UnmanagedMemoryAccessor.Dispose Metoda

Definice

Uvolní prostředky používané UnmanagedMemoryAccessor.Releases the resources used by the UnmanagedMemoryAccessor.

Přetížení

Dispose()

Uvolní všechny prostředky, které UnmanagedMemoryAccessorpoužívá.Releases all resources used by the UnmanagedMemoryAccessor.

Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané UnmanagedMemoryAccessor a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the UnmanagedMemoryAccessor and optionally releases the managed resources.

Dispose()

Uvolní všechny prostředky, které UnmanagedMemoryAccessorpoužívá.Releases all resources used by the UnmanagedMemoryAccessor.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané UnmanagedMemoryAccessor a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the UnmanagedMemoryAccessor and optionally releases the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Hodnota true slouží k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků, hodnota false slouží k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Poznámky

Tato metoda je volána metodou Public Dispose() a metodou Finalize.This method is called by the public Dispose() method and the Finalize method. Dispose() vyvolá chráněnou Dispose(Boolean) metodu s parametrem disposing nastaveným na true.Dispose() invokes the protected Dispose(Boolean) method with the disposing parameter set to true. Finalize vyvolá Dispose s disposing nastavenou na false.Finalize invokes Dispose with disposing set to false.

Pokud je parametr disposing true, tato metoda uvolní všechny prostředky držené libovolnými spravovanými objekty, na které tento UnmanagedMemoryAccessor odkazuje.When the disposing parameter is true, this method releases all resources held by any managed objects that this UnmanagedMemoryAccessor references. Tato metoda vyvolá metodu Dispose() každého odkazovaného objektu.This method invokes the Dispose() method of each referenced object.

Poznámky pro dědice

Dispose může být voláno vícekrát jinými objekty. Dispose can be called multiple times by other objects. Při přepsání Dispose(Boolean) buďte opatrní, abyste neodkazovali na objekty, které byly dříve zlikvidovány v dřívějším volání Dispose.When overriding Dispose(Boolean) be careful not to reference objects that have been previously disposed of in an earlier call to Dispose. Další informace o implementaci Dispose(Boolean)naleznete v tématu [implementace metody Dispose](/dotnet/standard/garbage-collection/implementing-dispose).For more information about how to implement Dispose(Boolean), see [Implementing a Dispose Method](/dotnet/standard/garbage-collection/implementing-dispose). Další informace o Dispose a Finalize()najdete v tématu [Vymazání nespravovaných prostředků](/dotnet/standard/garbage-collection/unmanaged).For more information about Dispose and Finalize(), see [Cleaning Up Unmanaged Resources](/dotnet/standard/garbage-collection/unmanaged).

Platí pro