OleDbRowUpdatedEventArgs Třída

Definice

Poskytuje data pro událost RowUpdated.Provides data for the RowUpdated event.

public ref class OleDbRowUpdatedEventArgs sealed : System::Data::Common::RowUpdatedEventArgs
public sealed class OleDbRowUpdatedEventArgs : System.Data.Common.RowUpdatedEventArgs
type OleDbRowUpdatedEventArgs = class
    inherit RowUpdatedEventArgs
Public NotInheritable Class OleDbRowUpdatedEventArgs
Inherits RowUpdatedEventArgs
Dědičnost
OleDbRowUpdatedEventArgs

Poznámky

RowUpdatedUdálost se vyvolá, když se Update dokončí řádek.The RowUpdated event is raised when an Update to a row is completed.

Při použití nástroje Update jsou k dispozici dvě události, ke kterým dojde při aktualizaci každého řádku dat.When using Update, there are two events that occur for each data row updated. Pořadí spuštění je následující:The order of execution is as follows:

  1. Hodnoty v DataRow jsou přesunuty do hodnot parametrů.The values in the DataRow are moved to the parameter values.

  2. OnRowUpdatingUdálost je vyvolána.The OnRowUpdating event is raised.

  3. Příkaz se spustí.The command executes.

  4. Pokud je příkaz nastavený na FirstReturnedRecord, pak první vrácený výsledek je umístěný v DataRow .If the command is set to FirstReturnedRecord, then the first returned result is placed in the DataRow.

  5. Pokud existují výstupní parametry, jsou umístěny v DataRow .If there are output parameters, they are placed in the DataRow.

  6. OnRowUpdatedUdálost je vyvolána.The OnRowUpdated event is raised.

  7. AcceptChanges je volána.AcceptChanges is called.

Konstruktory

OleDbRowUpdatedEventArgs(DataRow, IDbCommand, StatementType, DataTableMapping)

Inicializuje novou instanci OleDbRowUpdatedEventArgs třídy.Initializes a new instance of the OleDbRowUpdatedEventArgs class.

Vlastnosti

Command

Načte OleDbCommand spuštěný, když Update(DataSet) se zavolá.Gets the OleDbCommand executed when Update(DataSet) is called.

Errors

Získá všechny chyby vygenerované zprostředkovatelem dat .NET při Command spuštění.Gets any errors generated by the .NET data provider when the Command was executed.

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)
RecordsAffected

Vrátí počet řádků, které byly změněny, vloženy nebo smazány spuštěním příkazu jazyka SQL.Gets the number of rows changed, inserted, or deleted by execution of the SQL statement.

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)
Row

Získá DataRow odeslání prostřednictvím Update(DataSet) .Gets the DataRow sent through an Update(DataSet).

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)
RowCount

Získá počet řádků zpracovaných v dávce aktualizovaných záznamů.Gets the number of rows processed in a batch of updated records.

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)
StatementType

Získá typ provedených příkazů SQL.Gets the type of SQL statement executed.

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)
Status

Získá UpdateStatus Command vlastnost.Gets the UpdateStatus of the Command property.

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)
TableMapping

Získá DataTableMapping odeslání prostřednictvím Update(DataSet) .Gets the DataTableMapping sent through an Update(DataSet).

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)

Metody

CopyToRows(DataRow[])

Zkopíruje odkazy na upravené řádky do poskytnutého pole.Copies references to the modified rows into the provided array.

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)
CopyToRows(DataRow[], Int32)

Zkopíruje odkazy na upravené řádky do poskytnutého pole.Copies references to the modified rows into the provided array.

(Zděděno od RowUpdatedEventArgs)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro