Array.Resize<T>(T[], Int32) Method

Definition

Změní počet prvků jednorozměrného pole na určenou novou velikost.Changes the number of elements of a one-dimensional array to the specified new size.

public:
generic <typename T>
 static void Resize(cli::array <T> ^ % array, int newSize);
public static void Resize<T> (ref T[] array, int newSize);
static member Resize : T[] * int -> unit
Public Shared Sub Resize(Of T) (ByRef array As T(), newSize As Integer)

Type Parameters

T

Typ prvků pole.The type of the elements of the array.

Parameters

array
T[]

Jednorozměrné pole založené na nule pro změnu velikosti nebo null vytvořit nové pole se zadanou velikostí.The one-dimensional, zero-based array to resize, or null to create a new array with the specified size.

newSize
Int32

Velikost nového poleThe size of the new array.

Exceptions

Hodnota newSize je menší než nula.newSize is less than zero.

Examples

Následující příklad ukazuje, jak změna velikosti ovlivňuje pole.The following example shows how resizing affects the array.

using namespace System;
static void PrintIndexAndValues(array<String^>^myArr)
{
  for(int i = 0; i < myArr->Length; i++)
  {
    Console::WriteLine(L"  [{0}] : {1}", i, myArr[i]);
  }
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // Create and initialize a new string array.
  array<String^>^myArr = {L"The", L"quick", L"brown", L"fox",
    L"jumps", L"over", L"the", L"lazy", L"dog"};
  
  // Display the values of the array.
  Console::WriteLine( 
    L"The string array initially contains the following values:");
  PrintIndexAndValues(myArr);
  
  // Resize the array to a bigger size (five elements larger).
  Array::Resize(myArr, myArr->Length + 5);
  
  // Display the values of the array.
  Console::WriteLine(L"After resizing to a larger size, ");
  Console::WriteLine(L"the string array contains the following values:");
  PrintIndexAndValues(myArr);
  
  // Resize the array to a smaller size (four elements).
  Array::Resize(myArr, 4);
  
  // Display the values of the array.
  Console::WriteLine(L"After resizing to a smaller size, ");
  Console::WriteLine(L"the string array contains the following values:");
  PrintIndexAndValues(myArr);
  return 1;
}

/* 
This code produces the following output.

The string array initially contains the following values:
  [0] : The
  [1] : quick
  [2] : brown
  [3] : fox
  [4] : jumps
  [5] : over
  [6] : the
  [7] : lazy
  [8] : dog

After resizing to a larger size, 
the string array contains the following values:
  [0] : The
  [1] : quick
  [2] : brown
  [3] : fox
  [4] : jumps
  [5] : over
  [6] : the
  [7] : lazy
  [8] : dog
  [9] :
  [10] :
  [11] :
  [12] :
  [13] :

After resizing to a smaller size, 
the string array contains the following values:
  [0] : The
  [1] : quick
  [2] : brown
  [3] : fox

*/
using System;

public class SamplesArray
{
  public static void Main() {

    // Create and initialize a new string array.
    String[] myArr = {"The", "quick", "brown", "fox", "jumps",
      "over", "the", "lazy", "dog"};

    // Display the values of the array.
    Console.WriteLine(
      "The string array initially contains the following values:");
    PrintIndexAndValues(myArr);

    // Resize the array to a bigger size (five elements larger).
    Array.Resize(ref myArr, myArr.Length + 5);

    // Display the values of the array.
    Console.WriteLine("After resizing to a larger size, ");
    Console.WriteLine("the string array contains the following values:");
    PrintIndexAndValues(myArr);

    // Resize the array to a smaller size (four elements).
    Array.Resize(ref myArr, 4);

    // Display the values of the array.
    Console.WriteLine("After resizing to a smaller size, ");
    Console.WriteLine("the string array contains the following values:");
    PrintIndexAndValues(myArr);
  }

  public static void PrintIndexAndValues(String[] myArr) {
    for(int i = 0; i < myArr.Length; i++)
    {
      Console.WriteLine("  [{0}] : {1}", i, myArr[i]);
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output.

