OleDbCommand Třída

Definice

Představuje příkaz SQL nebo uloženou proceduru, která se má provést na zdroji dat.Represents an SQL statement or stored procedure to execute against a data source.

public ref class OleDbCommand sealed : System::Data::Common::DbCommand, ICloneable
public ref class OleDbCommand sealed : System::ComponentModel::Component, ICloneable, IDisposable, System::Data::IDbCommand
public ref class OleDbCommand sealed : System::Data::Common::DbCommand, ICloneable, IDisposable
public sealed class OleDbCommand : System.Data.Common.DbCommand, ICloneable
public sealed class OleDbCommand : System.ComponentModel.Component, ICloneable, IDisposable, System.Data.IDbCommand
public sealed class OleDbCommand : System.Data.Common.DbCommand, ICloneable, IDisposable
type OleDbCommand = class
  inherit DbCommand
  interface IDbCommand
  interface IDisposable
  interface ICloneable
type OleDbCommand = class
  inherit Component
  interface ICloneable
  interface IDbCommand
  interface IDisposable
type OleDbCommand = class
  inherit DbCommand
  interface ICloneable
  interface IDbCommand
  interface IDisposable
Public NotInheritable Class OleDbCommand
Inherits DbCommand
Implements ICloneable
Public NotInheritable Class OleDbCommand
Inherits Component
Implements ICloneable, IDbCommand, IDisposable
Public NotInheritable Class OleDbCommand
Inherits DbCommand
Implements ICloneable, IDisposable
Dědičnost
OleDbCommand
Dědičnost
Dědičnost
Implementuje

Příklady

V následujícím příkladu se OleDbCommand OleDbDataAdapter OleDbConnection k výběru řádků z databáze Access používá společně a.The following example uses the OleDbCommand, along OleDbDataAdapter and OleDbConnection, to select rows from an Access database. DataSetPak se vrátí vyplněné.The filled DataSet is then returned. Tento příklad předává inicializovaný DataSet , připojovací řetězec, řetězec dotazu, který je příkazem SQL SELECT, a řetězec, který je název tabulky zdrojové databáze.The example is passed an initialized DataSet, a connection string, a query string that is an SQL SELECT statement, and a string that is the name of the source database table.

public void ReadMyData(string connectionString)
{
  string queryString = "SELECT OrderID, CustomerID FROM Orders";
  using (OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString))
  {
    OleDbCommand command = new OleDbCommand(queryString, connection);
    connection.Open();
    OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();

    while (reader.Read())
    {
      Console.WriteLine(reader.GetInt32(0) + ", " + reader.GetString(1));
    }
    // always call Close when done reading.
    reader.Close();
  }
}
Public Sub ReadMyData(ByVal connectionString As String)
  Dim queryString As String = "SELECT OrderID, CustomerID FROM Orders"
  Using connection As New OleDbConnection(connectionString)
    Dim command As New OleDbCommand(queryString, connection)

    connection.Open()

    Dim reader As OleDbDataReader = command.ExecuteReader()
    While reader.Read()
      Console.WriteLine(reader.GetInt32(0).ToString() + ", " _
        + reader.GetString(1))
    End While

    ' always call Close when done reading.
    reader.Close()
  End Using
End Sub

Poznámky

Když OleDbCommand je vytvořena instance, vlastnosti pro čtení a zápis jsou nastaveny na jejich počáteční hodnoty.When an instance of OleDbCommand is created, the read/write properties are set to their initial values. Seznam těchto hodnot naleznete v OleDbCommand konstruktoru.For a list of these values, see the OleDbCommand constructor.

