ConnectionState Výčet

Definice

Popisuje aktuální stav připojení ke zdroji dat.Describes the current state of the connection to a data source.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class ConnectionState
[System.Flags]
public enum ConnectionState
type ConnectionState = 
Public Enum ConnectionState
Dědičnost
ConnectionState
Atributy

Pole

Broken 16

Připojení ke zdroji dat je přerušeno.The connection to the data source is broken. K tomu může dojít až po otevření připojení.This can occur only after the connection has been opened. Připojení v tomto stavu je možné zavřít a pak znovu otevřít.A connection in this state may be closed and then re-opened. (Tato hodnota je vyhrazena pro budoucí verze produktu.)(This value is reserved for future versions of the product.)

Closed 0

Připojení je zavřené.The connection is closed.

Connecting 2

Objekt připojení se připojuje ke zdroji dat.The connection object is connecting to the data source.

Executing 4

Objekt připojení spouští příkaz.The connection object is executing a command. (Tato hodnota je vyhrazena pro budoucí verze produktu.)(This value is reserved for future versions of the product.)

Fetching 8

Objekt připojení načítá data.The connection object is retrieving data. (Tato hodnota je vyhrazena pro budoucí verze produktu.)(This value is reserved for future versions of the product.)

Open 1

Připojení je otevřené.The connection is open.

Poznámky

Hodnoty ConnectionState jsou používány vlastností State objektů OleDbConnection a SqlConnection.The ConnectionState values are used by the State property of the OleDbConnection and SqlConnection objects.

Poznámka

Hodnoty v tomto výčtu nejsou určeny pro použití jako sada příznaků.The values in this enumeration are not designed to be used as a set of flags.

Platí pro