Dictionary<TKey,TValue>.IDictionary.Remove(Object) Metoda

Definice

Odebere prvek se zadaným klíčem z IDictionary .Removes the element with the specified key from the IDictionary.

 virtual void System.Collections.IDictionary.Remove(System::Object ^ key) = System::Collections::IDictionary::Remove;
void IDictionary.Remove (object key);
abstract member System.Collections.IDictionary.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IDictionary.Remove : obj -> unit
Sub Remove (key As Object) Implements IDictionary.Remove

Parametry

key
Object

Klíč elementu, který se má odebratThe key of the element to remove.

Implementuje

Výjimky

key je null.key is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít IDictionary.Remove System.Collections.IDictionary rozhraní s Dictionary<TKey,TValue> .The following code example shows how to use the IDictionary.Remove of the System.Collections.IDictionary interface with a Dictionary<TKey,TValue>.

Příklad kódu je součástí většího příkladu, včetně výstupu, poskytnutého pro IDictionary.Add metodu.The code example is part of a larger example, including output, provided for the IDictionary.Add method.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create a new dictionary of strings, with string keys,
    // and access it using the IDictionary interface.
    //
    IDictionary openWith = new Dictionary<string, string>();

    // Add some elements to the dictionary. There are no
    // duplicate keys, but some of the values are duplicates.
    // IDictionary.Add throws an exception if incorrect types
    // are supplied for key or value.
    openWith.Add("txt", "notepad.exe");
    openWith.Add("bmp", "paint.exe");
    openWith.Add("dib", "paint.exe");
    openWith.Add("rtf", "wordpad.exe");
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Generic

Public Class Example
  
  Public Shared Sub Main() 

    ' Create a new dictionary of strings, with string keys,
    ' and access it using the IDictionary interface.
    '
    Dim openWith As IDictionary = _
      New Dictionary(Of String, String)
    
    ' Add some elements to the dictionary. There are no 
    ' duplicate keys, but some of the values are duplicates.
    ' IDictionary.Add throws an exception if incorrect types
    ' are supplied for key or value.
    openWith.Add("txt", "notepad.exe")
    openWith.Add("bmp", "paint.exe")
    openWith.Add("dib", "paint.exe")
    openWith.Add("rtf", "wordpad.exe")
// Use the Remove method to remove a key/value pair. No
// exception is thrown if the wrong data type is supplied.
Console.WriteLine("\nRemove(\"dib\")");
openWith.Remove("dib");

if (!openWith.Contains("dib"))
{
  Console.WriteLine("Key \"dib\" is not found.");
}
' Use the Remove method to remove a key/value pair. No
' exception is thrown if the wrong data type is supplied.
Console.WriteLine(vbLf + "Remove(""dib"")")
openWith.Remove("dib")

If Not openWith.Contains("dib") Then
  Console.WriteLine("Key ""dib"" is not found.")
End If
  }
}

  End Sub

End Class

Poznámky

Tato metoda přistupuje k operaci O (1).This method approaches an O(1) operation.

Platí pro