MethodInfo Třída

Definice

Zjišťuje atributy metody a poskytuje přístup k metadatům metody.Discovers the attributes of a method and provides access to method metadata.

public ref class MethodInfo abstract : System::Reflection::MethodBase, System::Runtime::InteropServices::_MethodInfo
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.None)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public abstract class MethodInfo : System.Reflection.MethodBase, System.Runtime.InteropServices._MethodInfo
type MethodInfo = class
    inherit MethodBase
    interface _MethodInfo
Public MustInherit Class MethodInfo
Inherits MethodBase
Implements _MethodInfo
Dědičnost
Odvozené
Atributy
Implementuje

Poznámky

Třída MethodInfo představuje metodu typu.The MethodInfo class represents a method of a type. Objekt MethodInfo lze použít k získání informací o metodě, kterou objekt představuje, a k vyvolání metody.You can use a MethodInfo object to obtain information about the method that the object represents and to invoke the method. Příklad:For example:

Instance MethodInfo instance lze vytvořit voláním metody Type.GetMethods nebo Type.GetMethod nebo voláním metody MethodInfo.MakeGenericMethod objektu MethodInfo, který představuje definici obecné metody.You can instantiate a MethodInfo instances by calling the Type.GetMethods or Type.GetMethod method, or by calling the MethodInfo.MakeGenericMethod method of a MethodInfo object that represents a generic method definition.

Seznam neutrálních podmínek pro podmínky specifické pro obecné metody naleznete v tématu vlastnost IsGenericMethod.For a list of the invariant conditions for terms specific to generic methods, see the IsGenericMethod property. Seznam neutrálních podmínek pro jiné výrazy používané v obecné reflexi naleznete v tématu vlastnost IsGenericType.For a list of the invariant conditions for other terms used in generic reflection, see the IsGenericType property.

Poznámky pro implementátory

Při dědění z MethodInfomusíte přepsat GetBaseDefinition(), ReturnType, ReturnTypeCustomAttributes, GetParameters(), GetMethodImplementationFlags(), MethodHandle, Attributes, Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo), Name, MemberType, DeclaringType, ReflectedType, GetCustomAttributes(Boolean), GetCustomAttributes(Type, Boolean)a IsDefined(Type, Boolean).When you inherit from MethodInfo, you must override GetBaseDefinition(), ReturnType, ReturnTypeCustomAttributes, GetParameters(), GetMethodImplementationFlags(), MethodHandle, Attributes, Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo), Name, MemberType, DeclaringType, ReflectedType, GetCustomAttributes(Boolean), GetCustomAttributes(Type, Boolean), and IsDefined(Type, Boolean).

Konstruktory

MethodInfo()

Inicializuje novou instanci třídy MethodInfo třídy.Initializes a new instance of the MethodInfo class.

Vlastnosti

Attributes

Získá atributy přidružené k této metodě.Gets the attributes associated with this method.

(Zděděno od MethodBase)
CallingConvention

Získá hodnotu, která označuje konvence volání pro tuto metodu.Gets a value indicating the calling conventions for this method.

(Zděděno od MethodBase)
ContainsGenericParameters

Získá hodnotu, která označuje, zda obecná metoda obsahuje nepřiřazené parametry obecného typu.Gets a value that indicates whether a generic method contains unassigned generic type parameters.

CustomAttributes

Získá kolekci, která obsahuje vlastní atributy tohoto člena.Gets a collection that contains this member's custom attributes.

(Zděděno od MemberInfo)
DeclaringType

Získá třídu, která deklaruje tohoto člena.Gets the class that declares this member.

(Zděděno od MemberInfo)
IsAbstract

Načte hodnotu, která označuje, jestli je metoda abstraktní.Gets a value indicating whether the method is abstract.

(Zděděno od MethodBase)
IsAssembly

Získá hodnotu, která označuje, zda je potenciální viditelnost této metody nebo konstruktoru popsána Assembly; To znamená, že metoda nebo konstruktor je vidět nejvíce k ostatním typům ve stejném sestavení a není viditelný pro odvozené typy mimo sestavení.Gets a value indicating whether the potential visibility of this method or constructor is described by Assembly; that is, the method or constructor is visible at most to other types in the same assembly, and is not visible to derived types outside the assembly.

