ModelItem.GetCurrentValue Metoda

Definice

Vrátí aktuální hodnotu objektu základního modelu, který ModelItem je zalamován.Returns the current value of the underlying model object that the ModelItem is wrapping.

public:
 abstract System::Object ^ GetCurrentValue();
public abstract object GetCurrentValue ();
abstract member GetCurrentValue : unit -> obj
Public MustOverride Function GetCurrentValue () As Object

Návraty

Object

Aktuální hodnota objektu podkladového modelu, který ModelItem je zalamován jako Object .The current value of the underlying model object that the ModelItem is wrapping as an Object.

Poznámky

Můžete zkontrolovat tento objekt, ale neměli byste provádět žádné změny.You can inspect this object, but you should not make any changes to it. Změny provedené v vráceném objektu nebudou začleněny do návrháře.Changes made to the object returned will not be incorporated into the designer. GetCurrentValueMetoda může vracet buď existující nebo nově naklonované instance objektu.The GetCurrentValue method can return either an existing or new cloned instance of the object.

Platí pro