The string array initially contains the following values:
  [0] : The
  [1] : quick
  [2] : brown
  [3] : fox
  [4] : jumps
  [5] : over
  [6] : the
  [7] : lazy
  [8] : dog

After resizing to a larger size,
the string array contains the following values:
  [0] : The
  [1] : quick
  [2] : brown
  [3] : fox
  [4] : jumps
  [5] : over
  [6] : the
  [7] : lazy
  [8] : dog
  [9] :
  [10] :
  [11] :
  [12] :
  [13] :

After resizing to a smaller size,
the string array contains the following values:
  [0] : The
  [1] : quick
  [2] : brown
  [3] : fox

*/
Public Class SamplesArray

  Public Shared Sub Main()

    ' Create and initialize a new string array.
    Dim myArr As String() = {"The", "quick", "brown", "fox", _
      "jumps", "over", "the", "lazy", "dog"}

    ' Display the values of the array.
    Console.WriteLine( _
      "The string array initially contains the following values:")
    PrintIndexAndValues(myArr)

    ' Resize the array to a bigger size (five elements larger).
    Array.Resize(myArr, myArr.Length + 5)

    ' Display the values of the array.
    Console.WriteLine("After resizing to a larger size, ")
    Console.WriteLine("the string array contains the following values:")
    PrintIndexAndValues(myArr)

    ' Resize the array to a smaller size (four elements).
    Array.Resize(myArr, 4)

    ' Display the values of the array.
    Console.WriteLine("After resizing to a smaller size, ")
    Console.WriteLine("the string array contains the following values:")
    PrintIndexAndValues(myArr)

  End Sub

  Public Shared Sub PrintIndexAndValues(myArr() As String)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To myArr.Length - 1
      Console.WriteLine("  [{0}] : {1}", i, myArr(i))
    Next i
    Console.WriteLine()
  End Sub

End Class

'This code produces the following output.
'
'The string array initially contains the following values:
'  [0] : The
'  [1] : quick
'  [2] : brown
'  [3] : fox
'  [4] : jumps
'  [5] : over
'  [6] : the
'  [7] : lazy
'  [8] : dog
'
'After resizing to a larger size, 
'the string array contains the following values:
'  [0] : The
'  [1] : quick
'  [2] : brown
'  [3] : fox
'  [4] : jumps
'  [5] : over
'  [6] : the
'  [7] : lazy
'  [8] : dog
'  [9] :
'  [10] :
'  [11] :
'  [12] :
'  [13] :
'
'After resizing to a smaller size, 
'the string array contains the following values:
'  [0] : The
'  [1] : quick
'  [2] : brown
'  [3] : fox

Remarks

Tato metoda přiděluje nové pole se zadanou velikostí, kopíruje prvky z původního pole do nového a poté nahradí staré pole novou.This method allocates a new array with the specified size, copies elements from the old array to the new one, and then replaces the old array with the new one. array musí být jednorozměrné pole.array must be a one-dimensional array.

Pokud je array null, tato metoda vytvoří nové pole se zadanou velikostí.If array is null, this method creates a new array with the specified size.

Pokud je newSize větší než Length starého pole, je přiděleno nové pole a všechny prvky jsou zkopírovány ze starého pole do nového.If newSize is greater than the Length of the old array, a new array is allocated and all the elements are copied from the old array to the new one. Pokud je newSize menší než Length starého pole, je přiděleno nové pole a prvky jsou zkopírovány ze starého pole do nového, dokud není nové pole vyplněno; zbývající prvky ve starém poli jsou ignorovány.If newSize is less than the Length of the old array, a new array is allocated and elements are copied from the old array to the new one until the new one is filled; the rest of the elements in the old array are ignored. Pokud je newSize rovna Length starého pole, tato metoda neprovede žádnou akci.If newSize is equal to the Length of the old array, this method does nothing.

Tato metoda je operace O (n), kde n je newSize.This method is an O(n) operation, where n is newSize.

