HashAlgorithm.OutputBlockSize HashAlgorithm.OutputBlockSize HashAlgorithm.OutputBlockSize HashAlgorithm.OutputBlockSize Property

Definice

Při přepisu v odvozené třídě, získá výstupní velikost bloku.When overridden in a derived class, gets the output block size.

public:
 virtual property int OutputBlockSize { int get(); };
public virtual int OutputBlockSize { get; }
member this.OutputBlockSize : int
Public Overridable ReadOnly Property OutputBlockSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Velikost bloku výstup.The output block size.

Implementuje

Poznámky

Pokud nejsou přepsány, tato vlastnost vrátí hodnotu 1.Unless overridden, this property returns the value 1.

Platí pro