IEntityChangeTracker.EntityComplexMemberChanging(String, Object, String) Metoda

Definice

Upozorňuje na sledování změn nedokončené změny na komplexní vlastnost.Notifies the change tracker of a pending change to a complex property.

public:
 void EntityComplexMemberChanging(System::String ^ entityMemberName, System::Object ^ complexObject, System::String ^ complexObjectMemberName);
public void EntityComplexMemberChanging (string entityMemberName, object complexObject, string complexObjectMemberName);
abstract member EntityComplexMemberChanging : string * obj * string -> unit
Public Sub EntityComplexMemberChanging (entityMemberName As String, complexObject As Object, complexObjectMemberName As String)

Parametry

entityMemberName
String

Název vlastnosti entity nejvyšší úrovně, která se mění.The name of the top-level entity property that is changing.

complexObject
Object

Komplexní typ obsahující vlastnost, která se mění.The complex type that contains the property that is changing.

complexObjectMemberName
String

Název vlastnosti, která se mění u komplexního typu.The name of the property that is changing on complex type.

Poznámky

EntityComplexMemberChangingje používán nástrojem EntityObject a ComplexObject k hlášení, že se mění složitá vlastnost.EntityComplexMemberChanging is used by EntityObject and ComplexObject to report that a complex property is changing.

Další informace najdete v tématu věnovaném rozlišení identity, správě stavů a Change Tracking a sledování změn v entitách POCO.For more information, see Identity Resolution, State Management, and Change Tracking and Tracking Changes in POCO Entities.

Platí pro