TriState Výčet

Definice

Označuje logickou hodnotu nebo, zda má být při volání funkcí formátování čísel použito výchozí nastavení.Indicates a Boolean value or whether the default should be used when calling number-formatting functions.

public enum class TriState
public enum TriState
type TriState = 
Public Enum TriState
Dědičnost
TriState

Pole

False 0

Ne.False. Číselná hodnota tohoto člena je 0.The numeric value of this member is 0.

True -1

Ano.True. Číselná hodnota tohoto člena je-1.The numeric value of this member is -1.

UseDefault -2

Výchozí nastavení.Default setting. Číselná hodnota tohoto členu je-2.The numeric value of this member is -2.

Poznámky

Při volání funkcí formátování čísel můžete použít následující členy výčtu v kódu místo skutečných hodnot.When you call number-formatting functions, you can use the following enumeration members in your code in place of the actual values.

Platí pro

Viz také