ValueTuple<T1>.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) ValueTuple<T1>.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) ValueTuple<T1>.IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer) Method

Definice

Vrací hodnotu, která označuje, zda je ValueTuple<T1> aktuální instance rovna zadanému objektu na základě zadané metody porovnání.Returns a value that indicates whether the current ValueTuple<T1> instance is equal to a specified object based on a specified comparison method.

 virtual bool System.Collections.IStructuralEquatable.Equals(System::Object ^ other, System::Collections::IEqualityComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralEquatable::Equals;
bool IStructuralEquatable.Equals (object other, System.Collections.IEqualityComparer comparer);
Function Equals (other As Object, comparer As IEqualityComparer) As Boolean Implements IStructuralEquatable.Equals

Parametry

other
Object Object Object

Objekt k porovnání s touto instancí.The object to compare with this instance.

comparer
IEqualityComparer IEqualityComparer IEqualityComparer

Objekt, který definuje metodu, jež se má použít k vyhodnocení, zda se dané dva objekty rovnají.An object that defines the method to use to evaluate whether the two objects are equal.

Návraty

truePokud je aktuální instance rovna zadanému objektu; v opačném případě. falsetrue if the current instance is equal to the specified object; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro