DataViewManager.IList.Contains(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda IList obsahuje konkrétní hodnotu.Determines whether the IList contains a specific value.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

Object, který se má vyhledat v IListThe Object to locate in the IList.

Návraty

Boolean

true, zda se Object nachází v IList. v opačném případě false.true if the Object is found in the IList; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataViewManager přetypována na rozhraní IList.It can be used only when the DataViewManager instance is cast to an IList interface.

Platí pro