Vector Vector Vector Vector Class

Definice

Poskytuje kolekci pohodlí statické metody pro vytváření, manipulaci, správné kombinování a převádění obecných vektorů. Provides a collection of static convenience methods for creating, manipulating, combining, and converting generic vectors.

public ref class Vector abstract sealed
public static class Vector
type Vector = class
Public Class Vector
Dědičnost
VectorVectorVectorVector

Vlastnosti

IsHardwareAccelerated IsHardwareAccelerated IsHardwareAccelerated IsHardwareAccelerated

Získá hodnotu, která určuje, zda operace vector jsou v souladu s hardwarovou akceleraci prostřednictvím vnitřní podporu JIT. Gets a value that indicates whether vector operations are subject to hardware acceleration through JIT intrinsic support.

Metody

Abs<T>(Vector<T>) Abs<T>(Vector<T>) Abs<T>(Vector<T>) Abs<T>(Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky jsou absolutní hodnoty daného vektorových elementů. Returns a new vector whose elements are the absolute values of the given vector's elements.

Add<T>(Vector<T>, Vector<T>) Add<T>(Vector<T>, Vector<T>) Add<T>(Vector<T>, Vector<T>) Add<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou součet každý pár prvky z dané dva vektory. Returns a new vector whose values are the sum of each pair of elements from two given vectors.

AndNot<T>(Vector<T>, Vector<T>) AndNot<T>(Vector<T>, Vector<T>) AndNot<T>(Vector<T>, Vector<T>) AndNot<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru pomocí operace bitového a ne na každý pár odpovídající elementy ve dvou vektorů. Returns a new vector by performing a bitwise And Not operation on each pair of corresponding elements in two vectors.

AsVectorByte<T>(Vector<T>) AsVectorByte<T>(Vector<T>) AsVectorByte<T>(Vector<T>) AsVectorByte<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor nepodepsaných bajtů. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of unsigned bytes.

AsVectorDouble<T>(Vector<T>) AsVectorDouble<T>(Vector<T>) AsVectorDouble<T>(Vector<T>) AsVectorDouble<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a double-precision floating-point vector.

AsVectorInt16<T>(Vector<T>) AsVectorInt16<T>(Vector<T>) AsVectorInt16<T>(Vector<T>) AsVectorInt16<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor 16bitová celá čísla. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of 16-bit integers.

AsVectorInt32<T>(Vector<T>) AsVectorInt32<T>(Vector<T>) AsVectorInt32<T>(Vector<T>) AsVectorInt32<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor celých čísel. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of integers.

AsVectorInt64<T>(Vector<T>) AsVectorInt64<T>(Vector<T>) AsVectorInt64<T>(Vector<T>) AsVectorInt64<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor dlouhé celých čísel. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of long integers.

AsVectorSByte<T>(Vector<T>) AsVectorSByte<T>(Vector<T>) AsVectorSByte<T>(Vector<T>) AsVectorSByte<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor podepsaný bajtů. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of signed bytes.

AsVectorSingle<T>(Vector<T>) AsVectorSingle<T>(Vector<T>) AsVectorSingle<T>(Vector<T>) AsVectorSingle<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do u vektoru s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchou přesností. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a single-precision floating-point vector.

AsVectorUInt16<T>(Vector<T>) AsVectorUInt16<T>(Vector<T>) AsVectorUInt16<T>(Vector<T>) AsVectorUInt16<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor celých čísel bez znaménka 16 bitů. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of unsigned 16-bit integers.

AsVectorUInt32<T>(Vector<T>) AsVectorUInt32<T>(Vector<T>) AsVectorUInt32<T>(Vector<T>) AsVectorUInt32<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor celých čísel bez znaménka. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of unsigned integers.

AsVectorUInt64<T>(Vector<T>) AsVectorUInt64<T>(Vector<T>) AsVectorUInt64<T>(Vector<T>) AsVectorUInt64<T>(Vector<T>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor celých čísel bez znaménka dlouho. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of unsigned long integers.

BitwiseAnd<T>(Vector<T>, Vector<T>) BitwiseAnd<T>(Vector<T>, Vector<T>) BitwiseAnd<T>(Vector<T>, Vector<T>) BitwiseAnd<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru pomocí provádí logické bitové And operace na každý pár prvků v dvěma vektory. Returns a new vector by performing a bitwise And operation on each pair of elements in two vectors.

