IEnumVARIANT.Next(Int32, Object[], IntPtr) Metoda

Definice

Načte zadaný počet položek v sekvenci výčtu.Retrieves a specified number of items in the enumeration sequence.

public:
 int Next(int celt, cli::array <System::Object ^> ^ rgVar, IntPtr pceltFetched);
public int Next (int celt, object[] rgVar, IntPtr pceltFetched);
abstract member Next : int * obj[] * nativeint -> int
Public Function Next (celt As Integer, rgVar As Object(), pceltFetched As IntPtr) As Integer

Parametry

celt
Int32

Počet prvků, které se mají vrátit v rgelt.The number of elements to return in rgelt.

rgVar
Object[]

Když tato metoda vrátí, obsahuje odkaz na výčtové prvky.When this method returns, contains a reference to the enumerated elements. Tento parametr je předán bez inicializace.This parameter is passed uninitialized.

pceltFetched
IntPtr

Po návratu této metody obsahuje odkaz na skutečný počet prvků výčtů v rgelt.When this method returns, contains a reference to the actual number of elements enumerated in rgelt.

Návraty

S_OKPokud parametr odpovídá celt parametru; v opačném S_FALSEpřípadě. pceltFetchedS_OK if the pceltFetched parameter equals the celt parameter; otherwise, S_FALSE.

Poznámky

Další informace o nástroji IEnumVARIANT::Nextnajdete v knihovně MSDN.For more information about IEnumVARIANT::Next, see the MSDN Library.

Platí pro