Enumerable.Aggregate Metoda

Definice

Přetížení

Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence. Zadaná hodnota počáteční hodnoty se používá jako počáteční hodnota akumulátoru a zadaná funkce slouží k výběru hodnoty výsledku.The specified seed value is used as the initial accumulator value, and the specified function is used to select the result value.

Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence. Zadaná hodnota počáteční hodnoty se používá jako počáteční hodnota akumulátoru.The specified seed value is used as the initial accumulator value.

Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence.

Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence. Zadaná hodnota počáteční hodnoty se používá jako počáteční hodnota akumulátoru a zadaná funkce slouží k výběru hodnoty výsledku.The specified seed value is used as the initial accumulator value, and the specified function is used to select the result value.

public:
generic <typename TSource, typename TAccumulate, typename TResult>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TResult Aggregate(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, TAccumulate seed, Func<TAccumulate, TSource, TAccumulate> ^ func, Func<TAccumulate, TResult> ^ resultSelector);
public static TResult Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, TAccumulate seed, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate> func, Func<TAccumulate,TResult> resultSelector);
static member Aggregate : seq<'Source> * 'Accumulate * Func<'Accumulate, 'Source, 'Accumulate> * Func<'Accumulate, 'Result> -> 'Result
<Extension()>
Public Function Aggregate(Of TSource, TAccumulate, TResult) (source As IEnumerable(Of TSource), seed As TAccumulate, func As Func(Of TAccumulate, TSource, TAccumulate), resultSelector As Func(Of TAccumulate, TResult)) As TResult

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

TAccumulate

Typ hodnoty akumulovaných.The type of the accumulator value.

TResult

Typ výsledné hodnoty.The type of the resulting value.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>Pro agregaci.An IEnumerable<T> to aggregate over.

seed
TAccumulate

Počáteční hodnota akumulátoru.The initial accumulator value.

func
Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>

Funkce Akumulovaná, která bude vyvolána pro každý prvek.An accumulator function to be invoked on each element.

resultSelector
Func<TAccumulate,TResult>

Funkce pro transformaci konečné hodnoty akumulovaných hodnot na výslednou hodnotu.A function to transform the final accumulator value into the result value.

Návraty

TResult

Transformovaná konečná hodnota akumulovaných hodnot.The transformed final accumulator value.

Výjimky

source nebo func resultSelector je null .source or func or resultSelector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Aggregate , chcete-li použít funkci Akumulovaná a selektor výsledku.The following code example demonstrates how to use Aggregate to apply an accumulator function and a result selector.

string[] fruits = { "apple", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine whether any string in the array is longer than "banana".
string longestName =
  fruits.Aggregate("banana",
          (longest, next) =>
            next.Length > longest.Length ? next : longest,
  // Return the final result as an upper case string.
          fruit => fruit.ToUpper());

Console.WriteLine(
  "The fruit with the longest name is {0}.",
  longestName);

// This code produces the following output:
//
// The fruit with the longest name is PASSIONFRUIT.
Sub AggregateEx3()
  Dim fruits() As String =
  {"apple", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

  ' Determine whether any string in the array is longer than "banana".
  Dim longestName As String =
  fruits.Aggregate("banana",
           Function(ByVal longest, ByVal fruit) _
             IIf(fruit.Length > longest.Length, fruit, longest),
           Function(ByVal fruit) fruit.ToUpper())

  ' Display the output.
  Console.WriteLine($"The fruit with the longest name is {longestName}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The fruit with the longest name is PASSIONFRUIT

Poznámky

Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>)Metoda usnadňuje provádění výpočtu v rámci sekvence hodnot.The Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>) method makes it simple to perform a calculation over a sequence of values. Tato metoda funguje při volání func jednorázově pro každý prvek v source .This method works by calling func one time for each element in source. Pokaždé func , když se zavolá, Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>) předává prvek z sekvence a agregovanou hodnotu (jako první argument func ).Each time func is called, Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>) passes both the element from the sequence and an aggregated value (as the first argument to func). Hodnota seed parametru se používá jako počáteční agregovaná hodnota.The value of the seed parameter is used as the initial aggregate value. Výsledek func nahradí předchozí agregovanou hodnotu.The result of func replaces the previous aggregated value. Konečný výsledek func je předán do resultSelector , aby získal konečný výsledek Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>) .The final result of func is passed to resultSelector to obtain the final result of Aggregate<TSource,TAccumulate,TResult>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TResult>).