OleDbCommand funkce následujících metod, které provádějí příkazy ve zdroji dat:OleDbCommand features the following methods executing commands at a data source:

PoložkaItem PopisDescription
ExecuteReader Spustí příkazy, které vracejí řádky.Executes commands that return rows. ExecuteReader nemusí mít požadovaný efekt, pokud se používá ke spouštění příkazů, jako jsou příkazy SQL SET.ExecuteReader may not have the effect that you want if used to execute commands such as SQL SET statements.
ExecuteNonQuery Spouští příkazy jako příkazy SQL INSERT, DELETE, UPDATE a SET.Executes commands such as SQL INSERT, DELETE, UPDATE, and SET statements.
ExecuteScalar Načte jednu hodnotu, například agregovanou hodnotu z databáze.Retrieves a single value, for example, an aggregate value from a database.

Můžete obnovit CommandText vlastnost a znovu použít OleDbCommand objekt.You can reset the CommandText property and reuse the OleDbCommand object. OleDbDataReaderPředtím, než můžete spustit nový nebo předchozí příkaz, je však nutné zavřít.However, you must close the OleDbDataReader before you can execute a new or previous command.

Pokud je závažná OleDbException metoda (například SQL Server úroveň závažnosti 20 nebo vyšší) vygenerovaná metodou OleDbCommand , která spouští, OleDbConnection může být připojení zavřené.If a fatal OleDbException (for example, a SQL Server severity level of 20 or greater) is generated by the method executing an OleDbCommand, the OleDbConnection, the connection may be closed. Uživatel však může připojení znovu otevřít a pokračovat.However, the user can reopen the connection and continue.

Konstruktory

OleDbCommand()

Inicializuje novou instanci OleDbCommand třídy.Initializes a new instance of the OleDbCommand class.

OleDbCommand(String)

Inicializuje novou instanci OleDbCommand třídy textem dotazu.Initializes a new instance of the OleDbCommand class with the text of the query.

OleDbCommand(String, OleDbConnection)

Inicializuje novou instanci OleDbCommand třídy textem dotazu a OleDbConnection .Initializes a new instance of the OleDbCommand class with the text of the query and an OleDbConnection.

OleDbCommand(String, OleDbConnection, OleDbTransaction)

Inicializuje novou instanci OleDbCommand třídy s textem dotazu, OleDbConnection a Transaction .Initializes a new instance of the OleDbCommand class with the text of the query, an OleDbConnection, and the Transaction.

Vlastnosti

CanRaiseEvents

Získá hodnotu, která označuje, zda může komponenta vyvolat událost.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Zděděno od Component)
CommandText

Získá nebo nastaví příkaz SQL nebo uloženou proceduru, která má být provedena ve zdroji dat.Gets or sets the SQL statement or stored procedure to execute at the data source.

CommandTimeout

Získá nebo nastaví dobu čekání (v sekundách) před ukončením pokusu o spuštění příkazu a vygenerováním chyby.Gets or sets the wait time (in seconds) before terminating an attempt to execute a command and generating an error.

CommandType

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jak CommandText se vlastnost interpretuje.Gets or sets a value that indicates how the CommandText property is interpreted.

Connection

Získá nebo nastaví OleDbConnection použitou tuto instanci OleDbCommand .Gets or sets the OleDbConnection used by this instance of the OleDbCommand.

Container

Získá IContainer , který obsahuje Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Zděděno od Component)
DbConnection

Při přepsání v odvozené třídě získá nebo nastaví hodnotu DbConnection použitou tímto DbCommand .When overridden in a derived class, gets or sets the DbConnection used by this DbCommand.

(Zděděno od DbCommand)
DbParameterCollection

Při přepsání v odvozené třídě získá kolekci DbParameter objektů.When overridden in a derived class, gets the collection of DbParameter objects.

(Zděděno od DbCommand)
DbTransaction

Při přepsání v odvozené třídě získává nebo nastavuje, DbTransaction ve kterém se tento DbCommand objekt spustí.When overridden in a derived class, gets or sets the DbTransaction within which this DbCommand object executes.

(Zděděno od DbCommand)
DesignMode

Načte hodnotu, která označuje, zda Component je aktuálně v režimu návrhu.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Zděděno od Component)
DesignTimeVisible

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se má objekt příkazu zobrazovat v přizpůsobeném ovládacím prvku Návrhář formulářů.Gets or sets a value that indicates whether the command object should be visible in a customized Windows Forms Designer control.