Metoda Resize mění pouze jednorozměrné pole.The Resize method resizes a one-dimensional array only. Třída Array nezahrnuje metodu pro změnu velikosti multidimenzionálních polí.The Array class does not include a method for resizing multi-dimensional arrays. Chcete-li to provést, musíte buď zadat vlastní kód, nebo volat metodu pro speciální účely v knihovně třetí strany.To do this, you must either provide your own code or call a special-purpose method in a third-party library. Následující kód ilustruje jednu možnou implementaci pro metodu, která mění velikost pole n dimenzí.The following code illustrates one possible implementation for a method that resizes an array of n dimensions.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int[,] arr = new int[10,2];
   for (int n1 = 0; n1 <= arr.GetUpperBound(0); n1++) {
     arr[n1, 0] = n1;
     arr[n1, 1] = n1 * 2;
   }

   // Make a 2-D array larger in the first dimension.
   arr = (int[,]) ResizeArray(arr, new int[] { 12, 2} );
   for (int ctr = 0; ctr <= arr.GetUpperBound(0); ctr++)
     Console.WriteLine("{0}: {1}, {2}", ctr, arr[ctr, 0], arr[ctr, 1]);
   Console.WriteLine();

   // Make a 2-D array smaller in the first dimension.
   arr = (int[,]) ResizeArray(arr, new int[] { 2, 2} );
   for (int ctr = 0; ctr <= arr.GetUpperBound(0); ctr++)
     Console.WriteLine("{0}: {1}, {2}", ctr, arr[ctr, 0], arr[ctr, 1]);
  }

  private static Array ResizeArray(Array arr, int[] newSizes)
  {
   if (newSizes.Length != arr.Rank)
     throw new ArgumentException("arr must have the same number of dimensions " +
                   "as there are elements in newSizes", "newSizes");

   var temp = Array.CreateInstance(arr.GetType().GetElementType(), newSizes);
   int length = arr.Length <= temp.Length ? arr.Length : temp.Length;
   Array.ConstrainedCopy(arr, 0, temp, 0, length);
   return temp;
  }
}
// The example displays the following output:
//    0: 0, 0
//    1: 1, 2
//    2: 2, 4
//    3: 3, 6
//    4: 4, 8
//    5: 5, 10
//    6: 6, 12
//    7: 7, 14
//    8: 8, 16
//    9: 9, 18
//    10: 0, 0
//    11: 0, 0
//
//    0: 0, 0
//    1: 1, 2
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim arr(9, 1) As Integer
   For n1 As Integer = 0 To arr.GetUpperBound(0)
     arr(n1, 0) = n1
     arr(n1, 1) = n1 * 2
   Next 

   ' Make a 2-D array larger in the first dimension.
   arr = CType(ResizeArray(arr, { 12, 2} ), Integer(,))
   For ctr = 0 To arr.GetUpperBound(0)
     Console.WriteLine("{0}: {1}, {2}", ctr, arr(ctr, 0), arr(ctr, 1))
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Make a 2-D array smaller in the first dimension.
   arr = CType(ResizeArray(arr, { 2, 2} ), Integer(,))
   For ctr = 0 To arr.GetUpperBound(0)
     Console.WriteLine("{0}: {1}, {2}", ctr, arr(ctr, 0), arr(ctr, 1))
   Next
  End Sub

  Private Function ResizeArray(arr As Array, newSizes() As Integer) As Array
   If newSizes.Length <> arr.Rank Then
     Throw New ArgumentException("arr must have the same number of dimensions " +
                   "as there are elements in newSizes", "newSizes") 
   End If 

   Dim temp As Array = Array.CreateInstance(arr.GetType().GetElementType(), newSizes)
   Dim length As Integer = If(arr.Length <= temp.Length, arr.Length, temp.Length )
   Array.ConstrainedCopy(arr, 0, temp, 0, length)
   Return temp
  End Function
End Module
' The example displays the following output:
'    0: 0, 0
'    1: 1, 2
'    2: 2, 4
'    3: 3, 6
'    4: 4, 8
'    5: 5, 10
'    6: 6, 12
'    7: 7, 14
'    8: 8, 16
'    9: 9, 18
'    10: 0, 0
'    11: 0, 0
'    
'    0: 0, 0
'    1: 1, 2

Applies to