SocketPermissionAttribute.Host Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název hostitele DNS nebo IP adresu, která je určena tímto SocketPermissionAttribute.

public:
 property System::String ^ Host { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Host { get; set; }
member this.Host : string with get, set
Public Property Host As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec obsahující název hostitele DNS nebo IP adresu přidruženou k této instanci SocketPermissionAttribute.

Výjimky

Host není null při pokusu o nastavení hodnoty. Pokud chcete zadat více než jednoho hostitele, použijte příkaz deklarace dalšího atributu.

Poznámky

Tato vlastnost je jednou zápis a určuje název hostitele DNS (Domain Name Services), na který se toto oprávnění vztahuje.

Platí pro