(Zděděno od MethodBase)
IsCollectible

Získá hodnotu, která označuje, zda je tento objekt MemberInfo součástí sestavení uloženého v AssemblyLoadContextkolekční.Gets a value that indicates whether this MemberInfo object is part of an assembly held in a collectible AssemblyLoadContext.

(Zděděno od MemberInfo)
IsConstructedGenericMethod (Zděděno od MethodBase)
IsConstructor

Načte hodnotu, která označuje, jestli je metoda konstruktorem.Gets a value indicating whether the method is a constructor.

(Zděděno od MethodBase)
IsFamily

Načte hodnotu, která označuje, zda je tato metoda nebo konstruktor popsána pomocí Family; To znamená, že metoda nebo konstruktor je viditelná pouze v rámci své třídy a odvozených tříd.Gets a value indicating whether the visibility of this method or constructor is described by Family; that is, the method or constructor is visible only within its class and derived classes.

(Zděděno od MethodBase)
IsFamilyAndAssembly

Načte hodnotu, která označuje, zda je tato metoda nebo konstruktor popsána pomocí FamANDAssem; To znamená, že metoda nebo konstruktor mohou být volány odvozenými třídami, ale pouze v případě, že jsou ve stejném sestavení.Gets a value indicating whether the visibility of this method or constructor is described by FamANDAssem; that is, the method or constructor can be called by derived classes, but only if they are in the same assembly.

(Zděděno od MethodBase)
IsFamilyOrAssembly

Získá hodnotu, která označuje, zda je potenciální viditelnost této metody nebo konstruktoru popsána FamORAssem; To znamená, že metoda nebo konstruktor mohou být volány odvozenými třídami bez ohledu na ně a třídy ve stejném sestavení.Gets a value indicating whether the potential visibility of this method or constructor is described by FamORAssem; that is, the method or constructor can be called by derived classes wherever they are, and by classes in the same assembly.

(Zděděno od MethodBase)
IsFinal

Získá hodnotu, která označuje, zda je tato metoda final.Gets a value indicating whether this method is final.

(Zděděno od MethodBase)
IsGenericMethod

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální metoda obecná metoda.Gets a value indicating whether the current method is a generic method.

IsGenericMethodDefinition

Získá hodnotu, která označuje, zda aktuální MethodInfo představuje definici obecné metody.Gets a value indicating whether the current MethodInfo represents the definition of a generic method.

IsHideBySig

Získá hodnotu, která označuje, zda je v odvozené třídě skrytý pouze člen stejného typu, který má přesně stejný podpis.Gets a value indicating whether only a member of the same kind with exactly the same signature is hidden in the derived class.

(Zděděno od MethodBase)
IsPrivate

Načte hodnotu, která označuje, jestli je tento člen soukromý.Gets a value indicating whether this member is private.

(Zděděno od MethodBase)
IsPublic

Načte hodnotu, která označuje, zda se jedná o veřejnou metodu.Gets a value indicating whether this is a public method.

(Zděděno od MethodBase)
IsSecurityCritical

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální metoda nebo konstruktor v aktuální úrovni vztahu důvěryhodnosti kritický pro zabezpečení nebo bezpečný a proto může provádět kritické operace.Gets a value that indicates whether the current method or constructor is security-critical or security-safe-critical at the current trust level, and therefore can perform critical operations.

(Zděděno od MethodBase)
IsSecuritySafeCritical

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální metoda nebo konstruktor v aktuální úrovni vztahu důvěryhodnosti zabezpečený. To znamená, zda může provádět kritické operace a lze k němu přistupovat transparentním kódem.Gets a value that indicates whether the current method or constructor is security-safe-critical at the current trust level; that is, whether it can perform critical operations and can be accessed by transparent code.

(Zděděno od MethodBase)
IsSecurityTransparent

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální metoda nebo konstruktor transparentní na aktuální úrovni vztahu důvěryhodnosti, a proto nemůže provádět kritické operace.Gets a value that indicates whether the current method or constructor is transparent at the current trust level, and therefore cannot perform critical operations.

