HashAlgorithm.OutputBlockSize Vlastnost

Definice

Při přepsání v odvozené třídě získá velikost výstupního bloku.When overridden in a derived class, gets the output block size.

public:
 virtual property int OutputBlockSize { int get(); };
public virtual int OutputBlockSize { get; }
member this.OutputBlockSize : int
Public Overridable ReadOnly Property OutputBlockSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost bloku výstupu.The output block size.

Implementuje

Poznámky

Pokud tato vlastnost není přepsána, vrátí tato vlastnost hodnotu 1.Unless overridden, this property returns the value 1.

Platí pro