FILETIME Struktura

Definice

Představuje počet 100-nanosekund intervalů od 1. ledna 1601.Represents the number of 100-nanosecond intervals since January 1, 1601. Tato struktura je 64 hodnota.This structure is a 64-bit value.

public value class FILETIME
public struct FILETIME
type FILETIME = struct
Public Structure FILETIME
Dědičnost
FILETIME

Poznámky

Další informace o FILETIME struktuře najdete v knihovně MSDN.For more information about the FILETIME structure, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Pole

dwHighDateTime

Určuje vysoké 32 bity FILETIME.Specifies the high 32 bits of the FILETIME.

dwLowDateTime

Určuje dolní 32 bitů FILETIME.Specifies the low 32 bits of the FILETIME.

Platí pro