TYPEKIND Výčet

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá TYPEKIND.Use TYPEKIND instead.

public enum class TYPEKIND
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.TYPEKIND instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
[System.Serializable]
public enum TYPEKIND
type TYPEKIND = 
Public Enum TYPEKIND
Dědičnost
TYPEKIND
Atributy

Pole

TKIND_ALIAS 6

Typ, který je aliasem pro jiný typ.A type that is an alias for another type.

TKIND_COCLASS 5

Sada implementovaných rozhraní komponent.A set of implemented components interfaces.

TKIND_DISPATCH 4

Sada metod a vlastností, které jsou přístupné prostřednictvím IDispatch::Invoke.A set of methods and properties that are accessible through IDispatch::Invoke. Ve výchozím nastavení vrací duální rozhraní TKIND_DISPATCH.By default, dual interfaces return TKIND_DISPATCH.

TKIND_ENUM 0

Sada enumerátorů.A set of enumerators.

TKIND_INTERFACE 3

Typ s virtuálními funkcemi, z nichž všechny jsou čistě.A type that has virtual functions, all of which are pure.

TKIND_MAX 8

Konec značky výčtu.End of enumeration marker.

TKIND_MODULE 2

Modul, který může mít pouze statické funkce a data (například knihovna DLL).A module that can only have static functions and data (for example, a DLL).

TKIND_RECORD 1

Struktura bez metod.A structure with no methods.

TKIND_UNION 7

Sjednocení všech členů, jejichž posun je nula.A union of all members that have an offset of zero.

Poznámky

Další informace o TYPEKINDnajdete v knihovně MSDN.For additional information about TYPEKIND, see the MSDN Library.

Platí pro