Exception.SerializeObjectState Event

Definition

Nastane, pokud je serializovaná výjimka pro vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje Serializovaná data o výjimce.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

protected:
 event EventHandler<System::Runtime::Serialization::SafeSerializationEventArgs ^> ^ SerializeObjectState;
protected event EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs> SerializeObjectState;
member this.SerializeObjectState : EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs> 
Protected Custom Event SerializeObjectState As EventHandler(Of SafeSerializationEventArgs) 

Examples

Následující příklad definuje BadDivisionException, který zpracovává událost SerializeObjectState.The following example defines a BadDivisionException that handles the SerializeObjectState event. Obsahuje také objekt stavu, který je vnořenou strukturou s názvem BadDivisionExceptionState, která implementuje rozhraní ISafeSerializationData.It also contains a state object, which is a nested structure named BadDivisionExceptionState that implements the ISafeSerializationData interface.

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool serialized = false;
   var formatter = new BinaryFormatter();
   Double[] values = { 3, 2, 1 };
   Double divisor = 0;
   foreach (var value in values) {
     try {
      BadDivisionException ex = null;
      if (divisor == 0) {
        if (! serialized) {
         // Instantiate the exception object.
         ex = new BadDivisionException(0);
         // Serialize the exception object.
         var fs = new FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Create);
         formatter.Serialize(fs, ex);
         fs.Close();
         Console.WriteLine("Serialized the exception...");
        }
        else {
         // Deserialize the exception.
         var fs = new FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Open);
         ex = (BadDivisionException) formatter.Deserialize(fs);
         // Reserialize the exception.
         fs.Position = 0;
         formatter.Serialize(fs, ex);
         fs.Close();
         Console.WriteLine("Reserialized the exception...");
        }
       throw ex;
      }
      Console.WriteLine("{0} / {1} = {1}", value, divisor, value/divisor);
     }
     catch (BadDivisionException e) {
      Console.WriteLine("Bad divisor from a {0} exception: {1}",
               serialized ? "deserialized" : "new", e.Divisor);
      serialized = true;
     }
   }
  }
}

[Serializable] public class BadDivisionException : Exception
{
  // Maintain an internal BadDivisionException state object.
  [NonSerialized] private BadDivisionExceptionState state = new BadDivisionExceptionState();

  public BadDivisionException(Double divisor)
  {
   state.Divisor = divisor;
   HandleSerialization();
  }

  private void HandleSerialization()
  {
   SerializeObjectState += delegate(object exception, SafeSerializationEventArgs eventArgs)
                   {
                     eventArgs.AddSerializedState(state);
                   };
  }

  public Double Divisor
  { get { return state.Divisor; } }

  [Serializable] private struct BadDivisionExceptionState : ISafeSerializationData
  {
   private Double badDivisor;

   public Double Divisor
   { get { return badDivisor; }
    set { badDivisor = value; } }

   void ISafeSerializationData.CompleteDeserialization(object deserialized)
   {
     var ex = deserialized as BadDivisionException;
     ex.HandleSerialization();
     ex.state = this;
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Serialized the exception...
//    Bad divisor from a new exception: 0
//    Reserialized the exception...
//    Bad divisor from a deserialized exception: 0
//    Reserialized the exception...
//    Bad divisor from a deserialized exception: 0
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary
      
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim serialized As Boolean = False
   Dim formatter As New BinaryFormatter()
   Dim values() As Double = { 3, 2, 1 }
   Dim divisor As Double = 0
   For Each value In values
     Try
      Dim ex As BadDivisionException = Nothing
      If divisor = 0 Then 
        If Not serialized Then
         ' Instantiate the exception object.
         ex = New BadDivisionException(0)
         ' Serialize the exception object.
         Dim fs As New FileStream("BadDivision1.dat", 
                      FileMode.Create)
         formatter.Serialize(fs, ex)
         fs.Close()
         Console.WriteLine("Serialized the exception...")
        Else
         ' Deserialize the exception.
         Dim fs As New FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Open)
         ex = CType(formatter.Deserialize(fs), BadDivisionException)
         ' Reserialize the exception.
         fs.Position = 0
         formatter.Serialize(fs, ex)
         fs.Close()
         Console.WriteLine("Reserialized the exception...")                      
        End If  
       Throw ex 
      End If 
      Console.WriteLine("{0} / {1} = {1}", value, divisor, value/divisor)
     Catch e As BadDivisionException
      Console.WriteLine("Bad divisor from a {0} exception: {1}",
               If(serialized, "deserialized", "new"), e.Divisor)       
      serialized = True
     End Try  
   Next
  End Sub
End Module

<Serializable> Public Class BadDivisionException : Inherits Exception
  ' Maintain an internal BadDivisionException state object.
  <NonSerialized> Private state As New BadDivisionExceptionState()

  Public Sub New(divisor As Double)
   state.Divisor = divisor
   HandleSerialization()   
  End Sub
  
