TimeZoneInfo.TransitionTime.Month Vlastnost

Definice

Načte měsíc, ve kterém dojde ke změně času.Gets the month in which the time change occurs.

public:
 property int Month { int get(); };
public int Month { get; }
member this.Month : int
Public ReadOnly Property Month As Integer

Hodnota vlastnosti

Měsíc, ve kterém dojde ke změně času.The month in which the time change occurs.

Příklady

Následující příklad vypíše časová pásma zjištěná v místním počítači a zobrazí informace o době přechodu pro všechny přechody s plovoucím datem.The following example enumerates the time zones found on the local computer and displays transition time information for all floating-date transitions. Časová informace zahrnuje měsíc, ve kterém se mění čas.The time information includes the month in which the time change occurs.

private enum WeekOfMonth
{
  First = 1,
  Second = 2,
  Third = 3,
  Fourth = 4,
  Last = 5
}

private void GetFloatingTransitionTimes()
{
  ReadOnlyCollection<TimeZoneInfo> timeZones = TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones();
  foreach (TimeZoneInfo zone in timeZones)
  {
   TimeZoneInfo.AdjustmentRule[] adjustmentRules = zone.GetAdjustmentRules();
   DateTimeFormatInfo dateInfo = CultureInfo.CurrentCulture.DateTimeFormat;
   foreach (TimeZoneInfo.AdjustmentRule adjustmentRule in adjustmentRules)
   {
     TimeZoneInfo.TransitionTime daylightStart = adjustmentRule.DaylightTransitionStart;
     if (! daylightStart.IsFixedDateRule)
      Console.WriteLine("{0}, {1:d}-{2:d}: Begins at {3:t} on the {4} {5} of {6}.", 
               zone.StandardName, 
               adjustmentRule.DateStart, 
               adjustmentRule.DateEnd,                 
               daylightStart.TimeOfDay, 
               ((WeekOfMonth)daylightStart.Week).ToString(), 
               daylightStart.DayOfWeek.ToString(),
               dateInfo.GetMonthName(daylightStart.Month));

     TimeZoneInfo.TransitionTime daylightEnd = adjustmentRule.DaylightTransitionEnd;
     if (! daylightEnd.IsFixedDateRule)
      Console.WriteLine("{0}, {1:d}-{2:d}: Ends at {3:t} on the {4} {5} of {6}.", 
               zone.StandardName, 
               adjustmentRule.DateStart, 
               adjustmentRule.DateEnd,                 
               daylightEnd.TimeOfDay, 
               ((WeekOfMonth)daylightEnd.Week).ToString(), 
               daylightEnd.DayOfWeek.ToString(), 
               dateInfo.GetMonthName(daylightEnd.Month));
   }
  }  
}
Private Enum WeekOfMonth As Integer
  First = 1
  Second = 2
  Third = 3
  Fourth = 4
  Last = 5 
End Enum

Private Sub GetFloatingTransitionTimes()
  Dim timeZones As ReadOnlyCollection(Of TimeZoneInfo) = TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones()
  For Each zone As TimeZoneInfo In timeZones
   Dim adjustmentRules() As TimeZoneInfo.AdjustmentRule = zone.GetAdjustmentRules()
   For Each adjustmentRule As TimeZoneInfo.AdjustmentRule in adjustmentRules
     Dim daylightStart As TimeZoneInfo.TransitionTime = adjustmentRule.DaylightTransitionStart
     If Not daylightStart.IsFixedDateRule Then
      Console.WriteLine("{0}, {1:d}-{2:d}: Begins at {3:t} on the {4} {5} of {6}.", _
               zone.StandardName, _
               adjustmentRule.DateStart, _
               adjustmentRule.DateEnd, _                 
               daylightStart.TimeOfDay, _
               CType(daylightStart.Week, WeekOfMonth).ToString(), _ 
               daylightStart.DayOfWeek.ToString(), _
               MonthName(daylightStart.Month))
     End If
     Dim daylightEnd As TimeZoneInfo.TransitionTime = adjustmentRule.DaylightTransitionEnd
     If Not daylightEnd.IsFixedDateRule Then
      Console.WriteLine("{0}, {1:d}-{2:d}: Ends at {3:t} on the {4} {5} of {6}.", _
               zone.StandardName, _
               adjustmentRule.DateStart, _
               adjustmentRule.DateEnd, _                 
               daylightEnd.TimeOfDay, _
               CType(daylightEnd.Week, WeekOfMonth).ToString(), _ 
               daylightEnd.DayOfWeek.ToString(), _
               MonthName(daylightEnd.Month))
     End If  
   Next
  Next  
End Sub

Poznámky

Platné hodnoty pro Month rozsah vlastností od 1 do 12.Valid values for the Month property range from 1 to 12.

Tato Month vlastnost se používá pro pravidla fixního data i pro plovoucí datum.The Month property is used for both fixed-date and floating-date rules.

Platí pro