NumberFormatInfo.PositiveInfinitySymbol Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který představuje kladné nekonečno.Gets or sets the string that represents positive infinity.

public:
 property System::String ^ PositiveInfinitySymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PositiveInfinitySymbol { get; set; }
member this.PositiveInfinitySymbol : string with get, set
Public Property PositiveInfinitySymbol As String

Hodnota vlastnosti

Řetězec, který představuje kladné nekonečno.The string that represents positive infinity. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je "nekonečno".The default for InvariantInfo is "Infinity".

Výjimky

Vlastnost je nastavena na nullhodnotu.The property is being set to null.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Poznámky

Další informace o kladné nekonečno naleznete Double v Singletématu nebo.For more information on positive infinity, see Double or Single.

Platí pro

Viz také