DebuggerBrowsableState Výčet

Definice

Poskytuje pokyny pro zobrazení ladicího programu.Provides display instructions for the debugger.

public enum class DebuggerBrowsableState
public enum DebuggerBrowsableState
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum DebuggerBrowsableState
type DebuggerBrowsableState = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type DebuggerBrowsableState = 
Public Enum DebuggerBrowsableState
Dědičnost
DebuggerBrowsableState
Atributy

Pole

Collapsed 2

Zobrazit prvek jako sbalený.Show the element as collapsed.

Never 0

Nikdy nezobrazovat element.Never show the element.

RootHidden 3

Nezobrazovat kořenový element; zobrazí podřízené prvky, pokud je prvek kolekce nebo pole položek.Do not display the root element; display the child elements if the element is a collection or array of items.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití DebuggerBrowsableState výčtu k instruování ladicího programu, aby nezobrazoval kořen (název vlastnosti) Keys vlastnosti, ale k zobrazení prvků pole, které Keys získá.The following code example shows the use of the DebuggerBrowsableState enumeration to instruct the debugger to not display the root (property name) of the Keys property, but to display the elements of the array that Keys gets. Tento příklad kódu je součástí většího příkladu, který je k dispozici pro DebuggerDisplayAttribute třídu.This code example is part of a larger example provided for the DebuggerDisplayAttribute class.

[DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState::RootHidden)]
property array<KeyValuePairs^>^ Keys
{
  array<KeyValuePairs^>^ get()
  {
    array<KeyValuePairs^>^ keys = gcnew array<KeyValuePairs^>(hashtable->Count);

    IEnumerator^ ie = hashtable->Keys->GetEnumerator();
    int i = 0;
    Object^ key;
    while (ie->MoveNext())
    {
      key = ie->Current;
      keys[i] = gcnew KeyValuePairs(hashtable, key, hashtable[key]);
      i++;
    }
    return keys;
  }
}
[DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.RootHidden)]
public KeyValuePairs[] Keys
{
  get
  {
    KeyValuePairs[] keys = new KeyValuePairs[hashtable.Count];

    int i = 0;
    foreach(object key in hashtable.Keys)
    {
      keys[i] = new KeyValuePairs(hashtable, key, hashtable[key]);
      i++;
    }
    return keys;
  }
}
<DebuggerBrowsable(DebuggerBrowsableState.RootHidden)> _
ReadOnly Property Keys as KeyValuePairs()
  Get
    Dim nkeys(hashtable.Count) as KeyValuePairs

    Dim i as Integer = 0
    For Each key As Object In hashtable.Keys
      nkeys(i) = New KeyValuePairs(hashtable, key, hashtable(key))
      i = i + 1
    Next
    Return nkeys
  End Get
End Property

Poznámky

DebuggerBrowsableState slouží ke zjednodušení zobrazení v okně ladění.DebuggerBrowsableState is used to simplify the view in the debug window. Použití DebuggerDisplayAttribute atributu pomocí tohoto výčtu může mít za následek mnohem jednodušší a další přitažlivé zobrazení v okně ladění.Use of the DebuggerDisplayAttribute attribute using this enumeration can result in a much simpler and more pleasing view in the debug window. DebuggerBrowsableAttributeInformace o použití tohoto výčtu naleznete v třídě.See the DebuggerBrowsableAttribute class for information on the use of this enumeration.

Platí pro