IDLFLAG Výčet

Definice

Popisuje, jak přenést element struktury, parametr nebo návratovou hodnotu funkce mezi procesy.Describes how to transfer a structure element, parameter, or function return value between processes.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class IDLFLAG
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum IDLFLAG
type IDLFLAG = 
Public Enum IDLFLAG
Dědičnost
Atributy

Pole

IDLFLAG_FIN 1

Parametr předává informace od volajícího k volanému.The parameter passes information from the caller to the callee.

IDLFLAG_FLCID 4

Parametr je místní identifikátor klientské aplikace.The parameter is the local identifier of a client application.

IDLFLAG_FOUT 2

Parametr vrátí informace z volaného volajícímu.The parameter returns information from the callee to the caller.

IDLFLAG_FRETVAL 8

Parametr je návratovou hodnotou člena.The parameter is the return value of the member.

IDLFLAG_NONE 0

Neurčuje, zda parametr předává nebo přijímá informace.Does not specify whether the parameter passes or receives information.

Poznámky

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Platí pro