Events

Získá seznam obslužných rutin událostí, které jsou k tomuto typu připojeny Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Zděděno od Component)
Parameters

Získá OleDbParameterCollection .Gets the OleDbParameterCollection.

Site

Získá nebo nastaví ISite z Component .Gets or sets the ISite of the Component.

(Zděděno od Component)
Transaction

Získá nebo nastaví, OleDbTransaction ve kterém se má OleDbCommand vykoná.Gets or sets the OleDbTransaction within which the OleDbCommand executes.

UpdatedRowSource

Získá nebo nastaví způsob, jakým jsou použity výsledky příkazu pro metodu, která je DataRow používána Update metodou OleDbDataAdapter .Gets or sets how command results are applied to the DataRow when used by the Update method of the OleDbDataAdapter.

Metody

Cancel()

Pokusí se zrušit provádění OleDbCommand .Tries to cancel the execution of an OleDbCommand.

Clone()

Vytvoří nový OleDbCommand objekt, který je kopií aktuální instance.Creates a new OleDbCommand object that is a copy of the current instance.

CreateDbParameter()

Při přepsání v odvozené třídě vytvoří novou instanci DbParameter objektu.When overridden in a derived class, creates a new instance of a DbParameter object.

(Zděděno od DbCommand)
CreateObjRef(Type)

Vytvoří objekt, který obsahuje všechny relevantní informace požadované pro vygenerování proxy serveru, který se používá ke komunikaci se vzdáleným objektem.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
CreateParameter()

Vytvoří novou instanci OleDbParameter objektu.Creates a new instance of an OleDbParameter object.

Dispose()

Provede aplikací definované úlohy spojené s uvolněním nebo resetováním nespravovaných prostředků.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

(Zděděno od DbCommand)
Dispose()

Uvolní všechny prostředky, které používá Component .Releases all resources used by the Component.

(Zděděno od Component)
Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané DbCommand a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the DbCommand and optionally releases the managed resources.

(Zděděno od DbCommand)
Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané Component a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

(Zděděno od Component)
DisposeAsync()

Asynchronně vynutí objekt příkazu.Asynchronously diposes the command object.

(Zděděno od DbCommand)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
ExecuteDbDataReader(CommandBehavior)

Při přepsání v odvozené třídě spustí text příkazu proti připojení.When overridden in a derived class, executes the command text against the connection.

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken)

Poskytovatelé by měli implementovat tuto metodu, aby poskytovala nevýchozí implementaci pro ExecuteReader přetížení.Providers should implement this method to provide a non-default implementation for ExecuteReader overloads.

Výchozí implementace vyvolá synchronní ExecuteReader() metodu a vrátí dokončenou úlohu, která blokuje volající vlákno.The default implementation invokes the synchronous ExecuteReader() method and returns a completed task, blocking the calling thread. Výchozí implementace vrátí zrušenou úlohu, je-li předána již zrušený token zrušení.The default implementation will return a cancelled task if passed an already cancelled cancellation token. Výjimky vyvolané funkcí ExecuteReader budou sděleny prostřednictvím vrácené vlastnosti Exception úlohy.Exceptions thrown by ExecuteReader will be communicated via the returned Task Exception property.

Tato metoda přijímá token zrušení, který lze použít k žádosti o zrušení operace, která bude brzy zrušena.This method accepts a cancellation token that can be used to request the operation to be cancelled early. Implementace mohou tuto žádost ignorovat.Implementations may ignore this request.

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteNonQuery()

Provede příkaz SQL v rámci Connection a vrátí počet ovlivněných řádků.Executes an SQL statement against the Connection and returns the number of rows affected.

ExecuteNonQueryAsync()

Asynchronní verze nástroje ExecuteNonQuery() , která spouští příkaz SQL pro objekt připojení.An asynchronous version of ExecuteNonQuery(), which executes a SQL statement against a connection object.

