Type.FindMembers(MemberTypes, BindingFlags, MemberFilter, Object) Metoda

Definice

Vrátí filtrované pole MemberInfo objektů zadaného typu člena.Returns a filtered array of MemberInfo objects of the specified member type.

public:
 virtual cli::array <System::Reflection::MemberInfo ^> ^ FindMembers(System::Reflection::MemberTypes memberType, System::Reflection::BindingFlags bindingAttr, System::Reflection::MemberFilter ^ filter, System::Object ^ filterCriteria);
public virtual System.Reflection.MemberInfo[] FindMembers (System.Reflection.MemberTypes memberType, System.Reflection.BindingFlags bindingAttr, System.Reflection.MemberFilter? filter, object? filterCriteria);
public virtual System.Reflection.MemberInfo[] FindMembers (System.Reflection.MemberTypes memberType, System.Reflection.BindingFlags bindingAttr, System.Reflection.MemberFilter filter, object filterCriteria);
abstract member FindMembers : System.Reflection.MemberTypes * System.Reflection.BindingFlags * System.Reflection.MemberFilter * obj -> System.Reflection.MemberInfo[]
override this.FindMembers : System.Reflection.MemberTypes * System.Reflection.BindingFlags * System.Reflection.MemberFilter * obj -> System.Reflection.MemberInfo[]
Public Overridable Function FindMembers (memberType As MemberTypes, bindingAttr As BindingFlags, filter As MemberFilter, filterCriteria As Object) As MemberInfo()

Parametry

memberType
MemberTypes

Bitová kombinace hodnot výčtu, která určuje typ člena, který se má vyhledat.A bitwise combination of the enumeration values that indicates the type of member to search for.

bindingAttr
BindingFlags

Bitová kombinace hodnot výčtu, které určují, jak se provádí hledání.A bitwise combination of the enumeration values that specify how the search is conducted.

-nebo--or- Default pro návrat null .Default to return null.

filter
MemberFilter

Delegát, který provede porovnání, vrátí, true zda aktuálně kontrolovanému člena odpovídá filterCriteria a false jinak.The delegate that does the comparisons, returning true if the member currently being inspected matches the filterCriteria and false otherwise.

filterCriteria
Object

Kritéria hledání, která určují, zda je člen vrácen v poli MemberInfo objektů.The search criteria that determines whether a member is returned in the array of MemberInfo objects.

Pole FieldAttributes , MethodAttributes a MethodImplAttributes lze použít ve spojení s FilterAttribute delegátem poskytnutým touto třídou.The fields of FieldAttributes, MethodAttributes, and MethodImplAttributes can be used in conjunction with the FilterAttribute delegate supplied by this class.

Návraty

MemberInfo[]

Filtrované pole MemberInfo objektů zadaného typu člena.A filtered array of MemberInfo objects of the specified member type.

-nebo--or- Prázdné pole, pokud aktuální nemá Type členy typu odpovídající memberType kritériím filtru.An empty array if the current Type does not have members of type memberType that match the filter criteria.

Implementuje

Výjimky

filter je null.filter is null.

Příklady

Následující příklad vyhledá všechny členy třídy, které odpovídají zadaným kritériím hledání, a pak zobrazí odpovídající členy.The following example finds all the members in a class that match the specified search criteria, and then displays the matched members.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;
ref class MyFindMembersClass
{
public:
  static void Test()
  {
   Object^ objTest = gcnew Object;
   Type^ objType = objTest->GetType();
   array<MemberInfo^>^arrayMemberInfo;
   try
   {
     
     //Find all static or public methods in the Object class that match the specified name.
     arrayMemberInfo = objType->FindMembers( MemberTypes::Method, static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | BindingFlags::Static | BindingFlags::Instance), gcnew MemberFilter( DelegateToSearchCriteria ), "ReferenceEquals" );
     for ( int index = 0; index < arrayMemberInfo->Length; index++ )
      Console::WriteLine( "Result of FindMembers -\t {0}", String::Concat( arrayMemberInfo[ index ], "\n" ) );
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     Console::WriteLine( "Exception : {0}", e );
   }

  }

  static bool DelegateToSearchCriteria( MemberInfo^ objMemberInfo, Object^ objSearch )
  {
   
   // Compare the name of the member function with the filter criteria.
   if ( objMemberInfo->Name->Equals( objSearch->ToString() ) )
      return true;
   else
      return false;
  }

};

int main()
{
  MyFindMembersClass::Test();
}
/* The example produces the following output:

Result of FindMembers - Boolean ReferenceEquals(System.Object, System.Object)
*/
using System;
using System.Reflection;

class MyFindMembersClass
{
  public static void Main()
  {
    Object objTest = new Object();
    Type objType = objTest.GetType ();
    MemberInfo[] arrayMemberInfo;
    try
    {
      //Find all static or public methods in the Object class that match the specified name.
      arrayMemberInfo = objType.FindMembers(MemberTypes.Method,
        BindingFlags.Public | BindingFlags.Static| BindingFlags.Instance,
        new MemberFilter(DelegateToSearchCriteria),
        "ReferenceEquals");

      for(int index=0;index < arrayMemberInfo.Length ;index++)
        Console.WriteLine ("Result of FindMembers -\t"+ arrayMemberInfo[index].ToString() +"\n");
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine ("Exception : " + e.ToString() );
    }
  }
  public static bool DelegateToSearchCriteria(MemberInfo objMemberInfo, Object objSearch)
  {
    // Compare the name of the member function with the filter criteria.
    if(objMemberInfo.Name.ToString() == objSearch.ToString())
      return true;
    else
      return false;
  }
}
/* The example produces the following output:

Result of FindMembers - Boolean ReferenceEquals(System.Object, System.Object)
*/

Imports System.Reflection

Class MyFindMembersClass

  Public Shared Sub Main()
    Dim objTest As New Object()
    Dim objType As Type = objTest.GetType()
    Dim arrayMemberInfo() As MemberInfo
    Try
      'Find all static or public methods in the Object 
      'class that match the specified name.
      arrayMemberInfo = objType.FindMembers(MemberTypes.Method, _
               BindingFlags.Public Or BindingFlags.Static _
               Or BindingFlags.Instance, _
               New MemberFilter(AddressOf DelegateToSearchCriteria), _
               "ReferenceEquals")

      Dim index As Integer
      For index = 0 To arrayMemberInfo.Length - 1
        Console.WriteLine("Result of FindMembers -" + ControlChars.Tab + _
                arrayMemberInfo(index).ToString() + ControlChars.Cr)
      Next index
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine("Exception : " + e.ToString())
    End Try
  End Sub

  Public Shared Function DelegateToSearchCriteria _
              (ByVal objMemberInfo As MemberInfo, _
               ByVal objSearch As Object) As Boolean
    ' Compare the name of the member function with the filter criteria.
    If objMemberInfo.Name.ToString() = objSearch.ToString() Then
      Return True
    Else
      Return False
    End If
  End Function 'DelegateToSearchCriteria 
End Class
' The example produces the following output:
'
' Result of FindMembers - Boolean ReferenceEquals(System.Object, System.Object)

Poznámky

Tato metoda může být přepsána odvozenou třídou.This method can be overridden by a derived class.

Členy obsahují vlastnosti, metody, pole, události a podobně.Members include properties, methods, fields, events, and so on.

Aby FindMembers Metoda úspěšně načetla informace o členu, bindingAttr musí argument obsahovat alespoň jeden z BindingFlags.Instance a BindingFlags.Static , společně s alespoň jedním z BindingFlags.NonPublic a BindingFlags.Public .For the FindMembers method to successfully retrieve member information, the bindingAttr argument must include at least one of BindingFlags.Instance and BindingFlags.Static, along with at least one of BindingFlags.NonPublic and BindingFlags.Public.

Následující BindingFlags příznaky filtru lze použít k definování členů, kteří mají být zahrnuti do hledání:The following BindingFlags filter flags can be used to define which members to include in the search:

 • Zadejte BindingFlags.Instance , chcete-li do hledání zahrnout členy instance.Specify BindingFlags.Instance to include instance members in the search.

 • Zadejte BindingFlags.Static , chcete-li do hledání zahrnout statické členy.Specify BindingFlags.Static to include static members in the search.

 • Zadejte BindingFlags.Public , chcete-li do hledání zahrnout veřejné členy.Specify BindingFlags.Public to include public members in the search.

 • Určete BindingFlags.NonPublic , jestli se ve vyhledávání mají zahrnout neveřejné členy (tj. soukromé, interní a chráněné členy).Specify BindingFlags.NonPublic to include non-public members (that is, private, internal, and protected members) in the search.

Následující BindingFlags příznaky modifikátoru lze použít ke změně toho, jak hledání funguje:The following BindingFlags modifier flags can be used to change how the search works:

 • BindingFlags.DeclaredOnly Chcete-li hledat pouze členy deklarované v Type , nikoli členy, které byly jednoduše zděděny.BindingFlags.DeclaredOnly to search only the members declared on the Type, not members that were simply inherited.

Další informace naleznete v tématu System.Reflection.BindingFlags.See System.Reflection.BindingFlags for more information.

Chcete-li získat inicializátor třídy (statický konstruktor) pomocí této metody, je nutné zadat BindingFlags.Static | BindingFlags.NonPublic ( BindingFlags.Static Or BindingFlags.NonPublic v Visual Basic).To get the class initializer (static constructor) using this method, you must specify BindingFlags.Static | BindingFlags.NonPublic (BindingFlags.StaticOrBindingFlags.NonPublic in Visual Basic). Můžete také získat inicializátor třídy pomocí TypeInitializer Vlastnosti.You can also get the class initializer using the TypeInitializer property.

Pokud aktuální Type představuje parametr typu obecného typu nebo obecné metody, FindMembers zpracovává všechny členy deklarované omezením třídy a omezení rozhraní parametru typu.If the current Type represents a type parameter of a generic type or generic method, FindMembers processes any members declared by the class constraint and the interface constraints of the type parameter.

filterArgument může být vlastní delegát typu MemberFilter , nebo může být jedním z následujících předdefinovaných delegátů:The filter argument can be a custom delegate of type MemberFilter, or it can be one of the following predefined delegates:

Platí pro

Viz také