LIBFLAGS Výčet

Definice

Definuje příznaky, které platí pro knihovny typů.Defines flags that apply to type libraries.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class LIBFLAGS
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum LIBFLAGS
type LIBFLAGS = 
Public Enum LIBFLAGS
Dědičnost
LIBFLAGS
Atributy

Pole

LIBFLAG_FCONTROL 2

Knihovna typů popisuje ovládací prvky a neměly by se zobrazovat v prohlížečích typů, které jsou určené pro Nevizuální objekty.The type library describes controls and should not be displayed in type browsers intended for nonvisual objects.

LIBFLAG_FHASDISKIMAGE 8

Knihovna typů existuje v trvalém formátu na disku.The type library exists in a persisted form on disk.

LIBFLAG_FHIDDEN 4

Typ Library by neměl být zobrazen uživatelům, i když jeho použití není omezeno.The type library should not be displayed to users, although its use is not restricted. Knihovna typů by měla být používána ovládacími prvky.The type library should be used by controls. Hostitelé by měli vytvořit novou knihovnu typů, která ovládací prvek zabalí pomocí rozšířených vlastností.Hosts should create a new type library that wraps the control with extended properties.

LIBFLAG_FRESTRICTED 1

Knihovna typů je omezená a neměla by se zobrazovat uživatelům.The type library is restricted, and should not be displayed to users.

Poznámky

Další informace o LIBFLAGS výčtu naleznete v knihovně MSDN.For additional information about the LIBFLAGS enumeration, see the MSDN Library.

Modul common language runtime vyvolá výjimku, pokud metoda COM v nativním kódu vrátí hodnotu HRESULT.The common language runtime throws an exception when a COM method in native code returns an HRESULT. Další informace najdete v tématu jak: Mapování HRESULTs a Exceptions.For more information, see How to: Map HRESULTs and Exceptions.

Platí pro