FUNCKIND Výčet

Definice

Definuje, jak přistupovat k funkci.Defines how to access a function.

public enum class FUNCKIND
[System.Serializable]
public enum FUNCKIND
type FUNCKIND = 
Public Enum FUNCKIND
Dědičnost
FUNCKIND
Atributy

Pole

FUNC_DISPATCH 4

K funkci lze přistupovat pouze IDispatchprostřednictvím.The function can be accessed only through IDispatch.

FUNC_NONVIRTUAL 2

Funkce je k dispozici static pomocí adresy a přijímá implicitní this ukazatel.The function is accessed by static address and takes an implicit this pointer.

FUNC_PUREVIRTUAL 1

Funkce je k dispozici prostřednictvím tabulky virtuálních funkcí (VTBL) a přebírá implicitní this ukazatel.The function is accessed through the virtual function table (VTBL), and takes an implicit this pointer.

FUNC_STATIC 3

K funkci má získat pøístup static pomocí adresy a nepřijímá implicitní this ukazatel.The function is accessed by static address and does not take an implicit this pointer.

FUNC_VIRTUAL 0

Funkce je k dispozici stejným způsobem jako FUNC_PUREVIRTUAL, s výjimkou funkce, která má implementaci.The function is accessed in the same way as FUNC_PUREVIRTUAL, except the function has an implementation.

Poznámky

Další informace o nástroji FUNCKINDnajdete v knihovně MSDN.For additional information about FUNCKIND, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Platí pro