MsgBoxStyle Výčet

Definice

Určuje, která tlačítka se zobrazí při volání funkce MsgBox.Indicates which buttons to display when calling the MsgBox function.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class MsgBoxStyle
[System.Flags]
public enum MsgBoxStyle
type MsgBoxStyle = 
Public Enum MsgBoxStyle
Dědičnost
MsgBoxStyle
Atributy

Pole

AbortRetryIgnore 2

Tlačítka přerušit, Opakovata Ignorovat .Abort, Retry, and Ignore buttons. Tento člen je ekvivalentní vbAbortRetryIgnoreVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbAbortRetryIgnore.

ApplicationModal 0

Modální okno se zprávou aplikaceApplication modal message box. Tento člen je ekvivalentní vbApplicationModalVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbApplicationModal.

Critical 16

Kritická zprávaCritical message. Tento člen je ekvivalentní vbCriticalVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbCritical.

DefaultButton1 0

První tlačítko je výchozí.First button is default. Tento člen je ekvivalentní vbDefaultButton1Visual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbDefaultButton1.

DefaultButton2 256

Druhé tlačítko je výchozí.Second button is default. Tento člen je ekvivalentní vbDefaultButton2Visual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbDefaultButton2.

DefaultButton3 512

Výchozí je třetí tlačítko.Third button is default. Tento člen je ekvivalentní vbDefaultButton3Visual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbDefaultButton3.

Exclamation 48

Zpráva upozorněníWarning message. Tento člen je ekvivalentní vbExclamationVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbExclamation.

Information 64

Informační zpráva.Information message. Tento člen je ekvivalentní vbInformationVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbInformation.

MsgBoxHelp 16384

Text v nápověděHelp text. Tento člen je ekvivalentní vbMsgBoxHelpVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbMsgBoxHelp.

MsgBoxRight 524288

Text zarovnaný dopravaRight-aligned text. Tento člen je ekvivalentní vbMsgBoxRightVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbMsgBoxRight.

MsgBoxRtlReading 1048576

Text pro čtení zprava doleva (hebrejština a arabské systémy).Right-to-left reading text (Hebrew and Arabic systems). Tento člen je ekvivalentní vbMsgBoxRtlReadingVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbMsgBoxRtlReading.

MsgBoxSetForeground 65536

Okno se zprávou popředíForeground message box window. Tento člen je ekvivalentní vbMsgBoxSetForegroundVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbMsgBoxSetForeground.

OkCancel 1

Tlačítka OK a Storno .OK and Cancel buttons. Tento člen je ekvivalentní vbOKCancelVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbOKCancel.

OKCancel 1

Tlačítka OK a Storno .OK and Cancel buttons. Tento člen je ekvivalentní vbOKCancelVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbOKCancel.

OkOnly 0

Pouze tlačítko OK (výchozí).OK button only (default). Tento člen je ekvivalentní vbOKOnlyVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbOKOnly.

OKOnly 0

Pouze tlačítko OK (výchozí).OK button only (default). Tento člen je ekvivalentní vbOKOnlyVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbOKOnly.

Question 32

Dotaz s upozorněnímWarning query. Tento člen je ekvivalentní vbQuestionVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbQuestion.

RetryCancel 5

Tlačítko Opakovat a Zrušit .Retry and Cancel buttons. Tento člen je ekvivalentní vbRetryCancelVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbRetryCancel.

SystemModal 4096

Modální okno se zprávou systémuSystem modal message box. Tento člen je ekvivalentní vbSystemModalVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbSystemModal.

YesNo 4

Ano a žádná tlačítka.Yes and No buttons. Tento člen je ekvivalentní vbYesNoVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbYesNo.

YesNoCancel 3

Tlačítka Ano, nea Storno .Yes, No, and Cancel buttons. Tento člen je ekvivalentní vbYesNoCancelVisual Basic konstanty.This member is equivalent to the Visual Basic constant vbYesNoCancel.

Poznámky

Při volání funkce MsgBox můžete místo skutečných hodnot použít výčet MsgBoxStyle ve vašem kódu.When you call the MsgBox function, you can use the MsgBoxStyle enumeration in your code in place of the actual values. Argument Buttons přijímá členy MsgBoxStyle výčtu.The Buttons argument takes the MsgBoxStyle enumeration members.

Platí pro

Viz také