VCCodeInclude.ExtenderCATID Vlastnost

Definice

Získá ID kategorie rozšiřujícího objektu (CATID) pro objekt.

public:
 property System::String ^ ExtenderCATID { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ ExtenderCATID { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(14)]
public string ExtenderCATID { [System.Runtime.InteropServices.DispId(14)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(14)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(14)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.ExtenderCATID : string
Public ReadOnly Property ExtenderCATID As String

Hodnota vlastnosti

String

CATID rozšiřuje.

Atributy

Poznámky

ExtenderCATID Vrátí identifikátor GUID představující CATID objektu jako řetězec.

Poznámka

Identifikátor CATID je obvykle specifický pro implementaci objektu. Například ExtenderCATID pro objekt Visual Basic projektu se liší od ExtenderCATID pro Visual C++ objekt projektu.

Platí pro