Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest Vlastnost

Definice

Získá zbývající součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Gets the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> object's remaining components.

public:
 property TRest Rest { TRest get(); };
public TRest Rest { get; }
member this.Rest : 'Rest
Public ReadOnly Property Rest As TRest

Hodnota vlastnosti

TRest

Hodnota zbývajících součástí aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.The value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> object's remaining components.

Příklady

Následující příklad vytvoří objekt řazené kolekce 17 členů obsahující data o populaci města Detroit ve státě Michigan mezi lety 1860 a 2000.The following example creates a 17-tuple object that contains population data for the city of Detroit, Michigan, from 1860 to 2000. Sedmá součást 17 – řazené kolekce členů je populace v 1900.The seventh component of the 17-tuple is the population in 1900. V příkladu se používá vlastnost Rest k načtení hodnot osmého až po komponenty čtrnáctý a používá vlastnost Rest vnořeného objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> k načtení hodnot zbývajících komponent.The example uses the Rest property to retrieve the values of the eighth through fourteenth components, and it uses the Rest property of the nested Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> object to retrieve the values of the remaining components.

using System;

class Example
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Tuple<int, int, int> from1980 = Tuple.Create(1203339, 1027974, 951270);
    var from1910 = new Tuple<int, int, int, int, int, int, int, Tuple<int, int, int>> 
      (465766, 993078, 1568622, 1623452, 1849568, 1670144, 1511462, from1980);
    var population = new Tuple<string, int, int, int, int, int, int,
      Tuple<int, int, int, int, int, int, int, Tuple<int, int, int>>> 
      ("Detroit", 1860, 45619, 79577, 116340, 205876, 285704, from1910);

    Console.WriteLine("Population of {0}", population.Item1);
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14} {2,10}", "Year", "Population", "Change");

    int year = population.Item2;
    ShowPopulation(year, population.Item3);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Item4, population.Item3);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Item5, population.Item4);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Item6, population.Item5);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Item7, population.Item6);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item1, population.Item7);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item2, population.Rest.Item1);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item3, population.Rest.Item2);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item4, population.Rest.Item3);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item5, population.Rest.Item4);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item6, population.Rest.Item5);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item7, population.Rest.Item6);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item1, population.Rest.Item7);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item2, population.Rest.Rest.Item1);
    year += 10;
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item3, population.Rest.Rest.Item2);
  }

  private static void ShowPopulationChange(int year, int newPopulation, int oldPopulation)
  {
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14:N0} {2,10:P2}", year, newPopulation,
             ((double)(newPopulation - oldPopulation) / oldPopulation) / 10);
  }

  private static void ShowPopulation(int year, int newPopulation)
  {
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14:N0} {2,10:P2}", year, newPopulation, "n/a");
  }
}
// The example displays the following output:
//
//  Population of Detroit
//  Year   Population   Change
//  1860     45,619     n/a
//  1870     79,577   7.44 %
//  1880     116,340   4.62 %
//  1890     205,876   7.70 %
//  1900     285,704   3.88 %
//  1910     465,766   6.30 %
//  1920     993,078   11.32 %
//  1930    1,568,622   5.80 %
//  1940    1,623,452   0.35 %
//  1950    1,849,568   1.39 %
//  1960    1,670,144   -0.97 %
//  1970    1,511,462   -0.95 %
//  1980    1,203,339   -2.04 %
//  1990    1,027,974   -1.46 %
//  2000     951,270   -0.75 %
Module Example
  Sub Main()
    Dim from1980 As Tuple(Of Integer, Integer, Integer) =
      Tuple.Create(1203339, 1027974, 951270)
    Dim from1910 As New Tuple(Of Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, _
      Tuple(Of Integer, Integer, Integer)) _
      (465766, 993078, 1568622, 1623452, 1849568, 1670144, 1511462, from1980)
    Dim population As New Tuple(Of String, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, _ 
      Tuple(Of Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Tuple(Of Integer, Integer, Integer))) _
      ("Detroit", 1860, 45619, 79577, 116340, 205876, 285704, from1910)

    Console.WriteLine("Population of {0}", population.Item1)
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14} {2,10}", "Year", "Population", "Change")