Pro zjednodušení běžných agregačních operací zahrnuje standardní operátory dotazu také metodu Count pro obecné účely, Count a čtyři číselné agregační metody, konkrétně,, Min Max Sum a Average .To simplify common aggregation operations, the standard query operators also include a general purpose count method, Count, and four numeric aggregation methods, namely Min, Max, Sum, and Average.

Platí pro

Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence. Zadaná hodnota počáteční hodnoty se používá jako počáteční hodnota akumulátoru.The specified seed value is used as the initial accumulator value.

public:
generic <typename TSource, typename TAccumulate>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TAccumulate Aggregate(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, TAccumulate seed, Func<TAccumulate, TSource, TAccumulate> ^ func);
public static TAccumulate Aggregate<TSource,TAccumulate> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, TAccumulate seed, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate> func);
static member Aggregate : seq<'Source> * 'Accumulate * Func<'Accumulate, 'Source, 'Accumulate> -> 'Accumulate
<Extension()>
Public Function Aggregate(Of TSource, TAccumulate) (source As IEnumerable(Of TSource), seed As TAccumulate, func As Func(Of TAccumulate, TSource, TAccumulate)) As TAccumulate

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

TAccumulate

Typ hodnoty akumulovaných.The type of the accumulator value.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>Pro agregaci.An IEnumerable<T> to aggregate over.

seed
TAccumulate

Počáteční hodnota akumulátoru.The initial accumulator value.

func
Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>

Funkce Akumulovaná, která bude vyvolána pro každý prvek.An accumulator function to be invoked on each element.

Návraty

TAccumulate

Konečná hodnota akumulátoru.The final accumulator value.

Výjimky

source nebo func je null .source or func is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Aggregate , chcete-li použít funkci Akumulovaná a použít počáteční hodnotu.The following code example demonstrates how to use Aggregate to apply an accumulator function and use a seed value.

int[] ints = { 4, 8, 8, 3, 9, 0, 7, 8, 2 };

// Count the even numbers in the array, using a seed value of 0.
int numEven = ints.Aggregate(0, (total, next) =>
                  next % 2 == 0 ? total + 1 : total);

Console.WriteLine("The number of even integers is: {0}", numEven);

// This code produces the following output:
//
// The number of even integers is: 6
Sub AggregateEx2()
  ' Create an array of Integers.
  Dim ints() As Integer = {4, 8, 8, 3, 9, 0, 7, 8, 2}

  ' Count the even numbers in the array, using a seed value of 0.
  Dim numEven As Integer =
  ints.Aggregate(0,
          Function(ByVal total, ByVal number) _
            IIf(number Mod 2 = 0, total + 1, total))

  ' Display the output.
  Console.WriteLine($"The number of even integers is {numEven}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
'The number of even integers is 6

Poznámky

Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>)Metoda usnadňuje provádění výpočtu v rámci sekvence hodnot.The Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>) method makes it simple to perform a calculation over a sequence of values. Tato metoda funguje při volání func jednorázově pro každý prvek v source .This method works by calling func one time for each element in source. Pokaždé func , když se zavolá, Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>) předává prvek z sekvence a agregovanou hodnotu (jako první argument func ).Each time func is called, Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>) passes both the element from the sequence and an aggregated value (as the first argument to func). Hodnota seed parametru se používá jako počáteční agregovaná hodnota.The value of the seed parameter is used as the initial aggregate value. Výsledek func nahradí předchozí agregovanou hodnotu.The result of func replaces the previous aggregated value. Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>) Vrátí konečný výsledek func .Aggregate<TSource,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>) returns the final result of func.

