DataView.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IndexOf(Object).For a description of this member, see IndexOf(Object).

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

Hodnota Object.An Object value.

Návraty

Int32

Popis tohoto člena naleznete v tématu IndexOf(Object).For a description of this member, see IndexOf(Object).

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataView přetypována na rozhraní IList.It can be used only when the DataView instance is cast to an IList interface.

Platí pro