Environment.StackTrace Vlastnost

Definice

Načte aktuální informace o trasování zásobníku.Gets current stack trace information.

public:
 static property System::String ^ StackTrace { System::String ^ get(); };
public static string StackTrace { get; }
member this.StackTrace : string
Public Shared ReadOnly Property StackTrace As String

Hodnota vlastnosti

Řetězec obsahující informace o trasování zásobníku.A string containing stack trace information. Tato hodnota může být Empty.This value can be Empty.

Příklady

Následující příklad ukazuje vlastnost StackTrace.The following example demonstrates the StackTrace property.

// Sample for the Environment::StackTrace property
using namespace System;
int main()
{
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "StackTrace: ' {0}'", Environment::StackTrace );
}

/*
This example produces the following results:

StackTrace: '  at System::Environment::GetStackTrace(Exception e)
at System::Environment::GetStackTrace(Exception e)
at System::Environment::get_StackTrace()
at Sample::Main()'
*/
// Sample for the Environment.StackTrace property
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("StackTrace: '{0}'", Environment.StackTrace);
  }
}
/*
This example produces the following results:

StackTrace: '  at System.Environment.GetStackTrace(Exception e)
  at System.Environment.GetStackTrace(Exception e)
  at System.Environment.get_StackTrace()
  at Sample.Main()'
*/
' Sample for the Environment.StackTrace property
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("StackTrace: '{0}'", Environment.StackTrace)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'StackTrace: '  at System.Environment.GetStackTrace(Exception e)
'  at System.Environment.GetStackTrace(Exception e)
'  at System.Environment.get_StackTrace()
'  at Sample.Main()'
'

Poznámky

Vlastnost StackTrace uvádí volání metod v obráceném chronologickém pořadí, to znamená, že poslední volání metody je popsané jako první a jeden řádek informací o trasování zásobníku je uveden pro každé volání metody v zásobníku.The StackTrace property lists method calls in reverse chronological order, that is, the most recent method call is described first, and one line of stack trace information is listed for each method call on the stack. Vlastnost StackTrace však nemusí hlásit tolik volání metod podle očekávání, protože došlo k transformaci kódu, ke kterým dochází během optimalizace.However, the StackTrace property might not report as many method calls as expected due to code transformations that occur during optimization.

Poznámka

Hierarchické zobrazení trasovacích informací zásobníku podle třídy, lze použít třídu StackTrace.For a hierarchical view of the stack trace information by class, use the StackTrace class.

Vlastnost StackTrace formátuje informace o trasování zásobníku pro každé volání metody, jak je znázorněno níže:The StackTrace property formats the stack trace information for each method call as follows:

"na FullClassName.MethodName(MethodParams) v FileName: řádek LineNumber ""at FullClassName.MethodName(MethodParams) in FileName :line LineNumber "

Na literál "at" předchází tři mezery a celý dílčí řetězec začínající znakem "in" je vynechán, pokud nejsou k dispozici symboly ladění.The literal "at" is preceded by three spaces, and the entire substring starting with "in" is omitted if debug symbols are not available. Zástupné symboly, FullClassName, MethodName, MethodParams, FileNamea LineNumber, jsou nahrazeny skutečnými hodnotami a jsou definovány takto:The placeholders, FullClassName, MethodName, MethodParams, FileName, and LineNumber, are replaced by actual values, and are defined as follows:

FullClassNameFullClassName
Úplný název třídy, včetně oboru názvů.The full name of the class, including the namespace.

MethodName
Název metodyThe name of the method.

MethodParams
Seznam párů typ/název parametru.The list of parameter type/name pairs. Každý pár je oddělen čárkou (",").Each pair is separated by a comma (","). Tyto informace jsou vynechány, pokud MethodName nepřebírá žádné parametry.This information is omitted if MethodName takes no parameters.

FileName
Název zdrojového souboru, ve kterém je deklarována metoda MethodName.The name of the source file where the MethodName method is declared. Tato informace je vynechána, pokud nejsou k dispozici symboly ladění.This information is omitted if debug symbols are not available.

LineNumber
Číslo řádku v FileName, který obsahuje zdrojový kód z MethodName pro instrukci, která je v zásobníku volání.The number of the line in FileName that contains the source code from MethodName for the instruction that is on the call stack. Tato informace je vynechána, pokud nejsou k dispozici symboly ladění.This information is omitted if debug symbols are not available.

Řetězec Environment.NewLine ukončí každý řádek trasování zásobníku.The Environment.NewLine string terminates each line of the stack trace.

Platí pro