Vector2 Struktura

Definice

Představuje vektor se dvěma hodnotami s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností.Represents a vector with two single-precision floating-point values.

public value class Vector2 : IEquatable<System::Numerics::Vector2>, IFormattable
public struct Vector2 : IEquatable<System.Numerics.Vector2>, IFormattable
type Vector2 = struct
    interface IFormattable
Public Structure Vector2
Implements IEquatable(Of Vector2), IFormattable
Dědičnost
Vector2
Implementuje

Poznámky

Vector2 Struktura poskytuje podporu pro hardwarovou akceleraci.The Vector2 structure provides support for hardware acceleration.

Pro maticové transformace Vector2, Vector3, a Vector4 instancí jsou reprezentovány ve formě řádků: vektor v transformovány sadou matice M s virtuálního počítače násobení.For matrix transformations, the Vector2, Vector3, and Vector4 instances are represented as rows: a vector v is transformed by a matrix M with vM multiplication.

Konstruktory

Vector2(Single)

Vytvoří nový objekt Vector2, jehož dva prvky mají stejnou hodnotu.Creates a new Vector2 object whose two elements have the same value.

Vector2(Single, Single)

Vytvoří vektor, jehož prvky mají zadané hodnoty.Creates a vector whose elements have the specified values.

Pole

X

Komponenta X vektoru.The X component of the vector.

Y

Komponenta Y vektoru.The Y component of the vector.

Vlastnosti

One

Získá vektor, jehož 2 prvky jsou rovny jedné.Gets a vector whose 2 elements are equal to one.

UnitX

Získá vektor (1, 0).Gets the vector (1,0).

UnitY

Získá vektor (0, 1).Gets the vector (0,1).

Zero

Vrátí vektor, jehož 2 prvky jsou rovny nule.Returns a vector whose 2 elements are equal to zero.

Metody

Abs(Vector2)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou absolutní hodnoty každého zadaného vektorového prvku.Returns a vector whose elements are the absolute values of each of the specified vector's elements.

Add(Vector2, Vector2)

Přidá dva vektory dohromady.Adds two vectors together.

Clamp(Vector2, Vector2, Vector2)

Omezí vektor mezi minimální a maximální hodnotou.Restricts a vector between a minimum and a maximum value.

CopyTo(Single[])

Zkopíruje prvky vektoru do určeného pole.Copies the elements of the vector to a specified array.

CopyTo(Single[], Int32)

Zkopíruje prvky vektoru do zadaného pole, které začíná na zadané pozici indexu.Copies the elements of the vector to a specified array starting at a specified index position.

Distance(Vector2, Vector2)

Vypočítá Euclideanou vzdálenost mezi dvěma danými body.Computes the Euclidean distance between the two given points.

DistanceSquared(Vector2, Vector2)

Vrátí Euclideanou vzdálenost na čtverci mezi dvěma zadanými body.Returns the Euclidean distance squared between two specified points.

Divide(Vector2, Single)

Vydělí zadaný vektor zadanou skalární hodnotu.Divides the specified vector by a specified scalar value.

Divide(Vector2, Vector2)

Vydělí první vektor druhým.Divides the first vector by the second.

Dot(Vector2, Vector2)

Vrátí součin dvou vektorů s tečkou.Returns the dot product of two vectors.

Equals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance a zadaný objekt shodná.Returns a value that indicates whether this instance and a specified object are equal.

Equals(Vector2)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance a jiný vektor stejné.Returns a value that indicates whether this instance and another vector are equal.

GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

Length()

Vrátí délku vektoru.Returns the length of the vector.

LengthSquared()

Vrátí délku vektoru na čtverci.Returns the length of the vector squared.

Lerp(Vector2, Vector2, Single)

Provede lineární interpolaci mezi dvěma vektory na základě daného vážení.Performs a linear interpolation between two vectors based on the given weighting.

Max(Vector2, Vector2)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou maximum pro každou dvojici prvků ve dvou zadaných vektorech.Returns a vector whose elements are the maximum of each of the pairs of elements in two specified vectors.

