directly write to the file.

Při provádění vstupně-výstupních operací souboru poskytuje My.Computer.FileSystem objekt lepší výkon a snadné použití než předchozí metody vstupně-výstupních operací se soubory.When performing file I/O operations, the My.Computer.FileSystem object provides better performance and ease of use than earlier file I/O methods. Další informace naleznete v tématu FileSystem Object.For more information, see FileSystem object.

Platí pro

Viz také