MethodDefinitionHandle.Equals Metoda

Definice

Přetížení

Equals(Object)
Equals(MethodDefinitionHandle)

Určuje, zda se aktuální objekt rovná jinému objektu stejného typu.

Equals(Object)

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
public override bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Návraty

Boolean

Platí pro

Equals(MethodDefinitionHandle)

Určuje, zda se aktuální objekt rovná jinému objektu stejného typu.

public:
 virtual bool Equals(System::Reflection::Metadata::MethodDefinitionHandle other);
public bool Equals (System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle other);
override this.Equals : System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle -> bool
Public Function Equals (other As MethodDefinitionHandle) As Boolean

Parametry

other
MethodDefinitionHandle

Objekt, který se má porovnat s tímto objektem.

Návraty

Boolean

true je-li aktuální objekt roven parametru other ; jinak, false.

Implementuje

Platí pro