Array.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) Method

Definition

Určuje, zda je objekt stejný jako aktuální instance.Determines whether an object is equal to the current instance.

 virtual bool System.Collections.IStructuralEquatable.Equals(System::Object ^ other, System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::Equals;
bool IStructuralEquatable.Equals (object other, System.Collections.IEqualityComparer comparer);
abstract member System.Collections.IStructuralEquatable.Equals : obj * System.Collections.IEqualityComparer -> bool
override this.System.Collections.IStructuralEquatable.Equals : obj * System.Collections.IEqualityComparer -> bool
Function Equals (other As Object, comparer As IEqualityComparer) As Boolean Implements IStructuralEquatable.Equals

Parameters

other
Object

Objekt, který má být porovnán s aktuální instancíThe object to compare with the current instance.

comparer
IEqualityComparer

Objekt, který určuje, zda je aktuální instance a other shodná.An object that determines whether the current instance and other are equal.

Returns

Boolean

Hodnota true, pokud jsou oba objekty stejné, jinak hodnota falsetrue if the two objects are equal; otherwise, false.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance Array přetypována na rozhraní IStructuralEquatable.It can be used only when the Array instance is cast to an IStructuralEquatable interface.

Applies to