CompilerMarshalOverride CompilerMarshalOverride CompilerMarshalOverride CompilerMarshalOverride Class

Definice

Označuje, že upravená instance proměnné se při zařazování liší od svého true typu.Indicates that the modified instance of a variable differs from its true type when marshaling. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class CompilerMarshalOverride abstract sealed
public static class CompilerMarshalOverride
type CompilerMarshalOverride = class
Public Class CompilerMarshalOverride
Dědičnost
CompilerMarshalOverrideCompilerMarshalOverrideCompilerMarshalOverrideCompilerMarshalOverride

Poznámky

CompilerMarshalOverride Třída umožňuje společnému jazykovém modulu runtime zařazení pomocí správných velikostí.The CompilerMarshalOverride class allows the common language runtime to marshal using the correct sizes.

Některá chování modulu CLR (Common Language Runtime) nejsou kompatibilní s některými jazyky.Some behaviors of the common language runtime are incompatible with some languages. Například C++ zpracovává logické proměnné jako jednobajtové hodnoty, zatímco modul CLR (Common Language Runtime) je zařazuje jako hodnoty se čtyřmi bajty, aby odpovídaly BOOLEAN typu definovanému rozhraním API systému Microsoft Windows.For example, C++ treats Boolean variables as single-byte values, while the common language runtime marshals them as four-byte values to match the BOOLEAN type defined by the Microsoft Windows API. Chcete-li tyto problémy obejít C++ , kompilátor vygeneruje tento modifikátor na wchar_t jakékoli bool nebo parametr nebo vrátí hodnotu funkce.To work around such issues, the C++ compiler emits this modifier on any wchar_t or bool parameter or function return.

Platí pro