Vyvolá ExecuteNonQueryAsync(CancellationToken) se s CancellationToken. None.Invokes ExecuteNonQueryAsync(CancellationToken) with CancellationToken.None.

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteNonQueryAsync(CancellationToken)

Toto je asynchronní verze ExecuteNonQuery() .This is the asynchronous version of ExecuteNonQuery(). Poskytovatelé by měli přepsat příslušnou implementací.Providers should override with an appropriate implementation. Token zrušení se může volitelně ignorovat.The cancellation token may optionally be ignored.

Výchozí implementace vyvolá synchronní ExecuteNonQuery() metodu a vrátí dokončenou úlohu, která blokuje volající vlákno.The default implementation invokes the synchronous ExecuteNonQuery() method and returns a completed task, blocking the calling thread. Výchozí implementace vrátí zrušenou úlohu, je-li předána již zrušený token zrušení.The default implementation will return a cancelled task if passed an already cancelled cancellation token. Výjimky vyvolané nástrojem ExecuteNonQuery() budou sděleny přes vrácenou vlastnost Exception úlohy.Exceptions thrown by ExecuteNonQuery() will be communicated via the returned Task Exception property.

Nevolejte jiné metody a vlastnosti DbCommand objektu, dokud není vrácen dokončený úkol.Do not invoke other methods and properties of the DbCommand object until the returned Task is complete.

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteReader()

Odešle CommandText do Connection a vytvoří OleDbDataReader .Sends the CommandText to the Connection and builds an OleDbDataReader.

ExecuteReader(CommandBehavior)

Odešle CommandText do a Connection vytvoří OleDbDataReader pomocí jedné z CommandBehavior hodnot.Sends the CommandText to the Connection, and builds an OleDbDataReader using one of the CommandBehavior values.

ExecuteReaderAsync()

Asynchronní verze nástroje ExecuteReader , která provede příkaz s CommandText Connection a vrátí DbDataReader .An asynchronous version of ExecuteReader, which executes the CommandText against the Connection and returns a DbDataReader.

Vyvolá ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken) se s CancellationToken. None.Invokes ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken) with CancellationToken.None.

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteReaderAsync(CancellationToken)

Asynchronní verze nástroje ExecuteReader , která provede příkaz s CommandText Connection a vrátí DbDataReader .An asynchronous version of ExecuteReader, which executes the CommandText against the Connection and returns a DbDataReader. Tato metoda šíří oznámení, že operace by se měly zrušit.This method propagates a notification that operations should be canceled.

Vyvolá ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken) .Invokes ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken).

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteReaderAsync(CommandBehavior)

Asynchronní verze nástroje ExecuteReader , která provede příkaz s CommandText Connection a vrátí DbDataReader .An asynchronous version of ExecuteReader, which executes the CommandText against the Connection and returns a DbDataReader.

Vyvolá ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken) .Invokes ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken).

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken)

Vyvolá ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken) .Invokes ExecuteDbDataReaderAsync(CommandBehavior, CancellationToken).

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteScalar()

Spustí dotaz a vrátí první sloupec prvního řádku v sadě výsledků dotazu vráceným dotazem.Executes the query, and returns the first column of the first row in the result set returned by the query. Další sloupce nebo řádky jsou ignorovány.Additional columns or rows are ignored.

ExecuteScalarAsync()

Asynchronní verze ExecuteScalar() , která spustí dotaz a vrátí první sloupec prvního řádku v sadě výsledků dotazu vráceného dotazem.An asynchronous version of ExecuteScalar(), which executes the query and returns the first column of the first row in the result set returned by the query. Všechny ostatní sloupce a řádky jsou ignorovány.All other columns and rows are ignored.

Vyvolá ExecuteScalarAsync(CancellationToken) se s CancellationToken. None.Invokes ExecuteScalarAsync(CancellationToken) with CancellationToken.None.