BitwiseOr<T>(Vector<T>, Vector<T>) BitwiseOr<T>(Vector<T>, Vector<T>) BitwiseOr<T>(Vector<T>, Vector<T>) BitwiseOr<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru pomocí provádí logické bitové Or operace na každý pár prvků v dvěma vektory. Returns a new vector by performing a bitwise Or operation on each pair of elements in two vectors.

ConditionalSelect(Vector<Int32>, Vector<Single>, Vector<Single>) ConditionalSelect(Vector<Int32>, Vector<Single>, Vector<Single>) ConditionalSelect(Vector<Int32>, Vector<Single>, Vector<Single>) ConditionalSelect(Vector<Int32>, Vector<Single>, Vector<Single>)

Vytvoří nový vektor jednoduchou přesností s prvky vybrali mezi dvěma vektory určené přesností na jedno zdrojové založené na integrální maskovat vektor. Creates a new single-precision vector with elements selected between two specified single-precision source vectors based on an integral mask vector.

ConditionalSelect(Vector<Int64>, Vector<Double>, Vector<Double>) ConditionalSelect(Vector<Int64>, Vector<Double>, Vector<Double>) ConditionalSelect(Vector<Int64>, Vector<Double>, Vector<Double>) ConditionalSelect(Vector<Int64>, Vector<Double>, Vector<Double>)

Vytvoří nový vektor dvojité přesnosti s prvky vybrali mezi dvěma vektory zadaný zdroj dvojité přesnosti založené na integrální maskovat vektor. Creates a new double-precision vector with elements selected between two specified double-precision source vectors based on an integral mask vector.

ConditionalSelect<T>(Vector<T>, Vector<T>, Vector<T>) ConditionalSelect<T>(Vector<T>, Vector<T>, Vector<T>) ConditionalSelect<T>(Vector<T>, Vector<T>, Vector<T>) ConditionalSelect<T>(Vector<T>, Vector<T>, Vector<T>)

Vytvoří nový vektor zadaného typu s prvky vybrali mezi dvěma vektory určené zdrojové stejného typu založeného na integrální maskovat vektor. Creates a new vector of a specified type with elements selected between two specified source vectors of the same type based on an integral mask vector.

ConvertToDouble(Vector<Int64>) ConvertToDouble(Vector<Int64>) ConvertToDouble(Vector<Int64>) ConvertToDouble(Vector<Int64>)
ConvertToDouble(Vector<UInt64>) ConvertToDouble(Vector<UInt64>) ConvertToDouble(Vector<UInt64>) ConvertToDouble(Vector<UInt64>)
ConvertToInt32(Vector<Single>) ConvertToInt32(Vector<Single>) ConvertToInt32(Vector<Single>) ConvertToInt32(Vector<Single>)
ConvertToInt64(Vector<Double>) ConvertToInt64(Vector<Double>) ConvertToInt64(Vector<Double>) ConvertToInt64(Vector<Double>)
ConvertToSingle(Vector<Int32>) ConvertToSingle(Vector<Int32>) ConvertToSingle(Vector<Int32>) ConvertToSingle(Vector<Int32>)
ConvertToSingle(Vector<UInt32>) ConvertToSingle(Vector<UInt32>) ConvertToSingle(Vector<UInt32>) ConvertToSingle(Vector<UInt32>)
ConvertToUInt32(Vector<Single>) ConvertToUInt32(Vector<Single>) ConvertToUInt32(Vector<Single>) ConvertToUInt32(Vector<Single>)
ConvertToUInt64(Vector<Double>) ConvertToUInt64(Vector<Double>) ConvertToUInt64(Vector<Double>) ConvertToUInt64(Vector<Double>)
Divide<T>(Vector<T>, Vector<T>) Divide<T>(Vector<T>, Vector<T>) Divide<T>(Vector<T>, Vector<T>) Divide<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou výsledek dělení první vektorových elementů odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a new vector whose values are the result of dividing the first vector's elements by the corresponding elements in the second vector.

Dot<T>(Vector<T>, Vector<T>) Dot<T>(Vector<T>, Vector<T>) Dot<T>(Vector<T>, Vector<T>) Dot<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí součin dvou vektorů. Returns the dot product of two vectors.

Equals(Vector<Double>, Vector<Double>) Equals(Vector<Double>, Vector<Double>) Equals(Vector<Double>, Vector<Double>) Equals(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou stejné prvky v dva vektory zadané dvojité přesnosti. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in two specified double-precision vectors are equal.

