TaiwanCalendar Třída

Definice

Tchajwanský kalendář.the Taiwan calendar.

public ref class TaiwanCalendar : System::Globalization::Calendar
public class TaiwanCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
public class TaiwanCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class TaiwanCalendar : System.Globalization.Calendar
type TaiwanCalendar = class
    inherit Calendar
[<System.Serializable>]
type TaiwanCalendar = class
    inherit Calendar
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type TaiwanCalendar = class
    inherit Calendar
Public Class TaiwanCalendar
Inherits Calendar
Dědičnost
TaiwanCalendar
Atributy

Poznámky

Tchajwanský kalendář funguje úplně stejně jako gregoriánský kalendář, s tím rozdílem, že rok a období se liší.The Taiwan calendar works exactly like the Gregorian calendar, except that the year and era are different. TaiwanCalendarTřída rozpoznává pouze aktuální období.The TaiwanCalendar class recognizes only the current era.

Poznámka

Informace o použití TaiwanCalendar třídy a dalších tříd kalendáře v .NET Framework naleznete v tématu práce s kalendáři.For information about using the TaiwanCalendar class and the other calendar classes in the .NET Framework, see Working with Calendars.

Přestupné roky v Taiwanu kalendáři odpovídají stejným přestupným rokům v gregoriánském kalendáři.Leap years in the Taiwan calendar correspond to the same leap years in the Gregorian calendar. Přestupný rok v gregoriánském kalendáři je definován jako gregoriánský rok, který je rovnoměrně rozdělitelný čtyřmi, s výjimkou případů, kdy je dělitelná 100.A leap year in the Gregorian calendar is defined as a Gregorian year that is evenly divisible by four, except if it is divisible by 100. Gregoriánský rok, který je dělitelně 400, je však přestupné roky.However, Gregorian years that are divisible by 400 are leap years. Běžný rok má 365 dní a přestupný rok má 366 dnů.A common year has 365 days and a leap year has 366 days.

Tchajwanský kalendář má 12 měsíců s 28 až 31 dny:The Taiwan calendar has 12 months with 28 to 31 days each:

Hodnota za měsícGetMonth value Month (Měsíc)Month Dny v běžných letechDays in common years Dny v přestupných letechDays in leap years
11 1 月 (leden)1月 (January) 3131 3131
22 2 月 (únor)2月 (February) 2828 2929
33 3 月 (březen)3月 (March) 3131 3131
44 4 月 (duben)4月 (April) 3030 3030
55 5 月 (květen)5月 (May) 3131 3131
66 6 月 (červen)6月 (June) 3030 3030
77 7 月 (červenec)7月 (July) 3131 3131
88 8 月 (srpen)8月 (August) 3131 3131
99 9 月 (září)9月 (September) 3030 3030
1010 10 月 (říjen)10月 (October) 3131 3131
1111 11 月 (listopadu)11月 (November) 3030 3030
1212 12 月 (prosinec)12月 (December) 3131 3131

Únor má 29 dní během přestupných let a 28 v běžných letech.February has 29 days during leap years and 28 during common years.

Datum 1. ledna 2001 0001The date January 1, 2001 C.E. v gregoriánském kalendáři je ekvivalentem prvního dne v lednu v roce 90 aktuálního období v tchajwanských kalendářích.in the Gregorian calendar is equivalent to the first day of January in the year 90 of the current era in the Taiwan calendar.

Každá CultureInfo z nich podporuje sadu kalendářů.Each CultureInfo supports a set of calendars. CalendarVlastnost vrátí výchozí kalendář pro jazykovou verzi a OptionalCalendars vlastnost vrátí pole obsahující všechny kalendáře podporované jazykovou verzí.The Calendar property returns the default calendar for the culture, and the OptionalCalendars property returns an array containing all the calendars supported by the culture. Chcete-li změnit kalendář, který používá CultureInfo , aplikace by měla nastavit Calendar vlastnost CultureInfo.DateTimeFormat na hodnotu New Calendar .To change the calendar used by a CultureInfo, the application should set the Calendar property of CultureInfo.DateTimeFormat to a new Calendar.

