Quaternion Struktura

Definice

Představuje vektor, který se používá ke kódování trojrozměrných fyzických otočení.Represents a vector that is used to encode three-dimensional physical rotations.

public value class Quaternion : IEquatable<System::Numerics::Quaternion>
public struct Quaternion : IEquatable<System.Numerics.Quaternion>
type Quaternion = struct
Public Structure Quaternion
Implements IEquatable(Of Quaternion)
Dědičnost
Quaternion
Implementuje

Poznámky

Struktura Quaternion slouží k efektivnímu otočení objektu o vektoru (x, y, z) pomocí úhlu théta, kde:The Quaternion structure is used to efficiently rotate an object about the (x,y,z) vector by the angle theta, where:

w = cos(theta/2)  

Konstruktory

Quaternion(Single, Single, Single, Single)

Sestaví Quaternion ze zadaných komponent.Constructs a quaternion from the specified components.

Quaternion(Vector3, Single)

Vytvoří Quaternion ze zadaných částí Vector a rotace.Creates a quaternion from the specified vector and rotation parts.

Pole

W

Komponenta rotace Quaternion.The rotation component of the quaternion.

X

Hodnota X vektorové komponenty QuaternionThe X value of the vector component of the quaternion.

Y

Hodnota Y vektorové komponenty QuaternionThe Y value of the vector component of the quaternion.

Z

Hodnota Z komponenty Vector prvku Quaternion.The Z value of the vector component of the quaternion.

Vlastnosti

Identity

Získá Quaternion, který reprezentuje bez otočení.Gets a quaternion that represents no rotation.

IsIdentity

Načte hodnotu, která označuje, jestli je aktuální instance identita Quaternion.Gets a value that indicates whether the current instance is the identity quaternion.

Metody

Add(Quaternion, Quaternion)

Přidá každý prvek v jednom Quaternion s odpovídajícím prvkem v druhé Quaternion.Adds each element in one quaternion with its corresponding element in a second quaternion.

Concatenate(Quaternion, Quaternion)

Zřetězí dva kvaternionůy.Concatenates two quaternions.

Conjugate(Quaternion)

Vrátí sdruženou hodnotu zadaného quaternion.Returns the conjugate of a specified quaternion.

CreateFromAxisAngle(Vector3, Single)

Vytvoří quaternion z vektoru jednotky a úhlu pro otočení kolem vektoru.Creates a quaternion from a unit vector and an angle to rotate around the vector.

CreateFromRotationMatrix(Matrix4x4)

Vytvoří Quaternion ze zadané matice otočení.Creates a quaternion from the specified rotation matrix.

CreateFromYawPitchRoll(Single, Single, Single)

Vytvoří nový quaternion z daného Yaw, sklonu a změny.Creates a new quaternion from the given yaw, pitch, and roll.

Divide(Quaternion, Quaternion)

Vydělí jeden Quaternion o druhý Quaternion.Divides one quaternion by a second quaternion.

Dot(Quaternion, Quaternion)

Vypočítá produkt s tečkou dvou kvaternionů.Calculates the dot product of two quaternions.

Equals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance a zadaný objekt shodná.Returns a value that indicates whether this instance and a specified object are equal.

Equals(Quaternion)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance a jiná Quaternion shodná.Returns a value that indicates whether this instance and another quaternion are equal.

GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

Inverse(Quaternion)

Vrátí inverzní hodnotu k Quaternion.Returns the inverse of a quaternion.

Length()

Vypočítá délku Quaternion.Calculates the length of the quaternion.

LengthSquared()

Vypočítá hranatou délku Quaternion.Calculates the squared length of the quaternion.

Lerp(Quaternion, Quaternion, Single)

Provede lineární interpolaci mezi dvěma kvaternionů založenými na hodnotě, která určuje vážení druhého Quaternion.Performs a linear interpolation between two quaternions based on a value that specifies the weighting of the second quaternion.

Multiply(Quaternion, Quaternion)

Vrátí Quaternion, který je výsledkem násobení dvou kvaternionů dohromady.Returns the quaternion that results from multiplying two quaternions together.

Multiply(Quaternion, Single)

Vrátí Quaternion, jehož výsledkem je škálování všech komponent zadaného quaternion skalárním faktorem.Returns the quaternion that results from scaling all the components of a specified quaternion by a scalar factor.

Negate(Quaternion)

Obrátí znaménko každé součásti Quaternion.Reverses the sign of each component of the quaternion.

Normalize(Quaternion)

Vydělí každou komponentu zadaného Quaternion jeho délkou.Divides each component of a specified Quaternion by its length.

Slerp(Quaternion, Quaternion, Single)

Interpoluje mezi dvěma kvaternionůy pomocí kulové lineární interpolace.Interpolates between two quaternions, using spherical linear interpolation.

Subtract(Quaternion, Quaternion)

Odečte každý prvek ve druhém quaternion z odpovídajícího prvku v prvním Quaternion.Subtracts each element in a second quaternion from its corresponding element in a first quaternion.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje tento Quaternion.Returns a string that represents this quaternion.

Operátory

Addition(Quaternion, Quaternion)

Přidá každý prvek v jednom Quaternion s odpovídajícím prvkem v druhé Quaternion.Adds each element in one quaternion with its corresponding element in a second quaternion.

Division(Quaternion, Quaternion)

Vydělí jeden Quaternion o druhý Quaternion.Divides one quaternion by a second quaternion.

Equality(Quaternion, Quaternion)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda jsou dva kvaternionů stejné.Returns a value that indicates whether two quaternions are equal.

Inequality(Quaternion, Quaternion)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda se neshodují dvě kvaternionů.Returns a value that indicates whether two quaternions are not equal.

Multiply(Quaternion, Quaternion)

Vrátí Quaternion, který je výsledkem násobení dvou kvaternionů dohromady.Returns the quaternion that results from multiplying two quaternions together.

Multiply(Quaternion, Single)

Vrátí Quaternion, jehož výsledkem je škálování všech komponent zadaného quaternion skalárním faktorem.Returns the quaternion that results from scaling all the components of a specified quaternion by a scalar factor.

Subtraction(Quaternion, Quaternion)

Odečte každý prvek ve druhém quaternion z odpovídajícího prvku v prvním Quaternion.Subtracts each element in a second quaternion from its corresponding element in a first quaternion.

UnaryNegation(Quaternion)

Obrátí znaménko každé součásti Quaternion.Reverses the sign of each component of the quaternion.

Platí pro