Tuple<T1,T2>.Item2 Vlastnost

Definice

Získá hodnotu druhé komponenty aktuálního Tuple<T1,T2> objektu.Gets the value of the current Tuple<T1,T2> object's second component.

public:
 property T2 Item2 { T2 get(); };
public T2 Item2 { get; }
member this.Item2 : 'T2
Public ReadOnly Property Item2 As T2

Hodnota vlastnosti

T2

Hodnota druhé součásti aktuálního Tuple<T1,T2> objektu.The value of the current Tuple<T1,T2> object's second component.

Příklady

Příklad znázorňuje použití Item1 vlastností a Item2 k definování metody, která vrací více hodnot ve formě dvou řazených kolekcí členů.The example illustrates the use of the Item1 and Item2 properties to define a method that returns multiple values in the form of a 2-tuple.

using System;

public class Class1
{
  public static void Main()
  {
   int dividend, divisor;
   Tuple<int, int> result;
   
   dividend = 136945; divisor = 178;
   result = IntegerDivide(dividend, divisor);
   if (result != null)
     Console.WriteLine(@"{0} \ {1} = {2}, remainder {3}", 
              dividend, divisor, result.Item1, result.Item2);
   else
     Console.WriteLine(@"{0} \ {1} = <Error>", dividend, divisor);
            
   dividend = Int32.MaxValue; divisor = -2073;
   result = IntegerDivide(dividend, divisor);
   if (result != null)
     Console.WriteLine(@"{0} \ {1} = {2}, remainder {3}", 
              dividend, divisor, result.Item1, result.Item2);
   else
     Console.WriteLine(@"{0} \ {1} = <Error>", dividend, divisor);
  }

  private static Tuple<int, int> IntegerDivide(int dividend, int divisor)
  {
   try {
     int remainder;
     int quotient = Math.DivRem(dividend, divisor, out remainder);
     return new Tuple<int, int>(quotient, remainder);
   }  
   catch (DivideByZeroException) {
     return null;
   }   
  }
}
// The example displays the following output:
//    136945 \ 178 = 769, remainder 63
//    2147483647 \ -2073 = -1035930, remainder 757
Module modMain
  Public Sub Main()
   Dim dividend, divisor As Integer
   Dim result As Tuple(Of Integer, Integer)
   
   dividend = 136945 : divisor = 178
   result = IntegerDivide(dividend, divisor)
   If result IsNot Nothing Then
     Console.WriteLine("{0} \ {1} = {2}, remainder {3}", 
              dividend, divisor, result.Item1, result.Item2)
   Else
     Console.WriteLine("{0} \ {1} = <Error>", dividend, divisor)
   End If
            
   dividend = Int32.MaxValue : divisor = -2073
   result = IntegerDivide(dividend, divisor)
   If result IsNot Nothing Then
     Console.WriteLine("{0} \ {1} = {2}, remainder {3}", 
              dividend, divisor, result.Item1, result.Item2)
   Else
     Console.WriteLine("{0} \ {1} = <Error>", dividend, divisor)
   End If
  End Sub
  
  Private Function IntegerDivide(dividend As Integer, divisor As Integer) As Tuple(Of Integer, Integer)
   Try
     Dim remainder As Integer
     Dim quotient As Integer = Math.DivRem(dividend, divisor, remainder)
     Return New Tuple(Of Integer, Integer)(quotient, remainder)
   Catch e As DivideByZeroException
     Return Nothing
   End Try   
  End Function
End Module
' The example displays the following output:
'    136945 \ 178 = 769, remainder 63
'    2147483647 \ -2073 = -1035930, remainder 757

Poznámky

Typ Item2 komponenty můžete dynamicky určit jedním ze dvou způsobů:You can dynamically determine the type of the Item2 component in one of two ways:

 • Voláním GetType metody na hodnotu, která je vrácena Item2 vlastností.By calling the GetType method on the value that is returned by the Item2 property.

 • Načtením Type objektu, který Tuple<T1,T2> reprezentuje objekt, a načtením druhého prvku z pole Type.GetGenericArguments , které je vráceno metodou.By retrieving the Type object that represents the Tuple<T1,T2> object, and retrieving the second element from the array that is returned by its Type.GetGenericArguments method.

Platí pro