Min(Vector2, Vector2)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou minimem každého páru prvků ve dvou zadaných vektorech.Returns a vector whose elements are the minimum of each of the pairs of elements in two specified vectors.

Multiply(Single, Vector2)

Vynásobí skalární hodnotu zadaným vektorem.Multiplies a scalar value by a specified vector.

Multiply(Vector2, Single)

Vynásobí vektor zadaným skalárním objektem.Multiplies a vector by a specified scalar.

Multiply(Vector2, Vector2)

Vrátí nový vektor, jehož hodnoty jsou součinem každého páru prvků ve dvou zadaných vektorech.Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Negate(Vector2)

Negace zadaného vektoru.Negates a specified vector.

Normalize(Vector2)

Vrátí Vektor se stejným směrem jako zadaný vektor, ale s délkou 1.Returns a vector with the same direction as the specified vector, but with a length of one.

Reflect(Vector2, Vector2)

Vrátí odraz vektoru od povrchu, který má zadanou hodnotu Normal.Returns the reflection of a vector off a surface that has the specified normal.

SquareRoot(Vector2)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou druhou odmocninu každého zadaného vektorového prvku.Returns a vector whose elements are the square root of each of a specified vector's elements.

Subtract(Vector2, Vector2)

Odečte druhý vektor od prvního.Subtracts the second vector from the first.

ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí výchozího formátování.Returns the string representation of the current instance using default formatting.

ToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí zadaného formátovacího řetězce pro formátování jednotlivých prvků.Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements.

ToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí zadaného formátovacího řetězce pro formátování jednotlivých prvků a určeného poskytovatele formátu pro definování formátování specifického pro jazykovou verzi.Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements and the specified format provider to define culture-specific formatting.

Transform(Vector2, Matrix3x2)

Transformuje vektor pomocí zadané 3x2 matice.Transforms a vector by a specified 3x2 matrix.

Transform(Vector2, Matrix4x4)

Transformuje vektor pomocí zadané 4x4 matice.Transforms a vector by a specified 4x4 matrix.

Transform(Vector2, Quaternion)

Transformuje vektor podle zadané hodnoty rotace Quaternion.Transforms a vector by the specified Quaternion rotation value.

TransformNormal(Vector2, Matrix3x2)

Transformuje vektor normální pomocí dané matrice 3x2.Transforms a vector normal by the given 3x2 matrix.

TransformNormal(Vector2, Matrix4x4)

Transformuje vektor normální pomocí dané matrice 4x4.Transforms a vector normal by the given 4x4 matrix.

Operátory

Addition(Vector2, Vector2)

Přidá dva vektory dohromady.Adds two vectors together.

Division(Vector2, Single)

Vydělí zadaný vektor zadanou skalární hodnotu.Divides the specified vector by a specified scalar value.

Division(Vector2, Vector2)

Vydělí první vektor druhým.Divides the first vector by the second.

Equality(Vector2, Vector2)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda jsou všechny páry prvků ve dvou zadaných vektorech stejné.Returns a value that indicates whether each pair of elements in two specified vectors is equal.

Inequality(Vector2, Vector2)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda nejsou dva zadané vektory stejné.Returns a value that indicates whether two specified vectors are not equal.

Multiply(Single, Vector2)

Vynásobí skalární hodnotu zadaným vektorem.Multiples the scalar value by the specified vector.

Multiply(Vector2, Single)

Vynásobí Zadaný vektor zadanou skalární hodnotou.Multiples the specified vector by the specified scalar value.

Multiply(Vector2, Vector2)

Vrátí nový vektor, jehož hodnoty jsou součinem každého páru prvků ve dvou zadaných vektorech.Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Subtraction(Vector2, Vector2)

Odečte druhý vektor od prvního.Subtracts the second vector from the first.

UnaryNegation(Vector2)

Negace zadaného vektoru.Negates the specified vector.

Metody rozšíření

ToPoint(Vector2)
ToSize(Vector2)

Platí pro