(Zděděno od MethodBase)
IsSpecialName

Načte hodnotu, která označuje, jestli má tato metoda speciální název.Gets a value indicating whether this method has a special name.

(Zděděno od MethodBase)
IsStatic

Načte hodnotu, která označuje, jestli je metoda static.Gets a value indicating whether the method is static.

(Zděděno od MethodBase)
IsVirtual

Načte hodnotu, která označuje, jestli je metoda virtual.Gets a value indicating whether the method is virtual.

(Zděděno od MethodBase)
MemberType

Získá MemberTypes hodnotu označující, že tento člen je metoda.Gets a MemberTypes value indicating that this member is a method.

MetadataToken

Získá hodnotu, která identifikuje element metadat.Gets a value that identifies a metadata element.

(Zděděno od MemberInfo)
MethodHandle

Získá popisovač k vnitřní reprezentaci metadat metody.Gets a handle to the internal metadata representation of a method.

(Zděděno od MethodBase)
MethodImplementationFlags

Získá příznaky MethodImplAttributes, které určují atributy implementace metody.Gets the MethodImplAttributes flags that specify the attributes of a method implementation.

(Zděděno od MethodBase)
Module

Získá modul, ve kterém je definován typ, který deklaruje člena reprezentovaného aktuálním MemberInfo.Gets the module in which the type that declares the member represented by the current MemberInfo is defined.

(Zděděno od MemberInfo)
Name

Získá název aktuálního člena.Gets the name of the current member.

(Zděděno od MemberInfo)
ReflectedType

Získá objekt třídy, který byl použit k získání této instance MemberInfo.Gets the class object that was used to obtain this instance of MemberInfo.

(Zděděno od MemberInfo)
ReturnParameter

Získá objekt ParameterInfo, který obsahuje informace o návratovém typu metody, například zda návratový typ má vlastní modifikátory.Gets a ParameterInfo object that contains information about the return type of the method, such as whether the return type has custom modifiers.

ReturnType

Získá návratový typ této metody.Gets the return type of this method.

ReturnTypeCustomAttributes

Získá vlastní atributy pro návratový typ.Gets the custom attributes for the return type.

Metody

CreateDelegate(Type)

Vytvoří delegáta zadaného typu z této metody.Creates a delegate of the specified type from this method.

CreateDelegate(Type, Object)

Vytvoří delegáta zadaného typu se zadaným cílem z této metody.Creates a delegate of the specified type with the specified target from this method.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

GetBaseDefinition()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí objekt MethodInfo pro metodu na přímé nebo nepřímé základní třídě, ve které byla metoda reprezentovaná touto instancí nejprve deklarována.When overridden in a derived class, returns the MethodInfo object for the method on the direct or indirect base class in which the method represented by this instance was first declared.

GetCustomAttributes(Boolean)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí pole všech vlastních atributů použitých pro tohoto člena.When overridden in a derived class, returns an array of all custom attributes applied to this member.

(Zděděno od MemberInfo)
GetCustomAttributes(Type, Boolean)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí pole vlastních atributů použité pro tohoto člena a identifikované Type.When overridden in a derived class, returns an array of custom attributes applied to this member and identified by Type.

(Zděděno od MemberInfo)
GetCustomAttributesData()

Vrátí seznam objektů CustomAttributeData reprezentujících data o atributech, které byly aplikovány na cílového člena.Returns a list of CustomAttributeData objects representing data about the attributes that have been applied to the target member.

(Zděděno od MemberInfo)
GetGenericArguments()

Vrátí pole objektů Type, které reprezentují argumenty typu Obecné metody nebo parametry typu definice obecné metody.Returns an array of Type objects that represent the type arguments of a generic method or the type parameters of a generic method definition.

GetGenericMethodDefinition()

Vrátí objekt MethodInfo, který představuje definici obecné metody, ze které může být vytvořena aktuální metoda.Returns a MethodInfo object that represents a generic method definition from which the current method can be constructed.

GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

GetMethodBody()

Při přepsání v odvozené třídě získá objekt MethodBody, který poskytuje přístup k datovému proudu MSIL, místním proměnným a výjimkám pro aktuální metodu.When overridden in a derived class, gets a MethodBody object that provides access to the MSIL stream, local variables, and exceptions for the current method.

(Zděděno od MethodBase)
GetMethodImplementationFlags()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí příznaky MethodImplAttributes.When overridden in a derived class, returns the MethodImplAttributes flags.

(Zděděno od MethodBase)
GetParameters()

Při přepsání v odvozené třídě získá parametry zadané metody nebo konstruktoru.When overridden in a derived class, gets the parameters of the specified method or constructor.

(Zděděno od MethodBase)
GetType()
HasSameMetadataDefinitionAs(MemberInfo) (Zděděno od MemberInfo)
Invoke(Object, BindingFlags, Binder, Object[], CultureInfo)

Při přepsání v odvozené třídě vyvolá metodu nebo konstruktor se zadanými parametry.When overridden in a derived class, invokes the reflected method or constructor with the given parameters.

(Zděděno od MethodBase)
Invoke(Object, Object[])
IsDefined(Type, Boolean)

Pokud je přepsáno v odvozené třídě, označuje, zda je jeden nebo více atributů zadaného typu nebo jeho odvozených typů použito pro tento člen.When overridden in a derived class, indicates whether one or more attributes of the specified type or of its derived types is applied to this member.

(Zděděno od MemberInfo)
MakeGenericMethod(Type[])

Nahradí prvky pole typů pro parametry typu aktuální definice obecné metody a vrátí objekt MethodInfo reprezentující výslednou vytvořenou metodu.Substitutes the elements of an array of types for the type parameters of the current generic method definition, and returns a MethodInfo object representing the resulting constructed method.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Operátory

Equality(MethodInfo, MethodInfo)

Určuje, zda jsou dva objekty MethodInfo stejné.Indicates whether two MethodInfo objects are equal.

Inequality(MethodInfo, MethodInfo)

Určuje, zda se dva objekty MethodInfo neshodují.Indicates whether two MethodInfo objects are not equal.

Explicitní implementace rozhraní

_MemberInfo.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od MemberInfo)
_MemberInfo.GetType()

Získá objekt Type reprezentující MemberInfo třídu.Gets a Type object representing the MemberInfo class.

(Zděděno od MemberInfo)
_MemberInfo.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can then be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od MemberInfo)
_MemberInfo.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od MemberInfo)
_MemberInfo.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od MemberInfo)
_MethodBase.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.GetType()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetType().For a description of this member, see GetType().

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can then be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsAbstract

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsAbstract.For a description of this member, see IsAbstract.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsAssembly

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsAssembly.For a description of this member, see IsAssembly.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsConstructor

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsConstructor.For a description of this member, see IsConstructor.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsFamily

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFamily.For a description of this member, see IsFamily.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsFamilyAndAssembly

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFamilyAndAssembly.For a description of this member, see IsFamilyAndAssembly.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsFamilyOrAssembly

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFamilyOrAssembly.For a description of this member, see IsFamilyOrAssembly.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsFinal

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFinal.For a description of this member, see IsFinal.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsHideBySig

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsHideBySig.For a description of this member, see IsHideBySig.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsPrivate

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsPrivate.For a description of this member, see IsPrivate.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsPublic

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsPublic.For a description of this member, see IsPublic.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsSpecialName

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsSpecialName.For a description of this member, see IsSpecialName.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsStatic

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsStatic.For a description of this member, see IsStatic.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodBase.IsVirtual

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsVirtual.For a description of this member, see IsVirtual.

(Zděděno od MethodBase)
_MethodInfo.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

_MethodInfo.GetType()

Poskytuje přístup k metodě GetType() z modelu COM.Provides access to the GetType() method from COM.

