SignatureTypeCode Výčet

Definice

Určuje konstanty definující typy kódů používané v kódování signatury.Specifies constants that define type codes used in signature encoding.

public enum class SignatureTypeCode
public enum SignatureTypeCode
type SignatureTypeCode = 
Public Enum SignatureTypeCode
Dědičnost
SignatureTypeCode

Pole

Array 20

Představuje generalizované Array v podpisech.Represents a generalized Array in signatures.

Boolean 2

Představuje Boolean v podpisech.Represents a Boolean in signatures.

ByReference 16

Představuje spravované ukazatele (návratové hodnoty a parametry ByRef) v podpisech.Represents managed pointers (byref return values and parameters) in signatures. Je následován v objektu BLOB kódováním signatury základního typu.It is followed in the blob by the signature encoding of the underlying type.

Byte 5

Představuje Byte v podpisech.Represents a Byte in signatures.

Char 3

Představuje Char v podpisech.Represents a Char in signatures.

Double 13

Představuje Double v podpisech.Represents a Double in signatures.

FunctionPointer 27

Představuje typy ukazatelů na funkce v podpisech.Represents function pointer types in signatures.

GenericMethodParameter 30

Představuje parametr Obecné metody použité v rámci podpisu.Represents a generic method parameter used within a signature.

GenericTypeInstance 21

Představuje instanci obecného typu v signaturách.Represents the instantiation of a generic type in signatures.

GenericTypeParameter 19

Představuje parametr obecného typu použitý v rámci podpisu.Represents a generic type parameter used within a signature.

Int16 6

Představuje Int16 v podpisech.Represents an Int16 in signatures.

Int32 8

Představuje Int32 v podpisech.Represents an Int32 in signatures.

Int64 10

Představuje Int64 v podpisech.Represents an Int64 in signatures.

IntPtr 24

Představuje IntPtr v podpisech.Represents an IntPtr in signatures.

Invalid 0

Představuje neplatný nebo Neinicializovaný kód typu.Represents an invalid or uninitialized type code. V platných podpisech se nezobrazí.It will not appear in valid signatures.

Object 28

Představuje Object v podpisech.Represents an Object in signatures.

OptionalModifier 32

Představuje vlastní modifikátor aplikovaný na typ v rámci signatury, kterou může volající ignorovat.Represents a custom modifier applied to a type within a signature that the caller can ignore.

Pinned 69

Představuje místní proměnnou, která je připnuté systémem uvolňování paměti.Represents a local variable that is pinned by garbage collector.

Pointer 15

Představuje nespravovaný ukazatel v signaturách.Represents an unmanaged pointer in signatures. Je následován v objektu BLOB kódováním signatury základního typu.It is followed in the blob by the signature encoding of the underlying type.

RequiredModifier 31

Představuje vlastní modifikátor aplikovaný na typ v rámci signatury, kterou volající musí pochopit.Represents a custom modifier applied to a type within a signature that the caller must understand.

SByte 4

Představuje SByte v podpisech.Represents an SByte in signatures.

Sentinel 65

Představuje značku k označení konce pevných argumentů a začátku argumentů proměnných.Represents a marker to indicate the end of fixed arguments and the beginning of variable arguments.

Single 12

Představuje Single v podpisech.Represents a Single in signatures.

String 14

Představuje String v podpisech.Represents a String in signatures.

SZArray 29

Představuje jednorozměrné Array s dolní mezí 0.Represents a single dimensional Array with a lower bound of 0.

TypedReference 22

Představuje typový odkaz v podpisech.Represents a typed reference in signatures.

TypeHandle 64

Předchází typu EntityHandle v signaturách.Precedes a type EntityHandle in signatures. V nezpracovaných metadatech je tato možnost kódována jako ELEMENT_TYPE_CLASS (0x12) pro typy odkazů nebo ELEMENT_TYPE_VALUETYPE (0x11) pro typy hodnot.In raw metadata, this is encoded as either ELEMENT_TYPE_CLASS (0x12) for reference types or ELEMENT_TYPE_VALUETYPE (0x11) for value types. To je sbaleno do jednoho kódu, protože prostředí Windows Runtime projekce mohou projekt z třídy na typ hodnoty nebo naopak a nezpracovaný kód je v těchto případech zavádějící.This is collapsed to a single code because Windows Runtime projections can project from class to value type or vice-versa, and the raw code is misleading in those cases.

UInt16 7

Představuje UInt16 v podpisech.Represents a UInt16 in signatures.

UInt32 9

Představuje UInt32 v podpisech.Represents a UInt32 in signatures.

UInt64 11

Představuje UInt64 v podpisech.Represents a UInt64 in signatures.

UIntPtr 25

Představuje UIntPtr v podpisech.Represents a UIntPtr in signatures.

Void 1

Představuje Void v signaturách.Represents Void in signatures.

Platí pro