SymmetricAlgorithm.Dispose SymmetricAlgorithm.Dispose SymmetricAlgorithm.Dispose SymmetricAlgorithm.Dispose Method

Definice

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí třídy SymmetricAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the SymmetricAlgorithm class.

Přetížení

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí třídy SymmetricAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the SymmetricAlgorithm class.

Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou SymmetricAlgorithm a volitelně také spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the SymmetricAlgorithm and optionally releases the managed resources.

Dispose() Dispose() Dispose() Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí třídy SymmetricAlgorithm třídy.Releases all resources used by the current instance of the SymmetricAlgorithm class.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Poznámky

Volání Dispose po dokončení používání SymmetricAlgorithm.Call Dispose when you are finished using the SymmetricAlgorithm. Dispose Metoda ponechá SymmetricAlgorithm v nepoužitelném stavu.The Dispose method leaves the SymmetricAlgorithm in an unusable state. Po volání Dispose, nutné uvolnit všechny odkazy na SymmetricAlgorithm tak uvolňování paměti mohl uvolnit paměť, která SymmetricAlgorithm obsazovala.After calling Dispose, you must release all references to the SymmetricAlgorithm so the garbage collector can reclaim the memory that the SymmetricAlgorithm was occupying.

Další informace najdete v tématu Cleaning Up Unmanaged Resources a Implementing a Dispose Method.For more information, see Cleaning Up Unmanaged Resources and Implementing a Dispose Method.

Poznámka

Vždy volat Dispose ještě před vydáním vaší poslední odkaz na SymmetricAlgorithm.Always call Dispose before you release your last reference to the SymmetricAlgorithm. V opačném případě se neuvolní používá prostředky až do volání systému uvolňování paměti SymmetricAlgorithm objektu Finalize metody.Otherwise, the resources it is using will not be freed until the garbage collector calls the SymmetricAlgorithm object's Finalize method.

Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean) Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou SymmetricAlgorithm a volitelně také spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the SymmetricAlgorithm and optionally releases the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean Boolean Boolean Boolean

true k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků; false k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Poznámky

Tato metoda je volána veřejnou metodou Dispose() metoda a Finalize metoda.This method is called by the public Dispose() method and the Finalize method. Dispose() Vyvolá chráněnou metodu Dispose(Boolean) metodou disposing parametr nastaven na true.Dispose() invokes the protected Dispose(Boolean) method with the disposing parameter set to true. Finalize Vyvolá Dispose s disposing nastavena na false.Finalize invokes Dispose with disposing set to false.

Když disposing parametr true, tato metoda uvolní všechny prostředky držené všemi spravovanými objekty, že tento SymmetricAlgorithm odkazy.When the disposing parameter is true, this method releases all resources held by any managed objects that this SymmetricAlgorithm references. Tato metoda vyvolá Dispose() metoda každého odkazovaného objektu.This method invokes the Dispose() method of each referenced object.

Poznámky pro dědice

Dispose mohou být volány vícekrát jiné objekty. Dispose can be called multiple times by other objects. Při přepisování Dispose(Boolean), dejte pozor, abyste neodkazovali na objekty, které byly odstraněny v dřívějším volání Dispose.When overriding Dispose(Boolean), be careful not to reference objects that have been previously disposed in an earlier call to Dispose. Další informace o tom, jak implementovat Dispose(Boolean), naleznete v tématu Implementing a Dispose Method.For more information about how to implement Dispose(Boolean), see Implementing a Dispose Method.

Další informace o Dispose a Finalize, naleznete v tématu Cleaning Up Unmanaged Resources.For more information about Dispose and Finalize, see Cleaning Up Unmanaged Resources.

Viz také

Platí pro