Equals(Vector<Int32>, Vector<Int32>) Equals(Vector<Int32>, Vector<Int32>) Equals(Vector<Int32>, Vector<Int32>) Equals(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektoru, jehož prvky signál, zda jsou prvky v dva zadané celočíselné vektory stejné. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in two specified integral vectors are equal.

Equals(Vector<Int64>, Vector<Int64>) Equals(Vector<Int64>, Vector<Int64>) Equals(Vector<Int64>, Vector<Int64>) Equals(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky signál, zda jsou stejné prvky v dva vektory zadané dlouhé celé číslo. Returns a new vector whose elements signal whether the elements in two specified long integer vectors are equal.

Equals(Vector<Single>, Vector<Single>) Equals(Vector<Single>, Vector<Single>) Equals(Vector<Single>, Vector<Single>) Equals(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou stejné prvky v dva vektory zadané jednoduchou přesností. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in two specified single-precision vectors are equal.

Equals<T>(Vector<T>, Vector<T>) Equals<T>(Vector<T>, Vector<T>) Equals<T>(Vector<T>, Vector<T>) Equals<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor zadaného typu, jehož prvky signál, zda jsou stejné prvky ve dvou vektorů zadané stejného typu. Returns a new vector of a specified type whose elements signal whether the elements in two specified vectors of the same type are equal.

EqualsAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) EqualsAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) EqualsAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) EqualsAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu určující, zda je každý pár prvků v daném vektory stejné. Returns a value that indicates whether each pair of elements in the given vectors is equal.

EqualsAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) EqualsAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) EqualsAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) EqualsAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu určující, zda je jakýkoli jeden pár prvků v daném vektory stejné. Returns a value that indicates whether any single pair of elements in the given vectors is equal.

GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThan(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektoru, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhém dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků v jedné dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are greater than their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru prvků v jedné integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are greater than their corresponding elements in a second integral vector.

GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden dlouhé celé číslo větší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are greater than their corresponding elements in a second long integer vector.

GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThan(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektoru, jehož prvky signál, zda jsou větší než jejich odpovídající elementy ve druhé jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků v jedné jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision floating-point vector are greater than their corresponding elements in a second single-precision floating-point vector.

GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThan<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jednoho zadaného typu větší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru stejnou dobu. Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector of a specified type are greater than their corresponding elements in the second vector of the same time.

GreaterThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu, která určuje, zda jsou všechny prvky v prvnímu vektoru větší než odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a value that indicates whether all elements in the first vector are greater than the corresponding elements in the second vector.

GreaterThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu určující, zda libovolného elementu v prvním vektoru je větší než odpovídající element v druhé vektoru. Returns a value that indicates whether any element in the first vector is greater than the corresponding element in the second vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve vektoru jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou druhý prvků ve vektoru jeden. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one vector are greater than or equal to their corresponding elements in the single-precision floating-point second vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden dlouhé celé číslo větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second long integer vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy v jedné integrální vektoru větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second integral vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhé dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků ve vektoru jeden. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second double-precision floating-point vector.

GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jednoho zadaného typu větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru stejného typu. Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector of a specified type are greater than or equal to their corresponding elements in the second vector of the same type.

GreaterThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu, která určuje, zda jsou všechny prvky v prvnímu vektoru větší než nebo rovno odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a value that indicates whether all elements in the first vector are greater than or equal to all the corresponding elements in the second vector.

GreaterThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu určující, zda libovolného elementu v prvním vektoru je větší než nebo rovno odpovídající element v druhé vektoru. Returns a value that indicates whether any element in the first vector is greater than or equal to the corresponding element in the second vector.

LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signalizovat, jestli prvků v jedné dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru je nižší než jejich odpovídající elementy ve druhé vektoru dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are less than their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signalizovat, jestli prvků v jedné integrální vektoru je nižší než jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are less than their corresponding elements in a second integral vector.

LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jedno dlouhé celé číslo menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are less than their corresponding elements in a second long integer vector.

LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden jednoduchou přesností menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru jednoduchou přesností. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision vector are less than their corresponding elements in a second single-precision vector.

LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor zadaného typu, jehož prvky signalizovat, jestli prvků ve vektoru jeden je menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a new vector of a specified type whose elements signal whether the elements in one vector are less than their corresponding elements in the second vector.

LessThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu určující, zda všechny prvky v prvním vektoru je nižší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a value that indicates whether all of the elements in the first vector are less than their corresponding elements in the second vector.

LessThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu určující, zda libovolného elementu v prvním vektoru je menší než odpovídající element v druhé vektoru. Returns a value that indicates whether any element in the first vector is less than the corresponding element in the second vector.

LessThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nový integrální vektor, jehož prvky signalizovat, jestli prvky v jedné dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru jsou menší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve vektoru druhé dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are less than or equal to their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

LessThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy v jedné integrální vektoru menší nebo rovna na jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are less than or equal to their corresponding elements in a second integral vector.

LessThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jedno dlouhé celé číslo menší nebo roven jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are less or equal to their corresponding elements in a second long integer vector.

LessThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nový integrální vektor, jehož prvky signalizovat, jestli prvky v jedné jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou vektoru jsou menší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve vektoru druhé jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision floating-point vector are less than or equal to their corresponding elements in a second single-precision floating-point vector.

LessThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden menší nebo rovna na jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector are less than or equal to their corresponding elements in the second vector.

LessThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqualAll<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu určující, zda jsou všechny prvky v prvním vektoru menší nebo rovna na jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a value that indicates whether all elements in the first vector are less than or equal to their corresponding elements in the second vector.

LessThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThanOrEqualAny<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu určující, zda libovolného elementu v prvním vektoru je menší než nebo rovno odpovídající element v druhé vektoru. Returns a value that indicates whether any element in the first vector is less than or equal to the corresponding element in the second vector.

Max<T>(Vector<T>, Vector<T>) Max<T>(Vector<T>, Vector<T>) Max<T>(Vector<T>, Vector<T>) Max<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky jsou maximální počet prvků v dané dva vektory každý pár. Returns a new vector whose elements are the maximum of each pair of elements in the two given vectors.

Min<T>(Vector<T>, Vector<T>) Min<T>(Vector<T>, Vector<T>) Min<T>(Vector<T>, Vector<T>) Min<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky jsou minimální každý pár prvky v dané dva vektory. Returns a new vector whose elements are the minimum of each pair of elements in the two given vectors.

Multiply<T>(T, Vector<T>) Multiply<T>(T, Vector<T>) Multiply<T>(T, Vector<T>) Multiply<T>(T, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou skalární hodnotu vynásobí jednotlivé hodnoty zadané vektoru. Returns a new vector whose values are a scalar value multiplied by each of the values of a specified vector.

Multiply<T>(Vector<T>, Vector<T>) Multiply<T>(Vector<T>, Vector<T>) Multiply<T>(Vector<T>, Vector<T>) Multiply<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou produktu každý pár prvků v zadané dvěma vektory. Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Multiply<T>(Vector<T>, T) Multiply<T>(Vector<T>, T) Multiply<T>(Vector<T>, T) Multiply<T>(Vector<T>, T)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou hodnoty zadané vektoru, které každý vynásobené skalární hodnotou. Returns a new vector whose values are the values of a specified vector each multiplied by a scalar value.

Narrow(Vector<Double>, Vector<Double>) Narrow(Vector<Double>, Vector<Double>) Narrow(Vector<Double>, Vector<Double>) Narrow(Vector<Double>, Vector<Double>)
Narrow(Vector<Int16>, Vector<Int16>) Narrow(Vector<Int16>, Vector<Int16>) Narrow(Vector<Int16>, Vector<Int16>) Narrow(Vector<Int16>, Vector<Int16>)
Narrow(Vector<Int32>, Vector<Int32>) Narrow(Vector<Int32>, Vector<Int32>) Narrow(Vector<Int32>, Vector<Int32>) Narrow(Vector<Int32>, Vector<Int32>)
Narrow(Vector<Int64>, Vector<Int64>) Narrow(Vector<Int64>, Vector<Int64>) Narrow(Vector<Int64>, Vector<Int64>) Narrow(Vector<Int64>, Vector<Int64>)
Narrow(Vector<UInt16>, Vector<UInt16>) Narrow(Vector<UInt16>, Vector<UInt16>) Narrow(Vector<UInt16>, Vector<UInt16>) Narrow(Vector<UInt16>, Vector<UInt16>)
Narrow(Vector<UInt32>, Vector<UInt32>) Narrow(Vector<UInt32>, Vector<UInt32>) Narrow(Vector<UInt32>, Vector<UInt32>) Narrow(Vector<UInt32>, Vector<UInt32>)
Narrow(Vector<UInt64>, Vector<UInt64>) Narrow(Vector<UInt64>, Vector<UInt64>) Narrow(Vector<UInt64>, Vector<UInt64>) Narrow(Vector<UInt64>, Vector<UInt64>)
Negate<T>(Vector<T>) Negate<T>(Vector<T>) Negate<T>(Vector<T>) Negate<T>(Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky jsou negace odpovídající element v zadané vektoru. Returns a new vector whose elements are the negation of the corresponding element in the specified vector.

