UInt64 Struktura

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Představuje 64-bit unsigned integer.Represents a 64-bit unsigned integer.

public value class UInt64 : IComparable, IComparable<System::UInt64>, IConvertible, IEquatable<System::UInt64>, IFormattable
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct UInt64 : IComparable, IComparable<ulong>, IConvertible, IEquatable<ulong>, IFormattable
type uint64 = struct
    interface IFormattable
    interface IConvertible
Public Structure UInt64
Implements IComparable, IComparable(Of ULong), IConvertible, IEquatable(Of ULong), IFormattable
Dědičnost
UInt64
Atributy
Implementuje

Poznámky

Typ hodnoty UInt64 představuje celá čísla bez znaménka s hodnotami od 0 do 18446744073709551615.The UInt64 value type represents unsigned integers with values ranging from 0 to 18,446,744,073,709,551,615.

Důležité

Typ UInt64 není kompatibilní se specifikací CLS.The UInt64 type is not CLS-compliant. Alternativní typ kompatibilní se specifikací CLS je Decimal.The CLS-compliant alternative type is Decimal. místo toho se dá použít Int64 k nahrazení UInt64 hodnoty, která je v rozsahu od 0 do MaxValue.Int64 can be used instead to replace a UInt64 value that ranges from zero to MaxValue. Další informace o kompatibilitě se specifikací CLS naleznete v tématu nezávislost jazyků a jazykově nezávislé komponenty.For more information about CLS compliance, see Language Independence and Language-Independent Components.

UInt64 poskytuje metody pro porovnání instancí tohoto typu, převodu hodnoty instance na její řetězcové vyjádření a převeďte řetězcové vyjádření čísla na instanci tohoto typu.UInt64 provides methods to compare instances of this type, convert the value of an instance to its string representation, and convert the string representation of a number to an instance of this type.

Pole

MaxValue

Představuje největší možnou hodnotu UInt64.Represents the largest possible value of UInt64. Toto pole je konstantní.This field is constant.

MinValue

Představuje nejmenší možnou hodnotu UInt64.Represents the smallest possible value of UInt64. Toto pole je konstantní.This field is constant.

Metody

CompareTo(Object)

Porovná tuto instanci se zadaným objektem a vrací údaj o jejich relativních hodnotách.Compares this instance to a specified object and returns an indication of their relative values.

CompareTo(UInt64)

Porovná tuto instanci s určenou 64 unsigned integer a vrátí označení jejich relativních hodnot.Compares this instance to a specified 64-bit unsigned integer and returns an indication of their relative values.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

Equals(UInt64)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadané hodnotě UInt64.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified UInt64 value.

GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

GetTypeCode()

Vrátí TypeCode pro typ hodnoty UInt64.Returns the TypeCode for value type UInt64.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede reprezentaci čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Converts the span representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 64-bit unsigned integer equivalent.

Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number to its 64-bit unsigned integer equivalent.

Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its 64-bit unsigned integer equivalent.

Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style to its 64-bit unsigned integer equivalent.

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 64-bit unsigned integer equivalent.

ToString()

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation.

ToString(IFormatProvider)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určených informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified culture-specific format information.

ToString(String)

Převede číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí zadaného formátu.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified format.

ToString(String, IFormatProvider)

Převádí číselnou hodnotu této instance na její ekvivalentní řetězcové vyjádření pomocí určeného formátu a informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of this instance to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific format information.

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Pokusí se naformátovat hodnotu aktuální instance dlouhého typu bez znaménka na zadaný rozsah znaků.Tries to format the value of the current unsigned long number instance into the provided span of characters.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider, UInt64)

Pokusí se převést rozsah reprezentace čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Tries to convert the span representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 64-bit unsigned integer equivalent. Vrácená hodnota označuje, zda byl převod úspěšný, či nikoli.A return value indicates whether the conversion succeeded or failed.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, UInt64)

Pokusí se převést rozsah reprezentace čísla na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Tries to convert the span representation of a number to its 64-bit unsigned integer equivalent. Vrácená hodnota označuje, zda byl převod úspěšný, či nikoli.A return value indicates whether the conversion succeeded or failed.

TryParse(String, NumberStyles, IFormatProvider, UInt64)

Pokusí se převést řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Tries to convert the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its 64-bit unsigned integer equivalent. Vrácená hodnota označuje, zda byl převod úspěšný, či nikoli.A return value indicates whether the conversion succeeded or failed.

TryParse(String, UInt64)

Pokusí se převést řetězcové vyjádření čísla na jeho 64 unsigned integer ekvivalent.Tries to convert the string representation of a number to its 64-bit unsigned integer equivalent. Vrácená hodnota označuje, zda byl převod úspěšný, či nikoli.A return value indicates whether the conversion succeeded or failed.

Explicitní implementace rozhraní

IComparable.CompareTo(Object)

Porovná tuto instanci se zadaným objektem a vrací údaj o jejich relativních hodnotách.Compares this instance to a specified object and returns an indication of their relative values.

IConvertible.GetTypeCode()

Vrátí TypeCode pro typ hodnoty UInt64.Returns the TypeCode for value type UInt64.

IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToBoolean(IFormatProvider).For a description of this member, see ToBoolean(IFormatProvider).

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToByte(IFormatProvider).For a description of this member, see ToByte(IFormatProvider).

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToChar(IFormatProvider).For a description of this member, see ToChar(IFormatProvider).

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Při pokusu o použití této metody dojde k vyvolání InvalidCastException.Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDecimal(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDouble(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDouble(IFormatProvider).

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt16(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt32(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt32(IFormatProvider).

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt64(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt64(IFormatProvider).

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSByte(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSingle(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSingle(IFormatProvider).

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider).For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt16(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt16(IFormatProvider).

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt32(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt32(IFormatProvider).

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt64(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt64(IFormatProvider).

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Všechny členy tohoto typu jsou zabezpečeny pro přístup z více vláken.All members of this type are thread safe. Členy, které patrně upravují stav instance, ve skutečnosti vrací novou instanci inicializovanou s použitím nové hodnoty.Members that appear to modify instance state actually return a new instance initialized with the new value. Jako u jakéhokoli typu, čtení a zápis do sdílené proměnné, která obsahuje instanci tohoto typu, musí být chráněn zámkem, který zaručí bezpečný přístup z více vláken.As with any other type, reading and writing to a shared variable that contains an instance of this type must be protected by a lock to guarantee thread safety.

Viz také