Pro zjednodušení běžných agregačních operací zahrnuje standardní operátory dotazu také metodu Count pro obecné účely, Count a čtyři číselné agregační metody, konkrétně,, Min Max Sum a Average .To simplify common aggregation operations, the standard query operators also include a general purpose count method, Count, and four numeric aggregation methods, namely Min, Max, Sum, and Average.

Platí pro

Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>)

Aplikuje funkci Akumulovaná v rámci sekvence.Applies an accumulator function over a sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TSource Aggregate(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TSource, TSource> ^ func);
public static TSource Aggregate<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TSource,TSource> func);
static member Aggregate : seq<'Source> * Func<'Source, 'Source, 'Source> -> 'Source
<Extension()>
Public Function Aggregate(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), func As Func(Of TSource, TSource, TSource)) As TSource

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

IEnumerable<T>Pro agregaci.An IEnumerable<T> to aggregate over.

func
Func<TSource,TSource,TSource>

Funkce Akumulovaná, která bude vyvolána pro každý prvek.An accumulator function to be invoked on each element.

Návraty

TSource

Konečná hodnota akumulátoru.The final accumulator value.

Výjimky

source nebo func je null .source or func is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak obrátit pořadí slov v řetězci pomocí Aggregate .The following code example demonstrates how to reverse the order of words in a string by using Aggregate.

string sentence = "the quick brown fox jumps over the lazy dog";

// Split the string into individual words.
string[] words = sentence.Split(' ');

// Prepend each word to the beginning of the
// new sentence to reverse the word order.
string reversed = words.Aggregate((workingSentence, next) =>
                   next + " " + workingSentence);

Console.WriteLine(reversed);

// This code produces the following output:
//
// dog lazy the over jumps fox brown quick the
Sub AggregateEx1()
  Dim sentence As String =
  "the quick brown fox jumps over the lazy dog"
  ' Split the string into individual words.
  Dim words() As String = sentence.Split(" "c)
  ' Prepend each word to the beginning of the new sentence to reverse the word order.
  Dim reversed As String =
  words.Aggregate(Function(ByVal current, ByVal word) word & " " & current)

  ' Display the output.
  Console.WriteLine(reversed)
End Sub

' This code produces the following output:
'
' dog lazy the over jumps fox brown quick the

Poznámky

Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>)Metoda usnadňuje provádění výpočtu v rámci sekvence hodnot.The Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>) method makes it simple to perform a calculation over a sequence of values. Tato metoda funguje při volání func jednorázově pro každý prvek v source s výjimkou prvního.This method works by calling func one time for each element in source except the first one. Pokaždé func , když se zavolá, Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>) předává prvek z sekvence a agregovanou hodnotu (jako první argument func ).Each time func is called, Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>) passes both the element from the sequence and an aggregated value (as the first argument to func). První prvek source je použit jako počáteční agregovaná hodnota.The first element of source is used as the initial aggregate value. Výsledek func nahradí předchozí agregovanou hodnotu.The result of func replaces the previous aggregated value. Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>) Vrátí konečný výsledek func .Aggregate<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TSource,TSource>) returns the final result of func.

Toto přetížení Aggregate metody není vhodné pro všechny případy, protože používá první prvek source jako počáteční agregovanou hodnotu.This overload of the Aggregate method isn't suitable for all cases because it uses the first element of source as the initial aggregate value. Pokud má návratová hodnota zahrnovat pouze prvky source , které splňují určitou podmínku, měli byste zvolit jiné přetížení.You should choose another overload if the return value should include only the elements of source that meet a certain condition. Například toto přetížení není spolehlivé, pokud chcete vypočítat součet sudých čísel v source .For example, this overload isn't reliable if you want to calculate the sum of the even numbers in source. Výsledek bude nesprávný, pokud je první prvek sudý místo sudá.The result will be incorrect if the first element is odd instead of even.

Pro zjednodušení běžných agregačních operací zahrnuje standardní operátory dotazu také metodu Count pro obecné účely, Count a čtyři číselné agregační metody, konkrétně,, Min Max Sum a Average .To simplify common aggregation operations, the standard query operators also include a general purpose count method, Count, and four numeric aggregation methods, namely Min, Max, Sum, and Average.

Platí pro