(Zděděno od DbCommand)
ExecuteScalarAsync(CancellationToken)

Toto je asynchronní verze ExecuteScalar() .This is the asynchronous version of ExecuteScalar(). Poskytovatelé by měli přepsat příslušnou implementací.Providers should override with an appropriate implementation. Token zrušení se může volitelně ignorovat.The cancellation token may optionally be ignored.

Výchozí implementace vyvolá synchronní ExecuteScalar() metodu a vrátí dokončenou úlohu, která blokuje volající vlákno.The default implementation invokes the synchronous ExecuteScalar() method and returns a completed task, blocking the calling thread. Výchozí implementace vrátí zrušenou úlohu, je-li předána již zrušený token zrušení.The default implementation will return a cancelled task if passed an already cancelled cancellation token. Výjimky vyvolané funkcí ExecuteScalar budou sděleny prostřednictvím vrácené vlastnosti Exception úlohy.Exceptions thrown by ExecuteScalar will be communicated via the returned Task Exception property.

Nevolejte jiné metody a vlastnosti DbCommand objektu, dokud není vrácen dokončený úkol.Do not invoke other methods and properties of the DbCommand object until the returned Task is complete.

(Zděděno od DbCommand)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetLifetimeService()
Zastaralé.

Načte aktuální objekt služby životnosti, který řídí zásady životního cyklu pro tuto instanci.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Vrátí objekt, který představuje službu poskytnutou Component nebo podle jeho Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Zděděno od Component)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
InitializeLifetimeService()
Zastaralé.

Získá objekt služby životnosti, který řídí zásady životního cyklu pro tuto instanci.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Vytvoří kopii aktuálního objektu bez podstruktury MarshalByRefObject .Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
Prepare()

Vytvoří připravenou (nebo zkompilovanou) verzi příkazu na zdroji dat.Creates a prepared (or compiled) version of the command on the data source.

PrepareAsync(CancellationToken)

Asynchronně vytvoří připravené (nebo kompilované) verze příkazu na zdroji dat.Asynchronously creates a prepared (or compiled) version of the command on the data source.

(Zděděno od DbCommand)
ResetCommandTimeout()

Obnoví CommandTimeout vlastnost na výchozí hodnotu.Resets the CommandTimeout property to the default value.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí hodnotu String obsahující název Component , pokud existuje.Returns a String containing the name of the Component, if any. Tato metoda by neměla být přepsána.This method should not be overridden.

(Zděděno od Component)

Události

Disposed

Nastane, pokud je komponenta uvolněna voláním Dispose() metody.Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Zděděno od Component)

Explicitní implementace rozhraní

ICloneable.Clone()

Popis tohoto člena naleznete v tématu Clone() .For a description of this member, see Clone().

IDbCommand.Connection

Získá nebo nastaví IDbConnection použitou tuto instanci IDbCommand .Gets or sets the IDbConnection used by this instance of the IDbCommand.

(Zděděno od DbCommand)
IDbCommand.CreateParameter()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří novou instanci IDbDataParameter objektu.Creates a new instance of an IDbDataParameter object.

IDbCommand.CreateParameter()

Vytvoří novou instanci IDbDataParameter objektu.Creates a new instance of an IDbDataParameter object.

(Zděděno od DbCommand)
IDbCommand.ExecuteReader()

Popis tohoto člena naleznete v tématu ExecuteReader() .For a description of this member, see ExecuteReader().

IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior)

Provede CommandText Connection a vytvoří IDataReader pomocí jedné z CommandBehavior hodnot.Executes the CommandText against the Connection, and builds an IDataReader using one of the CommandBehavior values.

IDbCommand.Parameters

Získá IDataParameterCollection .Gets the IDataParameterCollection.

(Zděděno od DbCommand)
IDbCommand.Transaction

Získá nebo nastaví, DbTransaction ve kterém se tento DbCommand objekt spustí.Gets or sets the DbTransaction within which this DbCommand object executes.

(Zděděno od DbCommand)

Platí pro

Viz také