_MethodInfo.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

_MethodInfo.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

_MethodInfo.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Boolean) (Zděděno od MemberInfo)
ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Type, Boolean) (Zděděno od MemberInfo)
ICustomAttributeProvider.IsDefined(Type, Boolean) (Zděděno od MemberInfo)

Metody rozšíření

GetCustomAttribute(MemberInfo, Type)

Načte vlastní atribut zadaného typu, který se použije pro zadaného člena.Retrieves a custom attribute of a specified type that is applied to a specified member.

GetCustomAttribute(MemberInfo, Type, Boolean)

Načte vlastní atribut zadaného typu, který se použije na zadaného člena, a volitelně zkontroluje nadřazené členy daného člena.Retrieves a custom attribute of a specified type that is applied to a specified member, and optionally inspects the ancestors of that member.

GetCustomAttribute<T>(MemberInfo)

Načte vlastní atribut zadaného typu, který se použije pro zadaného člena.Retrieves a custom attribute of a specified type that is applied to a specified member.

GetCustomAttribute<T>(MemberInfo, Boolean)

Načte vlastní atribut zadaného typu, který se použije na zadaného člena, a volitelně zkontroluje nadřazené členy daného člena.Retrieves a custom attribute of a specified type that is applied to a specified member, and optionally inspects the ancestors of that member.

GetCustomAttributes(MemberInfo)

Načte kolekci vlastních atributů, které se aplikují na zadaného člena.Retrieves a collection of custom attributes that are applied to a specified member.

GetCustomAttributes(MemberInfo, Boolean)

Načte kolekci vlastních atributů, které se aplikují na zadaného člena, a volitelně zkontroluje nadřazené členy daného člena.Retrieves a collection of custom attributes that are applied to a specified member, and optionally inspects the ancestors of that member.

GetCustomAttributes(MemberInfo, Type)

Načte kolekci vlastních atributů zadaného typu, které jsou aplikovány na zadaného člena.Retrieves a collection of custom attributes of a specified type that are applied to a specified member.

GetCustomAttributes(MemberInfo, Type, Boolean)

Načte kolekci vlastních atributů zadaného typu, které jsou aplikovány na zadaného člena, a volitelně zkontroluje nadřazené členy daného člena.Retrieves a collection of custom attributes of a specified type that are applied to a specified member, and optionally inspects the ancestors of that member.

GetCustomAttributes<T>(MemberInfo)

Načte kolekci vlastních atributů zadaného typu, které jsou aplikovány na zadaného člena.Retrieves a collection of custom attributes of a specified type that are applied to a specified member.

GetCustomAttributes<T>(MemberInfo, Boolean)

Načte kolekci vlastních atributů zadaného typu, které jsou aplikovány na zadaného člena, a volitelně zkontroluje nadřazené členy daného člena.Retrieves a collection of custom attributes of a specified type that are applied to a specified member, and optionally inspects the ancestors of that member.

IsDefined(MemberInfo, Type)

Určuje, zda jsou pro zadaného člena aplikovány vlastní atributy zadaného typu.Indicates whether custom attributes of a specified type are applied to a specified member.

IsDefined(MemberInfo, Type, Boolean)

Označuje, zda jsou vlastní atributy zadaného typu aplikovány na zadaného člena a volitelně také aplikován na jeho nadřazené prvky.Indicates whether custom attributes of a specified type are applied to a specified member, and, optionally, applied to its ancestors.

GetMetadataToken(MemberInfo)

Získá token metadat pro daného člena, je-li k dispozici.Gets a metadata token for the given member, if available.

HasMetadataToken(MemberInfo)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je pro zadaného člena k dispozici token metadat.Returns a value that indicates whether a metadata token is available for the specified member.

GetBaseDefinition(MethodInfo)
GetRuntimeBaseDefinition(MethodInfo)

Načte objekt, který představuje zadanou metodu na přímé nebo nepřímé základní třídě, kde byla metoda poprvé deklarována.Retrieves an object that represents the specified method on the direct or indirect base class where the method was first declared.

Zabezpečení

InheritanceDemand
pro úplný vztah důvěryhodnosti pro dědicefor full trust for inheritors. Tato třída nemůže být zděděna částečně důvěryhodným kódem.This class cannot be inherited by partially trusted code.

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro přístup z více vláken.This type is thread safe.

Viz také