FormattableString.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definice

Vrátí řetězec, který je výsledkem formátování formátovacího řetězce spolu s jeho argumenty pomocí formátovacích úmluv zadané jazykové verze.Returns the string that results from formatting the format string along with its arguments by using the formatting conventions of a specified culture.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ ignored, IFormatProvider ^ formatProvider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string ignored, IFormatProvider formatProvider);
Function ToString (ignored As String, formatProvider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

ignored
String

Řetězec.A string. Tento argument je ignorován.This argument is ignored.

formatProvider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Řetězec formátovaný pomocí konvencí parametru formatProvider.A string formatted using the conventions of the formatProvider parameter.

Implementuje

Poznámky

Tato implementace volá odvozenou třídu ' ToString(IFormatProvider) implementaci.This implementation calls the derived class' ToString(IFormatProvider) implementation.

Tento člen je explicitní implementací rozhraní.This member is an explicit interface implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance FormattableString přetypována na rozhraní IFormattable.It can be used only when the FormattableString instance is cast to an IFormattable interface.

Platí pro