Task.ConfigureAwait(Boolean) Metoda

Definice

Nakonfiguruje await, který se používá k čekání na tento Task.Configures an awaiter used to await this Task.

public:
 System::Runtime::CompilerServices::ConfiguredTaskAwaitable ConfigureAwait(bool continueOnCapturedContext);
public System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable ConfigureAwait (bool continueOnCapturedContext);
member this.ConfigureAwait : bool -> System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable
Public Function ConfigureAwait (continueOnCapturedContext As Boolean) As ConfiguredTaskAwaitable

Parametry

continueOnCapturedContext
Boolean

true pokus o zařazení pokračování zpět do původního zaznamenaného kontextu; v opačném případě false.true to attempt to marshal the continuation back to the original context captured; otherwise, false.

Návraty

Objekt, který slouží k čekání na tuto úlohu.An object used to await this task.

Platí pro