String.PadLeft Metoda

Definice

Vrátí nový řetězec o zadané délce, ve kterém je začátek aktuálního řetězce doplněn mezerami nebo se zadaným znakem Unicode.Returns a new string of a specified length in which the beginning of the current string is padded with spaces or with a specified Unicode character.

Přetížení

PadLeft(Int32, Char)

Vrátí nový řetězec, který vpravo zarovná znaky v této instanci jejich vyplněním na levé straně se zadaným znakem Unicode pro zadanou celkovou délku.Returns a new string that right-aligns the characters in this instance by padding them on the left with a specified Unicode character, for a specified total length.

PadLeft(Int32)

Vrátí nový řetězec, který vpravo zarovná znaky v této instanci jejich vyplněním mezerami na levé straně pro zadanou celkovou délku.Returns a new string that right-aligns the characters in this instance by padding them with spaces on the left, for a specified total length.

PadLeft(Int32, Char)

Vrátí nový řetězec, který vpravo zarovná znaky v této instanci jejich vyplněním na levé straně se zadaným znakem Unicode pro zadanou celkovou délku.Returns a new string that right-aligns the characters in this instance by padding them on the left with a specified Unicode character, for a specified total length.

public:
 System::String ^ PadLeft(int totalWidth, char paddingChar);
public string PadLeft (int totalWidth, char paddingChar);
member this.PadLeft : int * char -> string
Public Function PadLeft (totalWidth As Integer, paddingChar As Char) As String

Parametry

totalWidth
Int32

Počet znaků ve výsledném řetězci, který se rovná počtu původních znaků plus všech dalších znaků odsazení.The number of characters in the resulting string, equal to the number of original characters plus any additional padding characters.

paddingChar
Char

Znak odsazení sady Unicode.A Unicode padding character.

Návraty

Nový řetězec, který je ekvivalentní této instanci, ale vpravo a doplněn na levé straně s tolika paddingChar znaky, kolik je potřeba, aby se vytvořila délka totalWidth.A new string that is equivalent to this instance, but right-aligned and padded on the left with as many paddingChar characters as needed to create a length of totalWidth. Pokud je však totalWidth menší než délka této instance, metoda vrátí odkaz na existující instanci.However, if totalWidth is less than the length of this instance, the method returns a reference to the existing instance. Pokud je totalWidth rovna délce této instance, vrátí metoda nový řetězec, který je totožný s touto instancí.If totalWidth is equal to the length of this instance, the method returns a new string that is identical to this instance.

Výjimky

Hodnota totalWidth je menší než nula.totalWidth is less than zero.

Příklady

Následující příklad ukazuje metodu PadLeft.The following example demonstrates the PadLeft method.

using namespace System;

void main()
{
  String^ str = "forty-two";
  Console::WriteLine( str->PadLeft( 15, L'.' ) ); 
  Console::WriteLine( str->PadLeft( 2, L'.' ) ); 
}
// The example displays the following output:
//    ......forty-two
//    forty-two
using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  { 
  string str = "forty-two";
  char pad = '.';

  Console.WriteLine(str.PadLeft(15, pad)); 
  Console.WriteLine(str.PadLeft(2, pad)); 
  }
}
// The example displays the following output:
//    ......forty-two
//    forty-two
Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String
   Dim pad As Char
   str = "forty-two"
   pad = "."c
   Console.WriteLine(str.PadLeft(15, pad)) 
   Console.WriteLine(str.PadLeft(2, pad))
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'    ......forty-two
'    forty-two

Poznámky

Metoda PadLeft(Int32, Char) rozpustí začátek vráceného řetězce.The PadLeft(Int32, Char) method pads the beginning of the returned string. To znamená, že při použití s jazyky se zápisem zprava doleva se tato pravá část řetězce.This means that, when used with right-to-left languages, it pads the right portion of the string.

Poznámka

Pokud metoda PadLeft přeplní aktuální instanci prázdnými znaky, tato metoda neupraví hodnotu aktuální instance.If the PadLeft method pads the current instance with white-space characters, this method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, který je doplněn počátečními paddingChar znaky, aby jeho celková délka byla totalWidth znaků.Instead, it returns a new string that is padded with leading paddingChar characters so that its total length is totalWidth characters.

Viz také

PadLeft(Int32)

Vrátí nový řetězec, který vpravo zarovná znaky v této instanci jejich vyplněním mezerami na levé straně pro zadanou celkovou délku.Returns a new string that right-aligns the characters in this instance by padding them with spaces on the left, for a specified total length.

public:
 System::String ^ PadLeft(int totalWidth);
public string PadLeft (int totalWidth);
member this.PadLeft : int -> string
Public Function PadLeft (totalWidth As Integer) As String

Parametry

totalWidth
Int32

Počet znaků ve výsledném řetězci, který se rovná počtu původních znaků plus všech dalších znaků odsazení.The number of characters in the resulting string, equal to the number of original characters plus any additional padding characters.

Návraty

Nový řetězec, který je stejný jako tato instance, ale vpravo a doplněný o tolik mezer, kolik jich je potřeba k vytvoření délky totalWidth.A new string that is equivalent to this instance, but right-aligned and padded on the left with as many spaces as needed to create a length of totalWidth. Pokud je však totalWidth menší než délka této instance, metoda vrátí odkaz na existující instanci.However, if totalWidth is less than the length of this instance, the method returns a reference to the existing instance. Pokud je totalWidth rovna délce této instance, vrátí metoda nový řetězec, který je totožný s touto instancí.If totalWidth is equal to the length of this instance, the method returns a new string that is identical to this instance.

Výjimky

Hodnota totalWidth je menší než nula.totalWidth is less than zero.

Příklady

Následující příklad ukazuje metodu PadLeft.The following example demonstrates the PadLeft method.

String^ str = "BBQ and Slaw";
Console::WriteLine( str->PadLeft( 15 ) ); // Displays "  BBQ and Slaw".
Console::WriteLine( str->PadLeft( 5 ) ); // Displays "BBQ and Slaw".
string str = "BBQ and Slaw";
Console.WriteLine(str.PadLeft(15)); // Displays "  BBQ and Slaw".
Console.WriteLine(str.PadLeft(5));  // Displays "BBQ and Slaw".
Dim str As String
str = "BBQ and Slaw"
Console.WriteLine(str.PadLeft(15)) ' Displays "  BBQ and Slaw".
Console.WriteLine(str.PadLeft(5)) ' Displays "BBQ and Slaw".

Poznámky

Místo Unicode je definováno jako šestnáctkové 0x0020.A Unicode space is defined as hexadecimal 0x0020.

Metoda PadLeft(Int32) rozpustí začátek vráceného řetězce.The PadLeft(Int32) method pads the beginning of the returned string. To znamená, že při použití s jazyky se zápisem zprava doleva se tato pravá část řetězce.This means that, when used with right-to-left languages, it pads the right portion of the string.

Poznámka

Pokud metoda PadLeft přeplní aktuální instanci prázdnými znaky, tato metoda neupraví hodnotu aktuální instance.If the PadLeft method pads the current instance with white-space characters, this method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, který je doplněn počátečním prázdným znakem, aby jeho celková délka byla totalWidth znaků.Instead, it returns a new string that is padded with leading white space so that its total length is totalWidth characters.

Viz také

Platí pro