    Dim year As Integer = population.Item2
    ShowPopulation(year, population.Item3)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Item4, population.Item3)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Item5, population.Item4)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Item6, population.Item5)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Item7, population.Item6)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item1, population.Item7)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item2, population.Rest.Item1)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item3, population.Rest.Item2)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item4, population.Rest.Item3)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item5, population.Rest.Item4)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item6, population.Rest.Item5)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Item7, population.Rest.Item6)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item1, population.Rest.Item7)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item2, population.Rest.Rest.Item1)
    year += 10
    ShowPopulationChange(year, population.Rest.Rest.Item3, population.Rest.Rest.Item2)
  End Sub

  Private Sub ShowPopulationChange(ByVal year As Integer, ByVal newPopulation As Integer, ByVal oldPopulation As Integer)
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14:N0} {2,10:P2}", year, newPopulation,
             (newPopulation - oldPopulation) / oldPopulation / 10)
  End Sub

  Private Sub ShowPopulation(ByVal year As Integer, ByVal newPopulation As Integer)
    Console.WriteLine("{0,5} {1,14:N0} {2,10:P2}", year, newPopulation, "n/a")
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'
'  Population of Detroit
'  Year   Population   Change
'  1860     45,619     n/a
'  1870     79,577   7.44 %
'  1880     116,340   4.62 %
'  1890     205,876   7.70 %
'  1900     285,704   3.88 %
'  1910     465,766   6.30 %
'  1920     993,078   11.32 %
'  1930    1,568,622   5.80 %
'  1940    1,623,452   0.35 %
'  1950    1,849,568   1.39 %
'  1960    1,670,144   -0.97 %
'  1970    1,511,462   -0.95 %
'  1980    1,203,339   -2.04 %
'  1990    1,027,974   -1.46 %
'  2000     951,270   -0.75 %

Poznámky

Vlastnost Rest vrací vnořený objekt Tuple, který umožňuje přístup k osmé, ale nth komponentám řazené kolekce členů.The Rest property returns a nested Tuple object that allows access to the eighth though nth components of the tuple. V závislosti na celkovém počtu komponent v řazené kolekci členů je možné načíst hodnoty osmého až čtrnáctý objektů z Item1 vnořených Tuple objektů do vlastností Item7.Depending on the total number of components in the tuple, the values of the eighth through fourteenth components can be retrieved from the nested Tuple object's Item1 through Item7 properties. Pak můžete použít vlastnost Rest vnořeného Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> objektu pro načtení objektu Tuple na další úrovni vnoření.You can then use the Rest property of a nested Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> object to retrieve the Tuple object at the next level of nesting.

Můžete dynamicky určit počet komponent ve vnořeném Tuple objektu, který je vrácen vlastností Rest extrahováním číslice z jejího názvu typu.You can dynamically determine the number of components in a nested Tuple object that is returned by the Rest property by extracting the digit from its type name. V následujícím příkladu je uvedena ukázka.The following example provides an illustration.

Imports System.Reflection

Module Example
  Sub Main()
    Dim from1980 As Tuple(Of Integer, Integer, Integer) =
      Tuple.Create(1203339, 1027974, 951270)
    Dim from1910 As New Tuple(Of Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, _
      Tuple(Of Integer, Integer, Integer)) _
      (465766, 993078, 1568622, 1623452, 1849568, 1670144, 1511462, from1980)
    Dim population As New Tuple(Of String, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, _ 
      Tuple(Of Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Tuple(Of Integer, Integer, Integer))) _
      ("Detroit", 1860, 45619, 79577, 116340, 205876, 285704, from1910)
   
    ShowComponentCount(population)
  End Sub
  
  Private Sub ShowComponentCount(tuple As Object) 
   Static ctr As Integer = 0
   Static totalComponents As Integer = 0
   Dim components As Integer = 0
   
   ctr += 1
   Dim name As String = tuple.GetType().Name
   components += Int32.Parse(name.Substring(name.IndexOf("`") + 1))
   If components = 8 Then
     totalComponents += 7
     Console.WriteLine("The tuple at level {0} has 7 components.", ctr)
     ShowComponentCount(tuple.Rest)
   Else
     totalComponents += components
     Console.WriteLine("The tuple at level {0} has {1} components.", 
              ctr, components)
     Console.WriteLine("Total components in tuple: {0}", totalComponents)
   End If   
  End Sub    
End Module
' The example displays the following output:
'    The tuple at level 1 has 7 components.
'    The tuple at level 2 has 7 components.
'    The tuple at level 3 has 3 components.
'    Total components in tuple: 17

Platí pro