Poznámky pro volající

– Pokud Calendar je, TaiwanCalendar ale není CurrentCulture "zh-TW", pak NativeCalendarName , GetEraName(Int32) a GetAbbreviatedEraName(Int32) vrátí prázdný řetězec ("").- If Calendar is the TaiwanCalendar but the CurrentCulture is not "zh-TW", then NativeCalendarName, GetEraName(Int32), and GetAbbreviatedEraName(Int32) return an empty string ("").

Konstruktory

TaiwanCalendar()

Inicializuje novou instanci TaiwanCalendar třídy.Initializes a new instance of the TaiwanCalendar class.

Pole

CurrentEra

Představuje aktuální období aktuálního kalendáře.Represents the current era of the current calendar. Hodnota tohoto pole je 0.The value of this field is 0.

(Zděděno od Calendar)

Vlastnosti

AlgorithmType

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální kalendář založen na slunečním, lunárním nebo kombinaci obou.Gets a value that indicates whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

AlgorithmType

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální kalendář založen na slunečním, lunárním nebo kombinaci obou.Gets a value indicating whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

(Zděděno od Calendar)
DaysInYearBeforeMinSupportedYear

Vrátí počet dnů v roce, který předchází roku, který je určen MinSupportedDateTime vlastností.Gets the number of days in the year that precedes the year that is specified by the MinSupportedDateTime property.

(Zděděno od Calendar)
Eras

Načte seznam mazání v TaiwanCalendar .Gets the list of eras in the TaiwanCalendar.

IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, jestli Calendar je tento objekt jen pro čtení.Gets a value indicating whether this Calendar object is read-only.

(Zděděno od Calendar)
MaxSupportedDateTime

Získá nejnovější datum a čas podporovanou TaiwanCalendar třídou.Gets the latest date and time supported by the TaiwanCalendar class.

MaxSupportedDateTime

Získá nejnovější datum a čas podporovaný tímto Calendar objektem.Gets the latest date and time supported by this Calendar object.

(Zděděno od Calendar)
MinSupportedDateTime

Získá nejstarší datum a čas podporovaný TaiwanCalendar třídou.Gets the earliest date and time supported by the TaiwanCalendar class.

MinSupportedDateTime

Získá nejstarší datum a čas podporovaný tímto Calendar objektem.Gets the earliest date and time supported by this Calendar object.

(Zděděno od Calendar)
TwoDigitYearMax

Získá nebo nastaví poslední rok v rozsahu 100 roku, který může být reprezentován letopočtem rokem.Gets or sets the last year of a 100-year range that can be represented by a 2-digit year.

Metody

AddDays(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet dní od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of days away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddHours(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet hodin od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of hours away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddMilliseconds(DateTime, Double)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet milisekund od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of milliseconds away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddMinutes(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet minut od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of minutes away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddMonths(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet měsíců od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of months away from the specified DateTime.

AddSeconds(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet sekund od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of seconds away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddWeeks(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet týdnů od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of weeks away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddYears(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet roků od určeného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of years away from the specified DateTime.

Clone()

Vytvoří nový objekt, který je kopií aktuálního Calendar objektu.Creates a new object that is a copy of the current Calendar object.

(Zděděno od Calendar)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetDayOfMonth(DateTime)

Vrátí den v měsíci v zadaném poli DateTime .Returns the day of the month in the specified DateTime.

GetDayOfWeek(DateTime)

Vrátí den v týdnu v zadaném poli DateTime .Returns the day of the week in the specified DateTime.

GetDayOfYear(DateTime)

Vrátí den v roce v zadaném poli DateTime .Returns the day of the year in the specified DateTime.

GetDaysInMonth(Int32, Int32)

Vrátí počet dnů v zadaném měsíci a roce aktuálního období.Returns the number of days in the specified month and year of the current era.