  Private Sub HandleSerialization()
   AddHandler SerializeObjectState, 
         Sub(exception As Object, eventArgs As SafeSerializationEventArgs)
          eventArgs.AddSerializedState(state)
         End Sub
  End Sub
  
  Public ReadOnly Property Divisor As Double
   Get
     Return state.Divisor
   End Get   
  End Property

  <Serializable> Private Structure BadDivisionExceptionState 
                  Implements ISafeSerializationData
   private badDivisor As Double
   
   Public Property Divisor As Double
     Get
      Return badDivisor
     End Get
     Set
      badDivisor = value
     End Set
   End Property 

   Sub CompleteDeserialization(deserialized As Object) _
      Implements ISafeSerializationData.CompleteDeserialization
     Dim ex As BadDivisionException = TryCast(deserialized, BadDivisionException)
     ex.HandleSerialization()
     ex.state = Me 
   End Sub
  End Structure
End Class
' The example displays the following output:
'    Serialized the exception...
'    Bad divisor from a new exception: 0
'    Reserialized the exception...
'    Bad divisor from a deserialized exception: 0
'    Reserialized the exception...
'    Bad divisor from a deserialized exception: 0

Výjimka BadDivisionException je vyvolána, když dojde k dělení plovoucí desetinné čárky nulou.The BadDivisionException exception is thrown when a floating-point division by zero occurs. Během prvního dělení nulou v příkladu dojde k vytvoření instance BadDivisionException objektu, jeho serializaci a vyvolání výjimky.During the first division by zero, the example instantiates a BadDivisionException object, serializes it, and throws the exception. Pokud dojde k dalším dělení nulou, příklad deserializace dřív serializovaného objektu, reserializace jej a vyvolá výjimku.When subsequent divisions by zero occur, the example deserializes the previously serialized object, reserializes it, and throws the exception. Pro zajištění serializace objektu, deserializace, rekonstrukce a deserializace, v příkladu se přidá obslužná rutina SerializeObjectState události jak v konstruktoru BadDivisionException třídy, tak v implementaci ISafeSerializationData.CompleteDeserialization.To provide for object serialization, deserialization, reserialization, and deserialization, the example adds the SerializeObjectState event handler both in the BadDivisionException class constructor and in the ISafeSerializationData.CompleteDeserialization implementation.

Remarks

Objekt stavu výjimky implementuje rozhraní ISafeSerializationData.The exception state object implements the ISafeSerializationData interface.

Když je událost SerializeObjectState přihlášena k odběru, výjimka je deserializována a vytvořena jako prázdná výjimka.When the SerializeObjectState event is subscribed to, the exception is deserialized and created as an empty exception. Konstruktor výjimky není spuštěn a stav výjimky je také deserializován.The exception's constructor is not run, and the exception state is also deserialized. Metoda zpětného volání CompleteDeserialization objektu stavu výjimky pak bude upozorněna tak, že může vložit deserializovaná data do prázdné výjimky.The CompleteDeserialization callback method of the exception state object is then notified so that it can push deserialized data into the empty exception.

Událost SerializeObjectState umožňuje transparentní typy výjimek k serializaci a deserializaci dat výjimky.The SerializeObjectState event enables transparent exception types to serialize and deserialize exception data. Transparentní kód může spouštět příkazy v mezích sady oprávnění, kterou provozuje, ale nemůže provádět, volat, odvozovat nebo obsahovat kritický kód.Transparent code can execute commands within the bounds of the permission set it is operating within, but cannot execute, call, derive from, or contain critical code.

Pokud SerializeObjectState událost není přihlášena k odběru, dojde k deserializaci jako obvykle pomocí konstruktoru Exception.If the SerializeObjectState event is not subscribed to, deserialization occurs as usual using the Exception constructor.

Obvykle je obslužná rutina události SerializeObjectState přidána do konstruktoru výjimky, která poskytuje pro její serializaci.Typically, a handler for the SerializeObjectState event is added in the exception's constructor to provide for its serialization. Ale vzhledem k tomu, že konstruktor není proveden, když se spustí obslužná rutina události SerializeObjectState, serializace deserializovatelné výjimky může vyvolat výjimku SerializationException při pokusu o deserializaci výjimky.But because the constructor is not executed when the SerializeObjectState event handler executes, serializing a deserialized exception can throw a SerializationException exception when you try to deserialize the exception. Chcete-li tomu předejít, měli byste také přidat obslužnou rutinu pro událost SerializeObjectState v metodě ISafeSerializationData.CompleteDeserialization.To avoid this, you should also add the handler for the SerializeObjectState event in the ISafeSerializationData.CompleteDeserialization method. Ilustraci najdete v části s příklady.See the Examples section for an illustration.

Notes to Inheritors

Pokud se tato událost odebírá a používá, všechny odvozené typy, které následují v hierarchii dědičnosti, musí implementovat stejný mechanizmus serializace.If this event is subscribed to and used, all derived types that follow in the inheritance hierarchy must implement the same serialization mechanism.

Applies to