Delegate.Method Delegate.Method Delegate.Method Delegate.Method Property

Definice

Získá metodu reprezentovanou delegátem.Gets the method represented by the delegate.

public:
 property System::Reflection::MethodInfo ^ Method { System::Reflection::MethodInfo ^ get(); };
public System.Reflection.MethodInfo Method { get; }
member this.Method : System.Reflection.MethodInfo
Public ReadOnly Property Method As MethodInfo

Hodnota vlastnosti

MethodInfo Popis metody reprezentované delegátem.A MethodInfo describing the method represented by the delegate.

Výjimky

Volající nemá přístup k metodě reprezentované delegátem (například pokud je metoda soukromá).The caller does not have access to the method represented by the delegate (for example, if the method is private).

Zabezpečení

ReflectionPermission
Při volání s pozdní vazbou prostřednictvím mechanismů InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]), jako je.when invoked late-bound through mechanisms such as InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]). Přidružený výčet:MemberAccessAssociated enumeration: MemberAccess

Platí pro

Viz také