(Zděděno od Calendar)
GetDaysInMonth(Int32, Int32, Int32)

Vrátí počet dnů v zadaném měsíci v zadaném roce v zadaném období.Returns the number of days in the specified month in the specified year in the specified era.

GetDaysInYear(Int32)

Vrátí počet dnů v zadaném roce aktuálního období.Returns the number of days in the specified year of the current era.

(Zděděno od Calendar)
GetDaysInYear(Int32, Int32)

Vrátí počet dnů v zadaném roce v zadaném období.Returns the number of days in the specified year in the specified era.

GetEra(DateTime)

Vrátí období v zadaném období DateTime .Returns the era in the specified DateTime.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetHour(DateTime)

Vrátí hodnotu hodin v zadaném poli DateTime .Returns the hours value in the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
GetLeapMonth(Int32)

Vypočítá přestupný měsíc v zadaném roce.Calculates the leap month for a specified year.

(Zděděno od Calendar)
GetLeapMonth(Int32, Int32)

Vypočítá přestupný měsíc v zadaném roce a období.Calculates the leap month for a specified year and era.

GetLeapMonth(Int32, Int32)

Vypočítá přestupný měsíc v zadaném roce a období.Calculates the leap month for a specified year and era.

(Zděděno od Calendar)
GetMilliseconds(DateTime)

Vrátí hodnotu milisekund v zadaném DateTime .Returns the milliseconds value in the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
GetMinute(DateTime)

Vrátí hodnotu minuty v zadaném DateTime .Returns the minutes value in the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
GetMonth(DateTime)

Vrátí měsíc v zadaném poli DateTime .Returns the month in the specified DateTime.

GetMonthsInYear(Int32)

Vrátí počet měsíců v zadaném roce v aktuálním období.Returns the number of months in the specified year in the current era.

(Zděděno od Calendar)
GetMonthsInYear(Int32, Int32)

Vrátí počet měsíců v zadaném roce v zadaném období.Returns the number of months in the specified year in the specified era.

GetSecond(DateTime)

Vrátí hodnotu sekund v zadaném DateTime .Returns the seconds value in the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Vrátí týden v roce, který obsahuje datum v zadaném DateTime .Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime.

GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Vrátí týden v roce, který obsahuje datum zadané DateTime hodnoty.Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime value.

(Zděděno od Calendar)
GetYear(DateTime)

Vrátí rok v zadaném poli DateTime .Returns the year in the specified DateTime.

IsLeapDay(Int32, Int32, Int32)

Určuje, zda je zadané datum v aktuálním období přestupným dnem.Determines whether the specified date in the current era is a leap day.

(Zděděno od Calendar)
IsLeapDay(Int32, Int32, Int32, Int32)

Určuje, zda je zadané datum v zadaném období přestupným dnem.Determines whether the specified date in the specified era is a leap day.

IsLeapMonth(Int32, Int32)

Určuje, zda zadaný měsíc v zadaném roce v aktuálním období je přestupným měsícem.Determines whether the specified month in the specified year in the current era is a leap month.

(Zděděno od Calendar)
IsLeapMonth(Int32, Int32, Int32)

Určuje, zda je zadaný měsíc v zadaném roce v zadaném období přestupný měsíc.Determines whether the specified month in the specified year in the specified era is a leap month.

IsLeapYear(Int32)

Určuje, zda je zadaný rok v aktuálním období přestupným rokem.Determines whether the specified year in the current era is a leap year.

(Zděděno od Calendar)
IsLeapYear(Int32, Int32)

Určuje, zda zadaný rok v zadaném období je přestupným rokem.Determines whether the specified year in the specified era is a leap year.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která je nastavena na zadané datum a čas v aktuálním období.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the current era.

(Zděděno od Calendar)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která je nastavena na zadané datum a čas v zadaném období.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the specified era.

ToFourDigitYear(Int32)

Převede zadaný rok na rok se čtyřmi číslicemi pomocí TwoDigitYearMax Vlastnosti k určení vhodného století.Converts the specified year to a four-digit year by using the TwoDigitYearMax property to determine the appropriate century.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro

Viz také