Matrix Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci Matrix třídy.Initializes a new instance of the Matrix class.

Přetížení

Matrix()

Inicializuje novou instanci Matrix třídy jako matici identity.Initializes a new instance of the Matrix class as the identity matrix.

Matrix(Rectangle, Point[])

Inicializuje novou instanci Matrix třídy na geometrickou transformaci definovanou zadaným obdélníkem a polem bodů.Initializes a new instance of the Matrix class to the geometric transform defined by the specified rectangle and array of points.

Matrix(RectangleF, PointF[])

Inicializuje novou instanci Matrix třídy na geometrickou transformaci definovanou zadaným obdélníkem a polem bodů.Initializes a new instance of the Matrix class to the geometric transform defined by the specified rectangle and array of points.

Matrix(Single, Single, Single, Single, Single, Single)

Inicializuje novou instanci Matrix třídy se zadanými elementy.Initializes a new instance of the Matrix class with the specified elements.

Matrix()

Inicializuje novou instanci Matrix třídy jako matici identity.Initializes a new instance of the Matrix class as the identity matrix.

public:
 Matrix();
public Matrix ();
Public Sub New ()

Matrix(Rectangle, Point[])

Inicializuje novou instanci Matrix třídy na geometrickou transformaci definovanou zadaným obdélníkem a polem bodů.Initializes a new instance of the Matrix class to the geometric transform defined by the specified rectangle and array of points.

public:
 Matrix(System::Drawing::Rectangle rect, cli::array <System::Drawing::Point> ^ plgpts);
public Matrix (System.Drawing.Rectangle rect, System.Drawing.Point[] plgpts);
new System.Drawing.Drawing2D.Matrix : System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Point[] -> System.Drawing.Drawing2D.Matrix
Public Sub New (rect As Rectangle, plgpts As Point())

Parametry

rect
Rectangle

RectangleStruktura, která představuje obdélník, který má být transformován.A Rectangle structure that represents the rectangle to be transformed.

plgpts
Point[]

Pole tří Point struktur, které představují body rozevíracího seznamu, na který má být transformován levý horní, horní a dolní roh obdélníku.An array of three Point structures that represents the points of a parallelogram to which the upper-left, upper-right, and lower-left corners of the rectangle is to be transformed. Pravý dolní roh kosoúhelníke je odvozený z prvních tří rohů.The lower-right corner of the parallelogram is implied by the first three corners.

Poznámky

Tato metoda inicializuje novou matrici tak, aby představovala geometrickou transformaci, která mapuje obdélník určený rect parametrem na Kosoúhelník definovaný třemi body v plgpts parametru.This method initializes the new Matrix such that it represents the geometric transform that maps the rectangle specified by the rect parameter to the parallelogram defined by the three points in the plgpts parameter. Levý horní roh obdélníku je namapován na první bod v plgpts poli, v pravém horním rohu je namapováno na druhý bod a v levém dolním rohu je namapováno na třetí bod.The upper-left corner of the rectangle is mapped to the first point in the plgpts array, the upper-right corner is mapped to the second point, and the lower-left corner is mapped to the third point. V pravém dolním rohu kosoúhelníke je odvozen první tři.The lower-right point of the parallelogram is implied by the first three.

Matrix(RectangleF, PointF[])

Inicializuje novou instanci Matrix třídy na geometrickou transformaci definovanou zadaným obdélníkem a polem bodů.Initializes a new instance of the Matrix class to the geometric transform defined by the specified rectangle and array of points.

public:
 Matrix(System::Drawing::RectangleF rect, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ plgpts);
public Matrix (System.Drawing.RectangleF rect, System.Drawing.PointF[] plgpts);
new System.Drawing.Drawing2D.Matrix : System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.PointF[] -> System.Drawing.Drawing2D.Matrix
Public Sub New (rect As RectangleF, plgpts As PointF())

Parametry

rect
RectangleF

RectangleFStruktura, která představuje obdélník, který má být transformován.A RectangleF structure that represents the rectangle to be transformed.

plgpts
PointF[]

Pole tří PointF struktur, které představují body rozevíracího seznamu, na který má být transformován levý horní, horní a dolní roh obdélníku.An array of three PointF structures that represents the points of a parallelogram to which the upper-left, upper-right, and lower-left corners of the rectangle is to be transformed. Pravý dolní roh kosoúhelníke je odvozený z prvních tří rohů.The lower-right corner of the parallelogram is implied by the first three corners.

Poznámky

Tato metoda inicializuje novou Matrix tak, aby představovala geometrickou transformaci, která mapuje obdélník určený rect parametrem na Kosoúhelník definovaný třemi body v plgpts parametru.This method initializes the new Matrix such that it represents the geometric transform that maps the rectangle specified by the rect parameter to the parallelogram defined by the three points in the plgpts parameter. Levý horní roh obdélníku je namapován na první bod v plgpts poli, v pravém horním rohu je namapováno na druhý bod a v levém dolním rohu je namapováno na třetí bod.The upper-left corner of the rectangle is mapped to the first point in the plgpts array, the upper-right corner is mapped to the second point, and the lower-left corner is mapped to the third point. V pravém dolním rohu kosoúhelníke je odvozen první tři.The lower-right point of the parallelogram is implied by the first three.

Matrix(Single, Single, Single, Single, Single, Single)

Inicializuje novou instanci Matrix třídy se zadanými elementy.Initializes a new instance of the Matrix class with the specified elements.

public:
 Matrix(float m11, float m12, float m21, float m22, float dx, float dy);
public Matrix (float m11, float m12, float m21, float m22, float dx, float dy);
new System.Drawing.Drawing2D.Matrix : single * single * single * single * single * single -> System.Drawing.Drawing2D.Matrix
Public Sub New (m11 As Single, m12 As Single, m21 As Single, m22 As Single, dx As Single, dy As Single)

Parametry

m11
Single

Hodnota v prvním řádku a prvním sloupci nového sloupce Matrix .The value in the first row and first column of the new Matrix.

m12
Single

Hodnota v prvním řádku a druhém sloupci nového sloupce Matrix .The value in the first row and second column of the new Matrix.

m21
Single

Hodnota ve druhém řádku a prvním sloupci nového sloupce Matrix .The value in the second row and first column of the new Matrix.

m22
Single

Hodnota ve druhém řádku a druhém sloupci nového sloupce Matrix .The value in the second row and second column of the new Matrix.

dx
Single

Hodnota ve třetím řádku a prvním sloupci nového Matrix .The value in the third row and first column of the new Matrix.

dy
Single

Hodnota třetí řádek a druhý sloupec nového Matrix .The value in the third row and second column of the new Matrix.

Platí pro