OnesComplement<T>(Vector<T>) OnesComplement<T>(Vector<T>) OnesComplement<T>(Vector<T>) OnesComplement<T>(Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky jsou získány pomocí Jedničkový prvků zadaného vektorového. Returns a new vector whose elements are obtained by taking the one's complement of a specified vector's elements.

SquareRoot<T>(Vector<T>) SquareRoot<T>(Vector<T>) SquareRoot<T>(Vector<T>) SquareRoot<T>(Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky jsou druhých odmocnin prvků zadaného vektorového. Returns a new vector whose elements are the square roots of a specified vector's elements.

Subtract<T>(Vector<T>, Vector<T>) Subtract<T>(Vector<T>, Vector<T>) Subtract<T>(Vector<T>, Vector<T>) Subtract<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou rozdíl mezi elementy ve druhém vektoru a jejich odpovídající elementy ve prvnímu vektoru. Returns a new vector whose values are the difference between the elements in the second vector and their corresponding elements in the first vector.

Widen(Vector<UInt16>, Vector<UInt32>, Vector<UInt32>) Widen(Vector<UInt16>, Vector<UInt32>, Vector<UInt32>) Widen(Vector<UInt16>, Vector<UInt32>, Vector<UInt32>) Widen(Vector<UInt16>, Vector<UInt32>, Vector<UInt32>)
Widen(Vector<Single>, Vector<Double>, Vector<Double>) Widen(Vector<Single>, Vector<Double>, Vector<Double>) Widen(Vector<Single>, Vector<Double>, Vector<Double>) Widen(Vector<Single>, Vector<Double>, Vector<Double>)
Widen(Vector<SByte>, Vector<Int16>, Vector<Int16>) Widen(Vector<SByte>, Vector<Int16>, Vector<Int16>) Widen(Vector<SByte>, Vector<Int16>, Vector<Int16>) Widen(Vector<SByte>, Vector<Int16>, Vector<Int16>)
Widen(Vector<UInt32>, Vector<UInt64>, Vector<UInt64>) Widen(Vector<UInt32>, Vector<UInt64>, Vector<UInt64>) Widen(Vector<UInt32>, Vector<UInt64>, Vector<UInt64>) Widen(Vector<UInt32>, Vector<UInt64>, Vector<UInt64>)
Widen(Vector<Int16>, Vector<Int32>, Vector<Int32>) Widen(Vector<Int16>, Vector<Int32>, Vector<Int32>) Widen(Vector<Int16>, Vector<Int32>, Vector<Int32>) Widen(Vector<Int16>, Vector<Int32>, Vector<Int32>)
Widen(Vector<Byte>, Vector<UInt16>, Vector<UInt16>) Widen(Vector<Byte>, Vector<UInt16>, Vector<UInt16>) Widen(Vector<Byte>, Vector<UInt16>, Vector<UInt16>) Widen(Vector<Byte>, Vector<UInt16>, Vector<UInt16>)
Widen(Vector<Int32>, Vector<Int64>, Vector<Int64>) Widen(Vector<Int32>, Vector<Int64>, Vector<Int64>) Widen(Vector<Int32>, Vector<Int64>, Vector<Int64>) Widen(Vector<Int32>, Vector<Int64>, Vector<Int64>)
Xor<T>(Vector<T>, Vector<T>) Xor<T>(Vector<T>, Vector<T>) Xor<T>(Vector<T>, Vector<T>) Xor<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru pomocí provádí bitový exkluzivní nebo (XOr) operace na každý pár prvků v dvěma vektory. Returns a new vector by performing a bitwise exclusive Or (XOr) operation on each pair of elements in two vectors.

Applies to: